شماره های گذشته «پیام زن» و ضمایم آنشماره مسلسل ۶۸ و ۶٩ ـ میزان ۱۳۸۸ ـ اکتوبر ۲۰۰٩

Front title of Payam-e-Zan No. 68-69, Oct. 2009 Back title of Payam-e-Zan No. 68-69, Oct. 2009

شماره مسلسل ۶۶ و ۶۷ ـ عقرب ۱۳۸۶ ـ نوامبر ۲۰۰۷

Back title of Payam-e-Zan No. 66, Nov. 2007 Front title of Payam-e-Zan No. 66, Nov. 2007

شماره‌ مسلسل‌ ۶۵ - ثـور‌ ۱۳۸۵ ــ مـی‌ ۲۰۰۶

Back title of Payam-e-Zan No. 65, May 2006 Front title of Payam-e-Zan No. 65, May 2006

شماره‌ مسلسل‌ ۶۳ و ۶۴ - سرطان‌ ۱۳۸۴ - جولای‌ ۲۰۰۵

Back title of Payam-e-Zan No. 62-63, July 2005 Front title of Payam-e-Zan No. 62-63, July 2005

شماره‌ مسلسل‌ ۶۲ - عقرب‌ ۱۳۸۳ ـ نوامبر ۲۰۰۴

Back title of Payam-e-Zan No. 62, November 2004 Front title of Payam-e-Zan No. 62, November 2004

شماره مسلسل ۶۰ – ۶۱ - ثور ۱۳۸۳ – می ۲۰۰۴

Back title of Payam-e-Zan No. 60-61, May 2004 Front title of Payam-e-Zan No. 60-61, May 2004

شماره مسلسل ۵٩ - عقرب ۱٣٨٢ - اكتوبر ۲٠٠٣

Back title of Payam-e-Zan No. 59, October 2003 Front title of Payam-e-Zan No. 59, October 2003

شماره مسلسل ۵۷-۵۸ - ثور ۱۳۸۲- می ۲۰۰۳

Back title of Payam-e-Zan No. 57-58, October 2003 Front title of Payam-e-Zan No. 57-58, October 2003

شماره مسلسل ۵۵-۵۶ - اسد ۱۳٨۱-جولای ۲۰۰۲

Back title of Payam-e-Zan No. 55-56, July 2002 Front title of Payam-e-Zan No. 55-56, July 2002

شماره‌ مسلسل‌ ۵۳- ۵۴ - میزان ۱۳۷۹- اکتوبر ۲۰۰۰

Back title of Payam-e-Zan No. 53-54, October 2000 Front title of Payam-e-Zan No. 53-54, October 2000

شماره‌ مسلسل‌ ۵۲ - میزان ۱٣٧٨ ــ اکتوبر‌ ۱۹۹۹

Back title of Payam-e-Zan No. 52, October 1999 Front title of Payam-e-Zan No. 52, October 1999

شماره‌ مسلسل ۵۱ - سرطان ۱۳۷۸ – جون ۱۹۹۹

Back title of Payam-e-Zan No. 51, June 1999 Front title of Payam-e-Zan No. 51, June 1999

شماره‌ مسلسل‌ ۵۰ - قوس ۱۳۷۷- دسامبر ۱۹۹۸

Back title of Payam-e-Zan No. 50, December 1998 Front title of Payam-e-Zan No. 50, December 1998

شماره‌ مسلسل‌ ۴۹ - سرطان ۱۳۷۷ – جولای ۱۹۹۸

Back title of Payam-e-Zan No. 49, July 1998 Front title of Payam-e-Zan No. 49, July 1998

شماره‌ مسلسل‌ ۴۸ - حوت‌ ۱۳۷۶ ـ فبروری‌ ۱۹۹۸

Back title of Payam-e-Zan No. 48, February 1998 Front title of Payam-e-Zan No. 48, February 1998

شماره‌ مسلسل‌ ۴۷ - قوس‌ ۱۳۷۶ ـ دسامبر ۱۹۹۷

Back title of Payam-e-Zan No. 47, December 1997 Front title of Payam-e-Zan No. 47, December 1997

شماره مسلسل ۴۶ - اسد ۱۳۷۶ ـ اگست ۱۹۹۷

Back title of Payam-e-Zan No. 46, August 1997 Front title of Payam-e-Zan No. 46, August 1997

شماره مسلسل ۴۵ - حوت ۱۳۷۵ ـ مارچ ۱۹۹۷

Back title of Payam-e-Zan No. 45, March 1997 Front title of Payam-e-Zan No. 45, March 1997

شماره‌ مسلسل‌ ۴۴ - میزان ١٣٧۵-سپتامبر١۹۹۶

Back title of Payam-e-Zan No. 44, September 1996 Front title of Payam-e-Zan No. 44, September 1996

شماره‌ مسلسل‌ ۴۳ - جوزای ۱۳۷۵- جون ۱۹۹۶

Back title of Payam-e-Zan No. 43, June 1996 Front title of Payam-e-Zan No. 43, June 1996

شماره‌ مسلسل‌ ۴۲ - حوت ۱۳۷۴- فبروری ۱۹۹۶

Back title of Payam-e-Zan No. 42, February 1996 Front title of Payam-e-Zan No. 42, February 1996

شماره مسلسل۴۱ - عقرب ۱۳۷۴- نوامبر ۱٩٩۵

Back title of Payam-e-Zan No. 41, November 1995 Front title of Payam-e-Zan No. 41, November 1995

شماره مسلسل ۴۰ - سرطان ۱۳۷۴- جولای ۱٩٩۵

Back title of Payam-e-Zan No. 40, July 1995 Front title of Payam-e-Zan No. 40, July 1995

شماره‌ مسلسل‌ ۳۸ - عقرب ۱۳۷۳- اکتوبر ۱۹۹۴

Back title of Payam-e-Zan No. 38, October 1994 Front title of Payam-e-Zan No. 38, October 1994

شماره‌ مسلسل ۳۷ - جون ۱۹۹۳ – جوزا، سرطان ۱۳۷۳

Back title of Payam-e-Zan No. 37, June 1993 Front title of Payam-e-Zan No. 37, June 1993

شماره‌ مسلسل‌ ٣٣ - ٣۴ - فبروری- جولای ١٩٩٣ – حمل- اسد ١٣٧٢

Back title of Payam-e-Zan No. 33, July 1993 Front title of Payam-e-Zan No. 33, July 1993

شماره‌ مسلسل‌ ۲۷ - ۲۸ - حمل ۱۳۷۱– اپریل ۱۹۹۲

Back title of Payam-e-Zan No. 27-28, April 1992 Front title of Payam-e-Zan No. 27-28, April 1992

نخستین شماره های "پیام زن" که در ۱٣۶۰ توسط شهید مینا در کابل به چاپ رسیدند

Back title of Payam-e-Zan No. 1 published in Kabul in 1981 Front title of Payam-e-Zan No. 1 published in Kabul in 1981

بعضی شماره های دوره دوم "پیام زن"

Back title of Payam-e-Zan No. 21 The Burst of the Islamic Government Bubble in Afghanistan, No. 2 Front title of Payam-e-Zan No. 3

بزرگداشت جلیل روز جهانی زن خنجری در چشم بنیادگرایان! (مارچ ۱۹۹۹)

Back title of RAWA's special bulletin on March 8, 1999 Front title of RAWA's special bulletin on March 8, 1999

۸ ثور سیاهتر از ۷ ثور!

Back title Front title

تجلیل روز جهانی زن از سوی جمعیت انقلابی زنان افغانستان
(هشت مارچ ۱۹۹۸)

Back title Front title

ضمایم "پیام زن"

باز هم سخنی با آقای برهان الدین ربانی Front title of Payam-e-Zan No. 1 سخنی با آقای برهان الدین ربانی
دنیای «صلح و آزادی» یا پر از کشمکش و بیعدالتی؟ Front title of the Supplement of Payam-e-Zan No. 35-36 وقتی خدا مرده را میشرماند