مقدمه کاست شماره دهم، «کابل انتقام شو»
Introduction to Cassette No.10, "Kabul, Take Revenge!"
download mp3
1.8 MB - 1:56 Min

RAWA is presenting another collection of songs reflecting the never-ending pain of frustration of our people who are caught under the evil forces of fundamentalists after years of suffering under the puppet regimes of Khalqis and Purchamis. It has been three years now that people are going through one of their darkest and saddest historical defeats.

Let these songs contribute to the growth of tree of freedom, democracy and social justice in our disaster-stridden land so that no evil hands of fundamentalism or non-fundamentalist reactionaries could ever touch it.

Art and Culture Committee of RAWA
September 1995

«راوا» ترانه هايي را تقديم ميکند بازهم آکنده از درد روان فرساي بي‌پايان مردم ما که پس از رها شدن از زنجير هاي پوشاليان خلقي و پرچمي در زولانه هاي بسيار سياهتر و سنگين تر وطنفروشان جنايتکار اخواني گير افتاده و اينک بيش از سه سال است که پرسوگ ترين شکست و تيره‌بختي تاريخ شانرا تجربه ميکنند.

بگذار اين سرودها نيز سهمي باشند هرچند کوچک در آنچنان بارور شدن نخل آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در ميهن آفت زده‌ﻯ ما که ديگر اراده و دست ناپاک هيچ گروه خاين و تبهکار چه از جنس بنيادگرا و چه ارتجاع غير بنيادگرا نتواند آنرا از جا برکند.

کمیته فرهنگی و هنری
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان»
سنبله ۱۳۷۴