تذکر

«پیام‌ زن‌» زیر چاپ‌ بود كه‌ نجیب‌ از بین‌ رفت‌ و وطن‌ ما شاهد حوادث‌ تازه‌ای‌ شده‌ است‌. «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» بر آنست‌ كه‌:

انكشافات‌ اخیر در افغانستان‌ یكبار دیگر ماهیت‌ گلبدین‌ را به‌ مثابه‌ فاشیست‌ منحرف‌ و پرعقده‌ای‌ ثابت‌ میسازد كه‌ فقط‌ و فقط‌ تشنه‌ به‌ قدرت‌ رسیدن‌ و «امارت‌» منحوسش‌ است‌ و درین‌ راه‌ ابایی‌ ندارد اگر حمام‌های‌ خون‌ جاری‌ شود و كابل‌ ویران‌ گردیده‌ و بسوزد. مهمتر از آن‌ باند گلبدین‌ با پا ماندن‌ روی‌ طرح‌ صلح‌ ملل‌ متحد و امتناع‌ از توافق‌ با جوانب‌ دیگر بخاطر جلوگیری‌ از به‌ خاك‌ و خون‌ كشیده‌ شدن‌ كابل‌، حتی‌ چشم‌ بر تجزیه‌ی‌ كشور دوخته‌ تا با هر چه‌ گل‌آلودتر شدن‌ آب‌، نیات‌ شومش‌ را عملی‌ سازد.

مردم‌ ما خوب‌ میدانند كه‌ اگر اشاره‌ و كمك‌های‌ عظیم‌ سی‌.آی‌.ای‌ و آی‌.اس‌.آی‌ و عربستان‌ نمیبود، باند گلبدین‌ جرات‌ و امكان‌ وحشت‌ آفرینی‌ در كابل‌ را نمیداشت‌. اگر حالا دولت‌ پاكستان‌ طوری‌ وانمود میسازد كه‌ گویا باند مذكور از كنترولش‌ خارج‌ شده‌، مردم‌ بدرستی‌ تنها پوزخندی‌ میزنند.

اینروزها چنانچه‌ گفتیم‌ خبر هولناك‌ حاكی‌ از تجزیه‌ و درگیری‌ها بین‌ اقوام‌ مختلف‌ كشور بگوش‌ میرسد. یكچنین‌ اخباری‌ بیگمان‌ صاعقه ‌آساتر از روز تجاوز روسها به‌ افغانستان‌، مردم‌ ما را تكان‌ میدهد. این‌ مسئله‌ایست‌ كه‌ هیچ‌ افغان‌ شریف‌ به‌ هیچ‌ قیمتی‌ آنرا قبول‌ نخواهد كرد.

ما همیشه‌ گفته‌ایم‌ و باز هم‌ تاكید میكنیم‌ كه‌ ریشه‌ خطر تجزیه‌ كشور، برهم‌ خوردن‌ وحدت‌ ملی‌، سوختن‌ كابل‌ و قتل‌ عام‌ شدن‌ اهالی‌ بیگناهش‌ و در نهایت‌ ادامه‌ یك‌ جنگ‌ داخلی‌ خاینانه‌، همه‌ و همه‌ در احزاب‌ بنیادگرا و در راس‌ آنها باند ضد ملی‌، ضد دموكراسی‌ و ضد زن‌ گلبدین‌ است‌. اینان‌ با اعمال‌ و سیاستهای‌ شان‌ بنحو دیگری‌ با استقلال‌، تمامیت‌ ارضی‌ و یگانگی‌ ملی‌ افغانستان‌ معامله‌گری‌ نموده‌ و بدتر از پرچمی‌ها و خلقی‌ها در راه‌ وطنفروشی‌ گام‌ مینهند.

در زمان‌ اشغال‌ اگر تنها استقلال‌ سرزمین‌ ما به‌ یغما رفته‌ بود، اكنون‌ بعد از زوال‌ رژیم‌ پوشالی‌، بنیادگرایان‌ و بخصوص‌ باند تروریست‌ گلبدین‌، هستی‌ و موجودیت‌ آنرا به‌ خطر میاندازند.

بر كلیه‌ نیروهای‌ ملی‌ طرفدار آزادی‌ و دموكراسی‌ است‌ كه‌ در زمینه‌های‌ نظامی‌ و سیاسی‌ به‌ مبارزه‌ قاطع‌ علیه‌ باند گلبدین‌ برخاسته‌ و رویای‌ شیطانی‌ او و سایر همكاسه‌های‌ جنایتكارش‌ را برای‌ تكیه‌ زدن‌ بر «امارت‌» افغانستان‌، تا ابد در هم‌ شكنند.

نیروهای‌ آزادیخواه‌!

نقشه‌های‌ خاینانه‌ گلبدین‌ و شركا را متحدانه‌ خنثی‌ سازیم‌!
زنده‌ و مستحكم‌ باد یگانگی‌ افغانستان‌ و اتحاد كلیه‌ اقوام‌ وطنپرست‌ آن‌!

آخرین مطالب