باز هم سیلی‌هایی بروی قدریه‌یزدانپرست‌، آمنه‌افضلی‌، صدیقه بلخی و سایر مشاطه‌گران جنایتكاران جهادی‌

انتشار نامه‌های اعتراضی بی‌شمار فردی و گروهی در مطبوعات پاكستان مبین آنست كه آنچه در افغانستان می‌گذرد وجدان انسانها در نقاط مختلف كره زمین آرام نمی‌ماند.
با تقریباً عین مضمون نامه‌ایكه در زیر می‌آوریم‌، نامه‌هایی به امضای اعضای سازمان عفوبین‌الملل در روزنامه‌های متعدد پاكستان به چاپ رسیده است كه باز هم سیلی‌های سختی به روی قدریه ‌یزدان‌پرست‌ها، آمنه ‌افضلی‌ها و صدیقه‌ بلخی‌ها بشمار می‌روند كه مشاطه‌گری خاینان جهادی از وظایف شان است‌.

حقوق بشر در افغانستان‌

به صفت یكتن از اعضای عفو بین‌الملل میخواهم توجه تان را به فاجعه حقوق بشر در افغانستان جلب نمایم‌. در جریان درگیری های مسلحانه در افغانستان صد ها زن‌، مرد و حتی طفل قربانی كشتار، تجاوز جنسی‌، اشكال متنوع شكنجه‌، گروگان‌گیری و محاكمات غیرعادلانه‌ی خود سرانه كه سراسری انجام می‌گیرند، شده اند. همه جوانب را می‌توان مسئول این اعمال غیرانسانی محسوب نمود.

دولت‌های روسیه‌، امریكا، پاكستان‌، عربستان سعودی و ایران در ایجاد وضع فجیع فعلی مسئول اند زیرا آنان برای گروههای مسلح افغان تسلیحات و مهمات ارسال می‌كردند البته بدون تضمین اینكه آنها در خدمت نقض حقوق بشر قرار نگیرند.

باوجود وضع موحش افغانستان رسانه‌های خبری در انعكاس آن كوتاهی می‌كنند. بنابرین از شما تقاضا می‌كنم تا در مورد فاجعه حقوق‌بشر در افغانستان گزارش دهید و توصیه‌های عفوبین‌الملل را كه می‌تواند به بهبود وضع حقوق‌بشر بیانجامد متذكر شوید.

عفوبین‌الملل دركشمكش‌هاطرف هیچ جناحی رانمی‌گیرد،امامصرانه تأكید می‌كند كه حدود قبول شده‌ی جهانی مثل آنچه در ماده عمومی سوم كنوانسیون ژنو آمده‌، باید محترم شمرده شوند.

انعكاس وضع حقوق‌بشر در افغانستان در گزارش‌هایتان سهمی است در آگاهی بخشیدن جهانی و كمكی به بهبود وضع نابسامان یك كشور فراموش شده‌.

الریك نیون توفیل ـ اتریش‌ «نیوز»، ۳۰ جنوری ۱۹۹۶

هنی ورنسكیولر ـ اتریش‌ «نیوز»، ۲۲ جنوری ۱۹۹۶

هنی ورنسكیولر ـ اتریش‌ «فرنتیرپست‌»، ۲۳ جنوری ۱۹۹۶

لوئس رننگر ـ كانادا «فرنتیرپست‌»، ۲۳ جنوری ۱۹۹۶

ین هندرسن ـ انگلستان‌ «فرنتیرپست‌»، ۱۹ فبروری ۱۹۹۶

اوستریكسی سیكیتون‌،الیزابت‌هالرـ اتریش‌ «فرنتیرپست‌»،۱۹فبروری ۱۹۹۶

ارسوله فردریك ـ اتریش‌ «نیوز»، ۲۴ فبروری ۱۹۹۶

آخرین مطالب