مقدمه کاست شماره ۴، «لیلای میهن»
Introduction to Cassette No. 4, "Laila of Homeland"
download mp3
2.1 MB - 2:34 Min

Four years ago, filthy spies of KHAD (Afghanistan branch of KGB) in collusion with gang of Gulbuddin Hekmatyar assassinated Meena and deprived RAWA of its founder and her valuable leadership. Meena gave 12 years of her short but brilliant life to struggle for her homeland and her people. She had a strong belief that despite the darkness of illiteracy, ignorance of fundamentalism, and corruption and decadence of sell outs imposed on our women under the name of freedom and equality, finally that half of population will be awaken and cross the path which is already crimson with the blood of their noble and dear sons and daughters. The enemy was rightly shivering with fear by the love and respect that Meena was creating within the hearts of our people. They knew that within the fire of her fights all the enemies of freedom, democracy and women would be turned to ashes.

Executioners of KHAD and gang of Gulbuddin silenced the cries of freedom of Meena so the caravan of progress that she was leading is stopped forever. But unaware that the passengers of that caravan inspired by her dignified life and her uncompromising struggle against national traitors transformed their sorrow to fire of anger and with the typical Afghan spirit of revenge are continuing her path.

This is a selection of songs in the memory of our self-sacrificing leader. Let these songs stay in the lips of our children, youths and elders so that the fire of vengeance, to the day when our land will be free, remains aflame in their hearts.

Art and Culture Committee of the
Revolutionary Association of Women the of Afghanistan (RAWA)
October 1991

چهار سال قبل جاسوسان پلید خاد به همدستی باند تروریست گلبدین دست بر گلوی مینا بردند و بدینترتیب «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» را از وجود بنیانگذار و رهبر گرانقدرش محروم ساختند. مینا ۱۲ سال تمام از عمر کوتاه ولی رخشنده‌اش را وقف مبارزه برای وطن و مردمش ساخت. او ایمان کامل داشت که با وجود سایه سیاه جهالت بنیادگرایی و ابتذال و فساد بی‌انتهای میهنفروشان بر زنان ما زیر نام به اصطلاح آزادی و برابری، سر انجام این نصف ملت ما بیدارتر گردیده و مصمم و استوار در راه کسب حقوق خود و راهی که از خون فرزندان غیور و شریف شان سرخ و فروزان است گام خواهند گذاشت. دشمن دو نمایه ملت به حق از شهرت و محبوبیت روز افزون مینای شهید در میان مردم ما و بخصوص زنان بشدت در هراس بودند، زیرا میدانستند که او زمانی در آتش نبرد سلحشورانه‌ی خود همه‌ی دشمنان آزادی، دموکراسی و زن را نابود خواهند ساخت. دژخیمان خادی و گلبدینی فریاد مینا را خفه کردند تا کاروانی را که رهبری میکرد برای همیشه از پیشروی بازدارند اما کور خوانده بودند، راهروان وی با الهام از زندگی پر افتخارو پیکار آشتی ناپذیرش در برابر خاینین ملی اندوه عظیم خویش را به نیروی توفانی خشماگین بدل کرده و با روحیه بی‌قرار انتقام خواهانه، روحیه مبتنی بر رسم افغانی و انقلابی راهش را دریادلانه ادامه میدهند.

این آهنگ ها فقط گزیده‌ای از دهها سرودی بشمار میروند که برای رهبر جانباخته ما تقدیم شده اند.

بگذار این سرود ها بر لبان کودکان، جوانان و سالمندان ما جاری باشند تا شعله عشق روز فرخنده انتقام، روز رهایی میهن در قلب بزرگ شان به خاموشی نگراید.

کمیته فرهنگی و هنری
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان»
خزان ۱۳۷۰