گزیده ای از پست الکترونیک ما

جسمين‌ ماو Jasmin Mau ـ امريكا،

فرصت‌ آنرا يافتم‌ تا از صفحه‌ اينترنت‌ شما ديدن‌ كنم‌. من‌ درباره‌ جنبش‌ شما در افغانستان‌ و عكس‌العمل‌ طالبان‌ خواندم‌. ضرورت‌ آن‌ نيست‌ كه‌ بگويم‌ تكان‌ خورده‌ و فوق‌ العاده‌ متاثر شدم‌ وقتی از رفتار شنيع‌ طالبان‌ مقابل‌ «راوا» مطلع‌ گشتم‌. اينطور معلوم‌ ميشود كه‌ اينان‌ فراموش‌ نموده‌ اند كه‌ انسانها، هر چند مختلف‌، به‌ آزادی و حقوق‌ اساسی برای زيستن‌ احتياج‌ دارند. طالبان‌ و آنعده‌ی ديگر حامی و منادی عقايد ستمگرانه‌ بر گردن‌ زنان‌ يوغ‌ اسارت‌ بسته‌ اند درست‌ مانند آنكه‌ ما احشام‌ شان‌ باشيم‌.

شما زنان‌ ارجمند و شجاع‌ افغان‌ با وجود احساس‌ خطر برای آنچه‌ كه‌ قلباً احساس‌ ميكنيد درست‌ است‌، پيكار می نماييد. زنان‌ «راوا» مثال‌ درخشانی از مفهوم‌ شهادت‌ و آزادی هستند. هر چند گذشتن‌ از جان‌ مخصوصاً با معيارهای امريكايی بسيار سهمگين‌ است‌، ولی میبينيم‌ كه‌ اعضای «راوا» به‌ مبارزه‌ بخاطر عدالت‌ ادامه‌ ميدهند. بنابر اين‌ شما احترامات‌ عميق‌ اين‌ امريكايی را باخود داريد.

اگر راهی باشد كه‌ بتوانم‌ كمك‌ كنم‌، كمك‌ به‌ سازمان‌ تان‌ به‌ هر شكلی كه‌ باشد، لطفاً صريحاً برايم‌ بگوييد. من‌ در حد توانم‌ خواهم‌ كوشيد.

عكس‌ مينا را كه‌ در صفحه‌ شما هست‌، در screen saver كامپيوتر خانه‌ و محل‌ كارم‌ خواهم‌ داد و زمانيكه‌ مردم‌ بپرسند كه‌ او كيست‌ برايشان‌ از كار های عظيم‌ وی و اينكه‌ مينا، شهيد تمام‌ زنان‌ و دوستداران‌ آزادی در جهان‌ است‌، خواهم‌ گفت‌.

* * *

ايو Eve ـ امريكا،

من‌ سرمايه‌ای ندارم‌ كه‌ شما را كمك‌ مالی كنم‌ اما علاقمند جمعآوری لوازم‌ مكتب‌ جهت‌ عطيه‌ به‌ شما ميباشم‌. از جنبش‌ شما از صميم‌ قلب‌ پشتيبانی ميكنم‌.

* * *

ميتها Metha ـ هالند،

من‌ شامل‌ گروپ‌ فيمينستی انارشيستی ميباشم‌. ميخواهم‌ حمايت‌ خود را از مبارزه‌ شما جهت‌ زندگی بهتر زنان‌ افغانستان‌ ابراز دارم‌. من‌ درباره‌ وضعيت‌ بسيار بد زنان‌ در افغانستان‌ خواندم‌.

من‌ پول‌ زيادی ندارم‌ بناءً در اين‌ زمينه‌ نميتوانم‌ كمكی به‌ شما بكنم‌. برايتان‌ خوشبختی آرزو نموده‌ و همچنان‌ ميخواهم‌ درباره‌ سازمان‌ شما (اهداف‌، فعاليت ها، پلان های تان‌ به‌ مناسبت‌ هشت‌ مارچ‌) هرچه‌ بيشتر بدانم‌. شايد بتوانم‌ در زمينه‌ معلوماتی در هالند منتشركنم‌.مايك‌مجله‌داريم‌ومن‌ميتوانم‌مطلبیدرمورد«راوا»بنويسم‌.

* * *

مايكل‌ لكنر Micheal Lackner ـ امريكا،

من‌ از دوستی با خواهران‌ «راوا» و كمك‌ ناچيزم‌ برای شما احساس‌ سرور مینمايم‌. برای من‌ پر معنیتر از اين‌ چيزی نيست‌ كه‌ به‌ آنانی كمك‌ نمايم‌ كه‌ به‌ ديگران‌ میانديشند.

بنظرم‌ شما درست‌ ميگوييد، در طرز ديد من‌ بر جهان‌ معصوميت‌ خاصی موجود است‌. شايد اين‌ بخاطر آنست‌ كه‌ من‌ در دنيای وحشتناك‌ شما نيستم‌. خدا را شكر كه‌ نيستم‌. ای كاش‌ كه‌ شما هم‌ در آن‌ دنيا بسر نمیبرديد. من‌ اميدوارم‌ و دعا ميكنم‌ كه‌ روزی آن‌ دنيای وحشتناك‌ شما برای هميش‌ ويران‌ گشته‌ و تمام‌ خواهران‌ «راوا»، زنان‌ و مردم‌ خوب‌ افغانستان‌ در صلح‌، دموكراسی و صفا بسر برند.

شما در چنان‌ وضعيت‌ خطرناكی قرار داريد كه‌ گاهی حذر میكنم‌ از اينكه‌ افكارم‌ را كه‌ با مبارزه‌ی تان‌ چندان‌ رابطه‌ای ندارد در ميان‌ گذارم‌، زيرا افكار من‌ تاحدودی تجملی است‌ كه‌ شما در اين‌ لحظه‌ نميتوانيد پذيرای آنها باشيد.

آن‌ چيزی كه‌ شما برايش‌ كار میكنيد، بسيار مهم‌ است‌. دموكراسی و بردباری بسيار اهميت‌ دارند و هردو ضروری میباشند. اين‌ها برای نجات‌ بشر اساسی هستند. من‌ به‌ دوستانم‌ نيز در مورد «راوا» تعريف‌ نموده‌ و ابراز احترام‌ میكنم‌.

تفسير در مورد يهودی بودن‌ من‌ واقعاً زيباست‌. انسانيت‌ ما مافوق‌ تمام‌ تعلقات‌ مذهبی مانند «يهود» و «مسلمان‌» قرار دارد. زمانی كه‌ من‌ برای تمام‌ مسلمانان‌ دست‌ دوستی دراز كنم‌، بنيادگرايان‌ دست‌ شان‌ را برای بستن‌ و سربريدن‌ من‌ دراز خواهند كرد. آه‌ خدايا، اينان‌ چقدر احمق‌ و متعصب‌ اند و از آنچه‌ حقيقت‌ است‌ هيچ‌ نشانی ندارند.

آشنايی با شما و مردمی مثل‌ شما چيزيست‌ كه‌ من‌ به‌ آن‌ خيلی ارج‌ میگذارم‌. من‌ از صميم‌ قلب‌ برای تان‌ احترام‌ دارم‌ و دوستی شما را بيشتر از آنكه‌ در الفاظ‌ بگنجد قدر مینهم‌.

من‌ از طريق‌ خبرنامه‌ الكترونيك‌ تان‌ در مورد تظاهرات‌ اپريل‌ مطلع‌ شدم‌. بلی غرب‌ بسيار خودخواه‌ و متعصب‌ است‌. انسان‌های احمق‌ احمق‌.

من‌ معمولاً روزنامه‌ ها را مطالعه‌ نمیكنم‌ و به‌ اخبار نيز گاهگاهی گوش‌ ميدهم‌. بجای آن‌ از طريق‌ رابطه‌ گرفتن‌ با سازمان‌ حقوق‌بشر و سازمان‌هايی مانند «راوا» «كار درستی» انجام‌ ميدهم‌، راهی كه‌ میكوشم‌ كمك‌ ناچيزی انجام‌ دهم‌ نه‌ اينكه‌ فقط‌ تماشاگر باقی بمانم‌.

هرزمانی كه‌ پيام‌های صفحه‌ اينترنت‌ شما را ميخوانم‌ به‌ كودكانم‌ ميگويم‌ كه‌ شما چه‌ زنان‌ با شهامت‌ فوق‌العاده‌ و مدافعان‌ باارزش‌ حقوق‌بشر و حقوق‌ زنان‌ هستيد و من‌ چطور شما را تحسين‌ میكنم‌! اگر كاری بيشتر از اين‌ مثل‌ باز هم‌ نوشتن‌ نامه‌ به‌ روزنامه‌ها يا هر چيز ديگر، لطفاً برايم‌ بگوييد.

* * *

فتانه‌ ـ امريكا،

من‌ بيوه‌ای افغانی هستم‌ كه‌ در ايالات‌ متحده‌ زندگی دارم‌. از صفحه‌ شما بروی اينترنت‌ ديدن‌ كردم‌ و بعد از آن‌ برای ساعت ها گريستم‌ و هنوز هم‌ میگيريم‌. گريه‌های من‌ به‌ تناسب‌ آنچه‌ مردم‌ عزيزم‌ در افغانستان‌ تجربه‌ میكنند، اهميتی ندارد.به‌ هرصورت‌ كاش‌ ميتوانستم‌ سازمان‌ شما را هرچه‌ بيشتر كمك‌ كنم‌ اما آنچه‌ ميتوانم‌ پيشنهاد كنم‌ اينست‌ كه‌ اگر ضرورت‌ داشته‌ باشيد قادرم‌ مقالات‌ تان‌ را به‌ انگليسی تر جمه‌ كنم‌. لسان‌های پشتو و دری را نيز بلدم‌. كاش‌ بتوانم‌ اين‌ خدمت‌ كوچك‌ را برای شما انجام‌ دهم‌، برای تان‌ دعا نموده‌ و اميدوارم‌ به‌ تمامی اهداف‌ خويش‌ نايل‌ شويد.

* * *

فيليز آيله‌ Filiz Ayla ـ تركيه‌،

من‌ عضو يك‌ گروه‌ نشريه‌ زنان‌ ميباشم‌. ما مجله‌ای درباره‌ زنان‌ خانه‌ بيرون‌ میدهيم‌. خواهان‌ برقراری ارتباط‌ با شما ميباشيم‌. ما ميخواهيم‌ گزارش‌ كار و فعاليت‌های تان‌ را در دسترس‌ خوانندگان‌ خود قرار دهيم‌ و حالا فقط‌ همين‌ را ميتوانيم‌ انجام‌ دهيم‌. قلب‌ ما با شما است‌!

* * *

پرويز،

رفقای گرامی سلام‌!

چندی پيش‌ صفحه‌ شما را در اينترنت‌ ديدم‌ و خيلی خوشحال‌ شدم‌ كه‌ زنان‌ كشور دوست‌ و برادر ما افغانستان‌ با چه‌ شهامتی عليه‌ رژيم‌ قرون‌ وسطايی طالبان‌ مبارزه‌ ميكنند.

ظلم‌ و ستمی كه‌ از سوی رژيم‌ های قرون‌ وسطايی جمهوری اسلامی ايران‌ و طالبان‌ عليه‌ زنان‌ اين‌ دو كشور اعمال‌ ميشود در طول‌ تاريخ‌ بی سابقه‌ است‌.

وجود اين‌ دو رژيم‌ خون‌ آشام‌ و متحجر در حقيقت‌ محصول‌ و ثمره‌ طراحان‌ سياسی امريكايی جهت‌ كشيدن‌ كمربند سبز به‌ دور اتحاد شوروی بود كه‌ پيش‌ از آنكه‌ سياستهای شوم‌ امپرياليستها را بر آورده‌ كند، فقر، جنگ‌، بيسوادی، دربدری و هزاران‌ بلا و مصيبت‌ را نصيب‌ ملتهای اين‌ دو كشور دوست‌ و برادر نمود.

برای ما ايرانيان‌، مبارزه‌ عليه‌ رژيم‌ ولايت‌ فقيه‌ آخوندها جدا از مبارزه‌ عليه‌ هم‌ قطاران‌ جنايتكار آنان‌ يعنی طالبان‌ در افغانستان‌ نيست‌. طبيعتاً هر تغيير در جهت‌ آزادی، دمكراسی و عدالت‌ در ايران‌ نتيجه‌ مستقيم‌ خود را عليه‌ طالبان‌ خواهد داشت‌.

تحولات‌ اخير در ايران‌ كه‌ حركت‌ وسيع‌ ملت‌ آزاديخواه‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌، خشم‌ و غضب‌ انحصار طلبان‌ رژيم‌ ولايت‌ فقيه‌ را بر انگيخته‌ و هر روز جسد يكی از فعالان‌ سياسی و يا فرهنگی كشور در كوچه‌ ها پيدا می شود.

مبارزه‌ تان‌ در راه‌ آزادی، دموكراسی و عدالت‌ مستحكم‌ باد!

با گرمترين‌ سلام‌ها.

* * *

كريستاين‌ كومارنيكی Kristyn Komarniki ،

من‌ برای مجله‌ PRISM كار ميكنم‌. ما ميخواهيم‌ در شماره‌ آينده‌ درباره‌ وضع‌ زنان‌ افغان‌ گزارش‌ دهيم‌. مگر من‌ میخواهم‌ به‌ سران‌ و ديپلمات‌های طالبان‌ در كشورهای مختلف‌ داد خواستی بنويسم‌ تا به‌ بد رفتاری با زنان‌ خاتمه‌ دهند. خوانندگان‌ ما مايل‌ به‌ كمك‌ اند اما ما نميدانيم‌ كه‌ در آن‌ كشورها برای كی بنويسيم‌، آيا شما ميتوانيد كمك‌ كنيد؟

شما كار بزرگی جهت‌ آگاه‌ ساختن‌ جهان‌ در باره‌ اين‌ مسايل‌ انجام‌ ميدهيد. ما ميخواهيم‌ شما را كمك‌ كنيم‌!

* * *

لويس‌ وان‌ تايل‌ Van Tuyl Louis ـ هالند،

من‌ زنی از هالند هستم‌ و از گرفتاریهای زنان‌ افغان‌ شديداً متاثرم‌. آنچه‌ زنان‌ امروز در افغانستان‌ متحمل‌ ميشوند تجربه‌ای وحشتناك‌ و نقض‌ كامل‌ تمام‌ آن‌ چيزهايی است‌ كه‌ در اعلاميه‌ حقوق‌ بشر آمده‌ است‌.

لطفاً به‌ نبرد تان‌ برای آزادی و مقام‌ زنان‌ افغان‌ ادامه‌ دهيد.

من‌ اهداف‌ تان‌ را در سازمانم‌ كه‌ بزرگترين‌ سازمان‌ در كشور ماست‌، ترويج‌ خواهم‌ داد.

منع‌ زنان‌ از حق‌ تحصيل‌ بنظر من‌ زشت‌ترين‌ جنايت‌ است‌.

آرزوهايم‌ با شماست‌.

* * *

كريستين‌ مری Cristine Murray ـ امريكا،

من‌ خبرنگار EL TIEMPO هستم‌. اين‌ روزنامه‌ مهمی در كلمبياست‌. فعلاً من‌ بر مقاله‌ای در مورد تبعيض‌ بر زنان‌ در افغانستان‌ كار ميكنم‌ و ميخواهم‌ با كسی در اين‌ زمينه‌ صحبت‌ كنم‌ كه‌ مستقيماً تجربياتی داشته‌ باشد. منظورم‌ اينست‌ كه‌ آن‌ شخص‌ در داخل‌ مملكت‌ بوده‌ و بتواند وضعيت‌ زنان‌ را در رژيم‌ طالبان‌ بيان‌ دارد.

تماس‌ با فرد مذكور ذريعه‌ تلفن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌ و به‌ شكل‌ يك‌ مصاحبه‌ خواهد بود. از همكاری شما سپاسگزارم‌.

* * *

مارك‌ ليوس‌ Mark Lewis ،

من‌ يك‌ ستون‌ خبری هفته‌ای برای روزنامه‌ كالج‌ ما بنام‌ The Antioch Record مينويسم‌. برای چهارشنبه‌ آينده‌ گزارشی در مورد زد و خوردهای جاری در جهان‌ آماده‌ ميكنم‌. بسيار خرسند خواهم‌ شد اگر اجازه‌ شما را جهت‌ استفاده‌ از يك‌ يا دو قطعه‌ عكس‌ از روی صفحه‌ی اينترنت‌ تان‌ حاصل‌ كنم‌.

* * *

تريسی بيرگرسون‌ Terese Birgerson ـ سويدن‌،

من‌ دختر ۱۶ ساله‌ای از سويدن‌ هستم‌. علاقمند كسب‌ معلومات‌ در مورد افغانستان‌ و رفتار طالبان‌ با زنان‌ هستم‌. فكر ميكنم‌ بسيار وحشتناك‌ است‌. در مكتب‌ انشايی دارم‌ در مورد اينكه‌ زنان‌ در رابطه‌ با طالبان‌ چه‌ فكر ميكنند. بسيار خرسند خواهم‌ شد اگر نظر خود را در مورد بنويسيد.

ممنون‌ خواهم‌ شد اگر دختری همسن‌ من‌ رابشناسيد تا برايم‌ بنويسد.

* * *

ربيكا پيتس‌ Rebecca Pates ـ كانادا،

اتحاديه‌ی محلی ما تصميم‌ گرفت‌ تا مقداری از سرمايه‌ اتحاديه‌ خود را به‌ «راوا» بفرستيم‌؛ گر چه‌ مبلغ‌ هنگفتی نيست‌ اما اميدوارم‌ اندكی شما را كمك‌ كند.

* * *

ميری گلن‌ Marry Glenn ـ امريكا،

من‌ شما را كمك‌ خواهم‌ كرد. تشكر از پيام‌ تان‌. من‌ آنرا را با نامه‌ی خودم‌ به‌ سناتور ايالات‌ متحده‌ كه‌ با او آشنا هستم‌ فرستادم‌. همچنان‌ آنرا به‌ مردان‌ و زنان‌ اعضای كنگره‌ امريكا كه‌ با آنان‌ آشنايی دارم‌ خواهم‌ فرستاد. سخنان‌ تان‌ بسيار پيشتر از آنچه‌ شما فكر كرده‌ ايد شنيده‌ خواهد شد. من‌ با شما بوده‌ و برای تان‌ كمك‌ فراهم‌ خواهم‌ كرد.

* * *

سوسن‌ بريسون‌ Susan Bryson ـ امريكا

نخست‌ میخواهم‌ برای تان‌ بگويم‌ كه‌ شما فراموشم‌ نشده‌ و استقامت‌ و انديشه‌ های من‌ با شماست‌. با مطالعه‌ گزارش هايی در مورد بيرحمی هايی كه‌ بر زنان‌ در افغانستان‌ مرتكب‌ میشوند شديداً عصبانی شدم‌ و همچنان‌ از عدم‌ توجه‌ و مداخله‌ی جهان‌ نسبت‌ به‌ شما شديداً متاثرم‌.

من‌ مدير مركز زنان‌ در پوهنتون‌ نيوآرلينس‌ لويزسيانا، ايالات‌ متحده‌ امريكا هستم‌. اميدواريم‌ در سال‌ درسی آينده‌ سلسله‌ سخنرانی هايی در مورد وضع‌ ناگوار فيمينيزم‌ بين‌المللی داشته‌ باشيم‌. در صورتی كه‌ كمك‌ مالی به‌ اين‌ منظور بدست‌ آيد، بسيار خوشحال‌ خواهم‌ شد كه‌ بخاطر ايراد سخنرانی در مورد وضعيت‌ زنان‌ در افغانستان‌ به‌ اينجابيايد. مشخصاً علاقمند زنان‌ تحصيل‌كرده‌ و نويسنده‌ای از افغانستان‌ هستيم‌ كه‌ قادر باشد وضع‌ زنان‌ افغانستان‌ را در پرتو يك‌ قالب‌ جهانی و فيمنيستی توضيح‌ دهد.اين‌ جا در ايالات‌ متحده‌ امريكا ما يك‌ گفته‌ داريم‌ كه‌ تا تمام‌ زنان‌ در امن‌ نباشند هيچ‌ زن‌ در امن‌ نيست‌. میخواهم‌ به‌ جمع‌ خود چلنج‌ دهيم‌ كه‌ درباره‌ اين‌ مفهوم‌، در سطح‌ جهانی فكر كنند.

از هر مشورت‌ و نظر شما صميمانه‌ استقبال‌ میكنيم‌.

* * *

پاتريسيا فيسك‌ Patricia Fiske ـ امريكا،

من‌ از رفتار طالبان‌ با زنان‌ سخت‌ متنفرم‌. به‌ مثابه‌ يك‌ زن‌ ۷۲ ساله‌، از اين‌ كه‌ ميبينم‌ حكومت‌ ما بسيار كار ناچيزی ميكند و رسانه‌ های امريكايی در مورد اين‌ موضوع‌ اندك‌ مينويسند خشمگينم‌. شعری را كه‌ در اعتراض‌ به‌ اين‌ موضوع‌ سروده‌ ام‌ برايتان‌ خواهم‌ فرستاد. كوشش‌ ميكنم‌ آن‌ را به‌ منابع‌ ديگر هم‌ بدهم‌ تا بدين‌ وسيله‌ كار كوچكی در راه‌ عدالت‌ انجام‌ داده‌ باشم‌. شعرم‌ تحت‌ عنوان‌ «فريادهای خفته‌ از حجاب‌» است‌.

* * *

گوستاوو پريز رمرز Gustavo Perez Ramirz ـ اكوادور،

با تحسين‌ از مبارزه‌ی شما برای خاتمه‌ فاجعه‌ حقوق‌ بشر در افغانستان‌ میخواهم‌ طرفدار شما باشم‌.

میخواهم‌ يكی از تصاوير صفحه‌ شما را برای مصور ساختن‌ مقاله‌ بعدیام‌ كه‌ به‌ زنان‌ اختصاص‌ دارد و در آن‌ به‌ مبارزه‌ شما نيز اشاره‌ شده‌ است‌ استفاده‌ كنم‌.

* * *

كارول‌ Carol ،

من‌ از بی عدالتی بر زنان‌ سخت‌ متاسفم‌. آيا شما كدام‌ آرم‌ داريد كه‌ من‌ در صفحه‌ام‌ جا داده‌ آنرا به‌ سايت‌ شما ارتباط‌ ( Link ) دهم‌ تا مردم‌ از وضعيت‌ اين‌ زنان‌ آگاه‌ شوند. صفحه‌ شما بسيار عالی و دلچسپ‌ است‌ و من‌ ديدن‌ آن‌ را به‌ ديگران‌ توصيه‌ خواهم‌ كرد.

* * *

جنيفر پويز Jennifer Powis ـ امريكا،

در صفحه‌ اينترنت‌ تان‌ شما تقاضای كمك‌ كرده‌ ايد. به‌ مثابه‌ عضو رهبری اتحاد اكثريت‌ فمينيست‌ در پوهنتون‌ A&M تكزاس‌، ميخواهم‌ هدايای كوچكی را برای سازمان‌ تان‌ تامين‌ كنم‌. مبارزه‌ و مقاومت‌ را ادامه‌ دهيد. ميخواستم‌ بهترين‌ راه‌ كمك‌ به‌ شما را بدانم‌.

* * *

جنيفر كولب‌ Jennifer Kolb ـ امريكا،

اولتر از همه‌، ميخواهم‌ بدانيد كه‌ قلب‌ من‌ با شما و با مبارزه‌ی تان‌ برای آزادی و برابری است‌. علاقمندم‌ تا اطرافيانم‌ را در اين‌ منطقه‌ از گرفتاری های شما آگاه‌ سازم‌. من‌ در حال‌ نوشتن‌ مقاله‌ای در باره‌ی سازمان‌ شما در يك‌ روزنامه‌ی زيرزمينی محلی هستم‌. ميخواهم‌ برايم‌ مشوره‌ دهيد كه‌ چطور ميتوانم‌ خوبتر كمك‌ تان‌ كنم‌.

* * *

مصطفی ـ دنمارك‌،

من‌ ۱۵ سال‌ دارم‌ و ميخواهم‌ شما خواهرانم‌ را كمك‌ كنم‌. من‌ «راوا» را دوست‌ دارم‌ و به‌ آن‌ احترام‌ قايلم‌. من‌ از افغانستان‌ از كابل‌ هستم‌ و از طالبان‌ نفرت‌ دارم‌.

* * *

ارم‌ بخاری Eram Bukhari ـ لاهور،

من‌ بعضی از نوشته‌های اطلاعاتی شما را ديدم‌ و به‌ عنوان‌ يك‌ فمينيست‌ بلافاصله‌ به‌ آن‌ علاقه‌ گرفتم‌. میخواهم‌ در مورد سازمان‌ شما زيادتر بدانم‌ و مشخصاً داستان‌ زندگی مينا و چگونگی به‌ قتل‌ رسيدنش‌ را. مايلم‌ عضو سازمان‌ شما شوم‌ و حتیالامكان‌ با شما همكاری نمايم‌. من‌ حاضرم‌ شما را در ترجمه‌ اردو به‌ انگليسی و برعكس‌ كمك‌ كنم‌.

برای تلاشهای آينده‌ی تان‌ موفقيت‌ آرزو میكنم‌.

* * *

كارمن‌ جنتايل‌ Carmen Gentile ،

من‌ كارمند و نويسنده‌ ميدل‌ ايست‌ تايمز Middle East Times هفته‌ نامه‌ای در خارج‌ از قاهره‌ هستم‌. من‌ صفحه‌ اينترنت‌ شما را ديده‌ و علاقمندم‌ در مورد سازمان‌ و كار های تان‌ بنويسم‌. آيا ما ميتوانيم‌ قرار يك‌ مصاحبه‌ تلفنی بگذاريم‌؟

* * *

هوپ‌ دادسن‌ Hope Dodson ،

میخواهم‌ حمايتم‌ را به‌ جنبش‌ شما معطوف‌ دارم‌. آيا ميتوانيد اسامی و آدرس‌ های افراد و نمايندگی هايی را كه‌ برايشان‌ بنويسم‌ در اختيارم‌ قرار دهيد؟

در ضمن‌ ميخواهم‌ پول‌ بفرستم‌، مگر ميخواستم‌ متيقن‌ شوم‌ كه‌ میتوانيد چك‌ دالر امريكايی را به‌ پول‌ نقد تبديل‌ كنيد.

* * *

كشيش‌ ارنی سمرل‌ Father Ernie Sumrall كليسای س‌ ت‌. جونس‌ اپيسكاپل‌ كلير واتر فلوريدا ـ امريكا،

من‌ در باره‌ تلاش‌های شما در نشريه‌ «مجله‌ ياهو» Yahoo Magazine خواندم‌ و با تعهدی كه‌ برای كار جهت‌ صلح‌ و عدالت‌ داريد تحت‌ تاثير قرار گرفتم‌. من‌ برای همه‌ی شما دعا نموده‌ و آنچه‌ را كه‌ شما برايش‌ تلاش‌ داريد انعكاس‌ خواهم‌ داد.

* * *

سندرا شمد Sandra Schmidt ،

وقتی واضح‌ است‌ كه‌ شما بالای سازمان‌ ملل‌، ايالات‌ متحده‌ امريكا يا ديگر خارجی ها نميتوانيد حساب‌ كنيد، چرا ميانه‌ روان‌ افغانستان‌ اسلحه‌ بدست‌ نگرفته‌ و در مقابل‌ بنيادگرايان‌ به‌ مبارزه‌ نمیپردازند؟ روشن‌ است‌ كه‌ خوكان‌ طالبی بی حد شگفت‌زده‌ خواهند شد اگر زمانی به‌ زنی كه‌ سر تا پايش‌ پوشيده‌ است‌ نزديك‌ شده‌ و بخواهند به‌ آزار و اذيت‌ وی بپردازند و آن‌ زن‌ با ماشيندار بر آنان‌ نشانه‌ رود. يا از آن‌ هم‌ بهتر، اگر زنان‌ خود شان‌ اينان‌ را در خواب‌ اخته‌ كنند.

* * *

زوزانا چايتكوا Zuzana Chytkova ،

من‌ حالا بعضی از مواد صفحه‌ی اينترنت‌ شما را برای گذاشتن‌ در صفحه‌ی فيمينستی چكی (چكوسلواكی سابق‌) ترجمه‌ میكنم‌. ميخواهم‌ بدانم‌ كه‌ آيا چيزی ديگری هم‌ است‌ كه‌ بخواهيد ما اضافه‌ كنيم‌؟

پی نوشت‌: من‌ واقعاً آنچه‌ را كه‌ شما انجام‌ ميدهيد تحسين‌ ميكنم‌.

* * *

دبوراه‌ Deborah ـ امريكا،

من‌ متعلم‌ علوم‌ اجتماعی و مطالعات‌ زنان‌ در ايالات‌ متحده‌ ميباشم‌ و در جريان‌ گرفتن‌ كورسی در مورد اسلام‌ قرن‌ ۲۰ در آسيا هستم‌. من‌ موافقم‌ كه‌ اسلام‌ توسط‌ طالبان‌ بر ضد زنان‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌. شقاوتی كه‌ اينان‌ بر زنان‌ اعمال‌ كرده‌ اند اثری منفی شديدی بر من‌ بجا گذاشته‌ است‌. اميدوارم‌ اوضاع‌ اجتماعی و سياسی شما بزودی بهبود يابد. موجوديت‌ صفحه‌ی اينترنت‌ شمابسيار مهم‌ است‌. صفحه‌ شما اطلاعاتی بوده‌ و رنج‌های مردمی را كه‌ در غير آن‌ ناديده‌ گرفته‌ میشد، عيان‌ میسازد. ما را آگاه‌ سازيد، اين‌ يگانه‌ راهی است‌ كه‌ توجه‌ را به‌ بحران‌ شما جلب‌ میكند و شايد يك‌ راه‌ حل‌ پذيرفتنیای را مهيا سازد. شما در انديشه‌ی من‌ هستيد.

* * *

چارلس‌ لپتان‌ Charles Lipton ،

طالبان‌ جراثيمی خطرناك‌ اند، تمام‌ آنان‌ بايد تباه‌ شوند. خدا طالبان‌ را خوار بسازد.

زنده‌ باد انسان‌ سكيولر. مرگ‌ بر طالبان‌!

* * *

شاهرخ‌ تيموری ـ تركيه‌،

اولتر از همه‌ احترامات‌ قلبیام‌ را خدمت‌ تان‌ ميفرستم‌. خوشحالم‌ از اين‌ كه‌ واقعيت‌ را فهميدم‌. (بيشتر از طرف‌ مردمی كه‌ از پاكستان‌ آمده‌ بودند شنيده‌ بودم‌ كه‌ شما از جانب‌ ربانی حمايت‌ میشويد) اگر شما را ناراحت‌ ساخته‌ باشم‌ مرا ببخشيد. ميخواهم‌ كمك‌ كنم‌، مگر من‌ متعلم‌ هستم‌ و خانواده‌ام‌ در افغانستان‌ بسر ميبرد.

اگر شما بخواهيد میتوانم‌ آدرس‌ اينترنت‌ تان‌ را به‌ تمام‌ گروه‌ ها و سازمان‌های مستقل‌ تركيه‌ بفرستم‌. يا اينكه‌ پيام‌ و اعلاميه‌های تان‌ را برايم‌ بفرستيد تا آن ها را ترجمه‌ و منتشر سازم‌.

من‌ شما را كمك‌ خواهم‌ كرد چراكه‌ مادرم‌ معلم‌ بود ولی حالا بيرون‌ رفته‌ نمیتواند. من‌ شما را كمك‌ خواهم‌ كرد زيرا خواهرانم‌ توسط‌ باند های بنيادگرا مورد تجاوز قرار گرفته‌ و بعد به‌ قتل‌ رسيدند.

مرگ‌ بر ربانی، دوستم‌، مسعود، طالبان‌، خليلی و ديگر گروه‌ های بنيادگرا!

* * *

س‌.روس‌ S.Ross ـ امريكا،

من‌ يك‌ زن‌ يهود هستم‌ كه‌ برای مبارزه‌ی دليرانه‌ی شما به‌ خاطر زندگی دعا ميكنم‌. خدا همه‌ی شما را در امان‌ خود داشته‌ باشد

* * *

داكتر برنارد ليمان‌ Dr Bernard Leeman ـ آستراليا،

من‌ پيغام‌ شما را امروز بر روی اينترنت‌ خواندم‌ و ميخواهم‌ بدانم‌ كه‌ چگونه‌ میتوانم‌ شما را كمك‌ كنم‌. من‌ باور دارم‌ تا زمانی كه‌ تراژيدی زنان‌ افغان‌ حل‌ نشده‌، برای آينده‌ هم‌ اميد زيادی وجود نخواهد داشت‌.

من‌ كرسی پروفيسریام‌ را در پوهنتون‌ ترك‌ نمودم‌ و ميخواهم‌ خود را وقف‌ اهداف‌ زنان‌ نمايم‌. من‌ سخنران‌ مجرب‌ بوده‌ و در گذشته‌ هزارها دالر برای گروه‌ های سياسی تبعيد شده‌ی افريقايی با اهداف‌ بسيار كم‌ اهميت‌ تر از آنچه‌ شما داريد بدست‌ آورده‌ام‌. كار من‌ برای زنان‌ رويهمرفته‌ عبارت‌ بوده‌ است‌ از: كمك‌ مالی برای دختران‌ افريقايی و آسيايی در مكاتب‌ متوسطه‌، كورس‌های كمپيوتر، نرسنگ‌، توريزم‌ و راه‌ انداختن‌ تجارت‌ های كوچك‌. در كار سياسی و نظامیام‌ به‌ اين‌ آگاهی دست‌ يافتم‌ كه‌ مردان‌ چطور منابع‌ را اتلاف‌ و زنان‌ را استثمار میكنند.

من‌ ترتيب‌ فرستادن‌ يك‌ تايپ‌ و ماشين‌ گستتنر را داده‌ام‌. هر دو جهت‌ چاپ‌ مواد انگليسی برای مكاتب‌ بدرد خواهند خورد.

اميدوارم‌ شما در تأسيس‌ پوهنتون‌ خود تان‌ موافق‌ باشيد. من‌ قبلاً پيام‌های همبستگی از پوهنحی مطالعات‌ شرقی و افريقايی در لندن‌ گرفته‌ام‌. شما به‌ كدام‌ يك‌ از كورس‌ها اولويت‌ قايليد، طب‌؟ و لسان‌ اصلی آن‌ برای كامپيوتر و... چه‌ خواهد بود؟ دری، پشتو و يا انگليسی؟ آيا فارسی ايرانی میتواند به‌ جای دری قابل‌ استفاده‌ باشد؟ آيا اين‌ دو لسان‌ به‌ اندازه‌ انگليسی امريكايی و بريتانوی مشابه‌ اند؟

من‌ فقط‌ هدف‌ شما را در ذهن‌ دارم ـ از من‌ برای تدريس‌ در يك‌ يونيورستی امريكا دعوت‌ شده‌ است‌ ولی میخواهم‌ برای هدف‌ شما نيز كار كنم‌.

* * *

دنی او ديل‌ Danny O'Dell ـ امريكا،

حقوق‌ زنان‌ در سراسر جهان‌ پايمال‌ شده‌ اما هيچ‌ جا به‌ افغانستان‌ نمیرسد. در امريكا رئيس‌ جمهور سيگاركش‌ ما از زنان‌ برای اهداف‌ خاص‌ خويش‌ استفاده‌ میكند. در عرصه‌ سياسی جهان‌، زنان‌ فاقد قدرت‌ حاكمه‌ اند. سازمان‌ ملل‌ (مرجعی كه‌ بر اصل‌ بز در غم‌ جان‌ كندن‌ قصاب‌ در غم‌ چربو میچرخد،) از حقوق‌بشر و حقوق‌ زنان‌ چشم‌پوشی میكنند. من‌ طرفدار دموكراسی هستم‌، اما نه‌ به‌ آن‌ شكلی كه‌ ما داريم‌ ـ كه‌ در اول‌ و در آخرش‌ پول‌ مطرح‌ است‌. دموكراسی واقعی در جايی است‌ كه‌ حقوق‌ بشر صرفنظر از جنسيت‌ در آن‌ رعايت‌ گردد. من‌ از جنبش‌ شما حمايت‌ ميكنم‌ ـ اين‌ مسئله‌ زندگی و آزاديست‌.

چيزی كه‌ گفته‌ ايد، درست‌ است‌. ميدانم‌ كه‌ زنان‌ افغانستان‌ تلاش‌های شان‌ را تا بدست‌ آوردن‌ رهايی از قيد ستم‌ ادامه‌ خواهند داد و بالاخره‌ حقوق‌ بشر در كشور شان‌ تأمين‌ خواهد شد.

متأسفانه‌ يگانه‌ چيزی كه‌ سازمان‌ ملل‌ میتواند انجام‌ دهد، خلق‌ جنگ‌ است‌.

اين‌ جهان‌ كاملاً فاقد رهبريست‌. رهبرانی كه‌ ما داريم‌ خودخواه‌ و حقير اند. فقط‌ آنانی واقعاً در آزادی بسر میبرند كه‌ پول‌ دارند.

و هر كشوری كه‌ در اين‌ عصر و زمان‌، زنان‌ خودش‌ عليه‌ آن‌ باشند، واقعاً يك‌ مملكت‌ بازنده‌ است‌.

زنده‌ باد راوا! زنده‌ باد حقوق‌ بشر! زنده‌ باد حقوق‌ زنان‌!

من‌ كاملاً از زنان‌ افغانستان‌ پشتيبانی میكنم‌.

* * *

ويكتور امانويل‌ Victor Emmanuel ـ مكسيكو،

من‌ يك‌ زن‌ مكسيكويی هستم‌ و با بدرفتاری ها نسبت‌ به‌ زنان‌ افغان‌ مخالفم‌. لطفاً مرا با خود حساب‌ كنيد. میخواهم‌ از مبارزه‌ی شما عليه‌ خشونت‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ افغانستان‌ پشتيبانی كنم‌.

* * *

انتونيو روبلس‌ مورالس‌ Antonio Robles Morales ـ امريكا،

من‌ واقعاً تحت‌ تاثير تصاويری قرار گرفتم‌ كه‌ غير قابل‌ وصفترين‌ وحشت‌ را در تمام‌ جهان‌ نشان‌ ميدهند. برای من‌ خيلی وحشتناك‌ است‌ كه‌ در قرن‌ ۲۱ نيز همچو چيزهايی اتفاق‌ ميافتد. من‌ از مكسيكو هستم‌، مگر حالا برای ماستريم‌ در ايالات‌ متحده‌ كار میكنم‌. برايم‌ بگوييد كه‌ چطور میتوانم‌ كمك‌ تان‌ كنم‌.

* * *

ميايلی Miaili ،

من‌ علاقمندم‌ تا جهان‌ را در باره‌ی شما آگاه‌ سازم‌. در آخر اين‌ هفته‌ فرصت‌ آن‌ را خواهم‌ داشت‌ تا با ميليونها نفر رابطه‌ برقرار كنم‌ و ورقه‌ای معلوماتی در باره‌ی سازمان‌ شما و جريانی كه‌ در ۲۸ اپريل‌ پيشرو است‌ برای آنان‌ ارائه‌ دهم‌. اميدوارم‌ اين‌ موجب‌ جلب‌ حمايت‌ برای شما گردد.

اگر كمك‌ ديگری از من‌ ساخته‌ باشد برايم‌ بگوييد. هرگز از راهی كه‌ در پيش‌ گرفته‌ايد برنگرديد!

* * *

رینی هودگكينس‌ Renae Hodgkins ـ امريكا،

من‌ از اينكه‌ كشورم‌ ايالات‌ متحده‌ در مورد بحران‌ افغانستان‌ هيچ‌ چيز انتشار نداده‌ شرمنده‌ هستم‌. هيچ‌ نمیدانم‌ كه‌ اين‌ بنيادگرايی چرا و چگونه‌ و چه‌ وقت‌ شروع‌ شد. اگر شما میتوانيد به‌ شكلی مرا كمك‌ نمايد، علاقمندم‌ تا برای مدتی توجه‌ام‌ را از كوسوو به‌ مسايلی مهمتر از آن‌ معطوف‌ سازم‌.

* * *

جان‌ هامر John Hammar ،

به‌ هر شكل‌ ممكن‌، از مبارزه‌ی شما حمايت‌ میكنم‌. از فرستادن‌ ای ميل‌ به‌ طرفداری از شما خرسند خواهم‌ بود. فقط‌ آدرس‌ ها و نكات‌ اساسی مورد نظر و پيام‌ها را برايم‌ بگوييد.

ناتو: وسيله‌ی جديد ملت‌ های غربی برای تسلط‌ بر جهان‌ و اتمام‌ سازمان‌ ملل‌. ما بايد اين‌ ماشين‌ جنگی را مانع‌ شويم‌! ما بايد مانع‌ حمايت‌ حكومت‌ خود از آن‌ شويم‌.

* * *

آخرین مطالب