به خواهران مبارز ما اعضای «راوا» در افغانستان!

RAWA and

علیه امپریالیزم و تاریک‌اندیشی!

خواهران مبارز و رفقای گرامی،

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که طالبان دوباره داخل شهر کابل گردیده‌اند. رژیم دست‌نشانده و نصب‌شده توسط امپریالیست‌ها همچو لانه‌ی کاغذی فرو ریخت. شاید این پایان جنگ باشد، ولی از کدام صلحی در چنگال رژیم فاشیست و دینی شدیدا تاریک‌اندیش لذت خواهید برد؟

خیلی خشمگینیم که کشور ما یعنی فرانسه امپریالیست بخشی از استیلاگری‌های نظامی و مستعمراتی بوده و در رنج‌های مردم شما نقش داشته است. این استیلاگری زیر نام رهایی زنان افغانستان از چنگال طالبان به راه انداخته شد. بایست خاطرنشان ساخت که جهت افشای این نیرنگ، سازمان ما دوبار فعالان شما را در ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ جهت سفر به شهرهای گوناگون فرانسه دعوت کرد. لازم بود که آوای بدیلی شنیده شود؛ آوای ستمدیدگان افغانستان، آنانی که امپریالیست‌ها و رسانه‌ها و سگ‌های پاسبان روشنفکرش ادعای نمایندگی شان را کرده، اما هرگز صدای آنان را بلند ننموده‌اند.

دولت و سیاستمداران کشور ما به‌شمول چپ و راست برای سرنوشت افغانستان اشک تمساح می‌ریزند، اما از جانب دیگر با پناهجویان افغان بدرفتاری کرده آنان را اخراج می‌کنند و رییس‌جمهور ما مکرون از پذیرش آنانی ابا ورزید که از شر طالبان فرار کرده‌اند. و همچنان، اَن هیدالگو، شاروال پاریس در‌ حالی‌که جاده‌ای را به نام مسعود(*) مسما می‌کند، به پلیس فرمان می‌دهد تا به زور اردوگاه‌های پناهجویان را تخلیه کنند. آنان منکر این حقیقت می‌شوند که دولت‌هایی مانند فرانسه با مداخله شان منجر به هرج و مرج و فرار هموطنان شما گردیده اند.

آنان ارزشی به سرنوشت زن و مرد افغان قایل نیستند. برای آنان فقط رقابت‌های جهانی میان قدرت‌ها ارزش دارد. تهاجم ۲۰۰۱، ادامه روند استیلاگری‌های خارجی علیه سرزمین شما می‌باشد. بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان، امریکا، فرانسه و اکنون همچنان ترکیه و چین. هر یک جناح‌های مرتجعی را برضد یکدیگر پشتیبانی می‌کنند تا پنجه‌های شان را بیشتر در جسم مردم فرو برده و سپس نوکران شان را ترک کنند. چیزی که همین اکنون جریان دارد. پیروزی طالبان، آنان را در جایگاه یکی از طرف‌های معامله قرار داده است. معامله ساده است: اگر آنان مقررات بازی امپریالیزم را بپذیرند، قدرت‌های بزرگ از سیاست‌های داخلی طالبان چشم‌پوشی خواهند کرد. دیگر خبری از تبلیغات «فمنیستی» نخواهد بود. ما می‌خواهیم تا صدای فمنیستی و انقلابی شما شنیده شود.

یگانه چاره‌ برای شکستن حلقه شریر نگون‌بختی مردم افغانستان این است: انقلاب دموکراتیک، مردمی، ضدفیودالیزم و ضدامپریالیزم. می‌دانیم که پیرامون این مسئله همه موافقیم. هدف شما برپایی انقلاب دموکراتیک و خودمدیریتی مردم افغانستان است که متکی بر هیچ کشور امپریالیستی و یا جنگسالاری نباشد. بنابر این، «سازمان کمونیست مارکسیست-لنینست – راه پرولتری» به پشتیبانی شما برای مبارزه رهایی‌بخش مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

خواهران مبارز گرامی! رفقای گرامی!

«سازمان کمونیست مارکسیست-لنینست – راه پرولتری» در کنار شماست. از دل و جان می‌خواهیم تا از مبارزه شما به گونه مادی و سیاسی حمایت نماییم. به امید دیدار و ادامه مبارزه علیه امپریالیزم!*- احمدشاه‌ مسعود، جنگسالار بنیادگرا و نماینده فیودالیزم که هنگام کشته‌شدن‌اش در ۲۰۰۱ توسط فرانسه حمایت می‌شد و با سازمان جاسوسی این کشور پیوند داشت. در تمام رسانه‌های سرمایه‌داری از وی یک چهره‌ی دموکراتیک و مدافع زن به نمایش گذاشته می‌شد، در ‌حالی‌که نیروهای وی مردم ملکی را قتل‌عام ‌کرده و سد راه پیشرفت زنان می‌شدند. او بخشی از دولتی بود که در دهه ۱۹۹۰ قوانین شریعت را بر افغانستان نافذ کرد.

آخرین مطالب