Cartoon showing Taliban beating a woman in the street

وحشت طالبی بر زنان تیره روز ما

دوست هنرمند ما (ن‌. ا. ـ كابل‌) این كارتون را تحت تاثیر صحنه‌ای كشیده كه طالبان در اوایل اشغال كابل در چهارراهی حاجی یعقوب زنی را زیر شلاق گرفته اند كه دلبندش را به زمین گذاشته و می‌خواهد خریطه لوبیایش را بردارد. اما از زمانی كه جای جهادیان خاین را طالبان فاشیست گرفتند، این صحنه‌های از تمسخر و توهین خاینانه بر زنان ما روز چندین بار تكرار می‌شود.

این زوج حرام که مزاوجت و متارکه های بیشمارآنان توسط عمدتاَ وکیل های پاکستانی، رسوای جهان میباشد، سه سال است که با وجود «نداشتن اختلاف ایدئولوژیک»، بطور عجیبی جهادی و برادرانه بر یکیدیگر چک می اندازند و سرزمینی را به نابودی مواجه ساخته اند. آیا با وحشت مرگبار از آمدن ظاهر شاه، بار دیگر این دو خاین بیگانه از هر حیا و عزت انسانی، با هم جور خواهند آمد؟
آخرین مطالب