چگونه سى دى سرودهاى ما را بدست آرید
How to Buy RAWA CD of Patriotic Songs

Each copy of our CD costs US$18 (including air postage). Please just email us your mailing address and the number of copies you need. Money should be sent through a check/money order made payable to IHC/Afghan Women's Mission to the following address:
سی دی سرودهای ما را میتوانید در بدل قیمت و هزینه پستی آن (۵۰ افغانی برای افغانستان و پاکستان و معادل ۱۸ دالر امریكایی برای سایر کشورها) بدست آرید. برای دریافت آن لطفا آدرس پستی تانرا برای ما ایمل كنید و تعداد مورد نیاز تانرا بنویسید. پول آنرا از طریق چك یا منی آردر به نام IHC/Afghan Women's Mission به آدرس ذیل ارسال كنید: