گزارش‌هایی از وحشت‌، شناعت و فضاحت بنیادگرایان‌

کابل هرات ننگرهار بلخ فراه سایرولایات

از ولایت فـراه‌

• فراه زیر سایه‌ی فاشیزم‌
• لت و كوب زنان‌
• و اكنون حاضری گرفتن در مساجد!
• اعدام آلات موسیقی‌!
• طالبان قندهاری طالبان‌تر اند!
• سیلی تازه مهاجرت‌ها به ایران‌
• شكاف بین طالبان فراهی و قندهاری‌
• لواطت خانه طالبان‌
• یا سلاح یا پول‌
• طـالبـان عامل غرق شدن ۳۸ زن و طفل‌
• جان فشانی شرعی بـه خـاطر تصـاحب زن‌
• بیگاری جهت كشت تریاك‌
• نارضایتی مردم و هراس طالبان‌
• قیچی بدستان بالمعروف‌
• طلبه‌ی امربالمعروف مقدس اند
• فرق سلاح و پول نزد طالبان‌
• شكنجه‌گران طالبی‌
• از «امربالمعروف‌»


از ولایت كابل

• ملاحسن رحمانی مرداریهایش رامی‌لیسد
• «من بی ناموس هستم‌»!
• اختلافات درونی طالبان‌
• جهادیان و طالبان فحشازا اند نه فحشازدا
• حجاب حیوانات و حجاب منازل‌
• بی‌ارزش‌تر شدن افغانی‌
• منجنیق امریكا و باریدن سنگ استبداد و جهالت بر كشور ما
• رذالت ‌تازه‌ی طالبان علیه زنان‌
• كدام بیشتر وابسته اند، خاینان جهادی یا فاشیستان طالبی‌؟
• سگان بوی‌كش‌
• خریطه چكه بروی مزدور پاكستان‌
• كشته شدن چهار زن و سه مرد
• تظاهرات ضد طالبی در كاپیسا
• خون گرفتن از محصلان‌
• تـجاوز مـلا جمال‌الـدین به پسری ده ساله‌
• خیانت به نام اسلام‌
• زن باردار قربانی فاشیزم طالبی‌
• شورش اهالی دشت برچی‌
• امنیت در پرتو نظام طالبان‌
• خیانت به نام اسلام‌
• نوروز صبغه اسلامی ندارد!
• كی فاحشه است‌؟
• از هرزه‌گیهای طالبان‌
• تخته كردن زیارتها
• طالبان یا فوج پاكستان‌؟
• تفتیش شرمگاه مردم‌
• بی‌استعدادی طالبان نسبت به جهادیان‌
• تصفیه طالبی‌
• علاقمندی طالبان بـه «سنت‌»هـای مـردان‌
• «شما از پاكستان‌،عربستان و امریكادالر و كلدار می‌گیرید»
• تمایل طالبان به ریش و زیر ناف ماموران‌
• سزای شكایت بردن به «طلبه‌ی كرام‌»
• وحشت طالبی و اراده پیرمرد
• برخی از مواد فاشیزم مذهبی‌
• شاریدگی بانك‌های طالبی‌
• امنیت طالبی‌
• «خواب‌» مولوی جلیل‌اله برای باداران طالبش‌
• وقتی هندو در چنگ «پاسدارشریعت‌»می‌افتد
• میزان حماقت طالبی
• قساوت طالبی یا اخوانی‌
• بررسی ریش در شفاخانه صحت طفل‌
• مقاومت یك داكتر
• تحقیر رذیلانه‌ی زنان با چماق شریعت‌
• خشم زنان‌
• لت و كوب به اتهام داشتن سلاح‌
• ملاقات اسحق ‌نگارگر با ملا عمر
• با روی سیاه فقط چند دقیقه‌!
• طالبان بیگانگان اند
• معیار ماموریت طالبی‌
• وقتی طالب به عكاس‌خانه می‌رود
• خودكشی از دست عذاب طالبی‌
• مولوی اسداله آخوند و آزار و اذیت مردم‌
• شیخ تقدسی آلت دست طالبان‌
• «طلبه‌كرام‌» متشكل از كیانند؟
• برانگیختن هزاره علیه پنجشیری‌
• عملكرد «شر و شیطان‌»
• فرامین طالبان و عكس‌العمل مردم‌
• ملایی و طبابت‌
• طالبان و پوستر ریمبو
• هـر كـه گرسنـه است «نفسانی‌» است‌!
• تفرقه انداز و حكومت كن‌
• تبعید مردم شمالی‌


از ولایت هرات

• افتضاح امتحان كانكور پوهنتون هرات‌
• هر كس به نوروز شادباش بگوید كافر است‌
• دروازه‌ های ضد شورش‌
• ستم و تحقیر فاشیستی زیر نام دین‌
• هرات رهیده از چنگ خاینان جهادی گرفتار در چنگال طالبی‌
• ارمغان «عدل اسلامی‌»
• بی‌مغزی یا بیشرافتی‌؟


از ولایت ننگرهار

• ننگرهار آزاد از خاینان جهادی‌، اسیر در وحشت و جهالت طالبی‌
• به هوا پریدن قومندانی امنیه‌
• زندان «طلبه‌ی‌كرام‌»
• رشوه گیری طالبی‌


از ولایت بلخ

• اعتصاب كارگران كودو برق‌مزار شریف‌
• تبهكاری های رهزنان عبدالمالك‌


از دیگر ولایات

• باج‌گیری طالبی‌
• دعوت سرمنشی ملل متحد به اسلام‌
• «قربانیان پوست قربانی‌»


آخرین مطالب