ناتو، مافیای‌ «قهرمان‌ ملی‌» و لگدی‌ تازه‌ بر پوزه‌ی‌ دستگیر پنجشیری‌

بوی‌ حمایت‌ ایساف‌ از مافیای‌ جهادی‌ به‌ سركردگی‌ ربانی‌، سیاف‌، فهیم‌، قانونی‌، چكری‌، دین‌محمد، دوستم‌، عطا، حضرتعلی‌ وغیره‌ جلادان‌ جنگ‌سالار آنقدر بالا گرفته‌ كه‌ حتی‌ روسیه‌ را هم‌ مجبور ساخت‌ به‌ این‌ واقعیت‌ اشاره‌ نماید. به‌ قرار گزارش‌ خبرگزاری‌ رویترز در ۷ فبروری‌ ۲۰۰۴، سرگی‌ایوانف‌ وزیر دفاع‌ روسیه‌ در كنفرانسی‌ در مونشن‌ خاطرنشان‌ ساخت‌: «این‌ قابل‌ فهم‌ است‌ كه‌ ناتو تجارت‌ مواد مخدر را در افغانستان‌ آزاد گذاشته‌ است‌ تا وفاداری‌ جنگ‌سالاران‌ محل‌ و بعضی‌ رهبران‌ افغانی‌ را تضمین‌ كند.» وی‌ علاوه‌ كرد كه‌ واشنگتن‌ و ناتو در عملی‌ ساختن‌ وعده‌های‌ شان‌ دایر بر تحدید تجارت‌ هروئین‌ افغانستان‌ ناكام‌ مانده‌اند.

و پیتراستروك‌ وزیر دفاع‌ آلمان‌ در همین‌ كنفرانس‌ صراحتاً اعلام‌ داشت‌ كه‌ پارلمان‌ كشورش‌ عساكر آلمانی‌ را از درگیر شدن‌ در جنگ‌ علیه‌ تجارت‌ مواد مخدر در افغانستان‌ برحذر داشته‌ است‌ زیرا این‌ وظیفه‌ پلیس‌ است‌. او افزود كه‌ انتشار عكس‌های‌ رنگه‌ كوكنارهای‌ شگفته‌ در سراسر دنیا چیزی‌ است‌ كه‌ «ما در آینده‌ باید با آن‌ بسازیم‌.»

دو سوال‌ عذاب‌دهنده‌ ذهن‌ مردم‌ ما را اشغال‌ كرده‌ است‌:

۱) صدها ملیون‌ دالر عاید این‌ تجارت‌ جنایتكارانه‌ عمدتاً به‌ جیب‌ دژخیمان‌ «ائتلاف‌ شمال‌»، گلبدین‌، طالبان‌ و القاعده‌ سرازیر می‌شود. در این‌ صورت‌ آیا می‌توان‌ قبول‌ كرد كه‌ امریكا و متحدان‌ واقعاً خواستار ریشه‌كن‌ كردن‌ این‌ مكروب‌های‌ خطرناكِ آفریده‌ شده‌ توسط‌ خود آنها در كشور ما هستند؟

۲) میهنفروشی‌ مثل‌ دستگیرپنجشیری‌ كه‌ به‌ نمایندگی‌ از گروهش‌ آنطور وقیحانه‌ به‌ دفاع‌ از مافیای‌ «ائتلاف‌ شمال‌» دهان‌ می‌گشاید،(١) می‌شود از دست‌ داشتن‌ در این‌ تجارت‌ بری‌ باشد؟ تا به‌ حال‌ ما از مقدار سهم‌ «اكادیمسین‌» و هم‌مسلكانش‌ از تجارت‌ هروئین‌ «قیادیان‌ جهادی‌» اطلاعی‌ دقیقی‌ نداریم‌ اما در آنچه‌ تردید نمی‌توان‌ كرد این‌ است‌ كه‌ ممكن‌ نیست‌ وی‌ صرفاً به‌ سایقه‌ پست‌ قومبازی‌ با مافیای‌ جهادی‌ پنجشیر، وظیفه‌ چشم‌پاره‌ترین‌ دفاع‌ از آنان‌ را در برابرش‌ نهاده‌ باشد مگر اینكه‌ نافش‌ توسط‌ آن‌ خاینان‌ جانی‌ چرب‌ شده‌ باشد.

در فصلنامه‌ رنگین‌ شماره‌ تابستان‌ و خزان‌ ۱۳۷۹ خورشیدی‌ مقاله‌ای‌ از انجنیرخلیل‌اله‌معروفی‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ كه‌ متاسفانه‌ از همان‌ لحن‌ بی‌خاصیت‌ رایج‌ در تمامی‌ نشریات‌ آلوده‌ به‌ سبك‌ و روحیه‌انجمنی‌ها رنج‌ می‌برد، اما در آخر آن‌ ترجمه‌ بخشی‌ از یك‌ گزارش‌ مجله‌ «اشپیگل‌» (۷ اگست‌ ۲۰۰۰) آورده‌ شده‌ كه‌ مچ‌ «قهرمان‌ ملی‌ نابغه‌ و كثیرالابعاد» را در سوداگری‌ مرگ‌ باز می‌سازد:

«یك‌ كیلوگرام‌ تریاك‌ خام‌ كه‌ در افغانستان‌ ۵۰ دالر قیمت‌ دارد، در دوشنبه‌ دوچند و در مسكو تا ۲۸۰۰ دالر فروخته‌ می‌شود. و قیمت‌ هروئین‌ در مسیر راه‌ مسكو صدچند بالا می‌رود؛ درست‌ هفتادهزار دالر برای‌ هر كیلوگرام‌. از همین‌ خاطر است‌ كه‌ بگفته‌ پوپوف‌ در افغانستان‌ لابراتوارهای‌ هروئین‌ بمانند سمارق‌ بعد از باران‌ از زمین‌ سر می‌كشند؛ و بدرجه‌ اول‌ در فیض‌آباد، مركز بدخشان‌ و سنگر مستحكم‌ مسعود.

گزارش‌ از رنج‌ بی‌پایان‌ دهقانان‌ بدخشان‌ سخن‌ می‌گوید كه‌ شش‌ ماه‌ در سال‌ از عاید كار خود می‌خورند و شش‌ ماه‌ باقیمانده‌ سال‌ را با پرداخت‌ سودهای‌ شش‌ قاته‌ (ششصد در صد) از طریق‌ قرضه‌ گذاره‌ می‌كنند و نسل‌ اندر نسل‌ زیر قرض‌ زمینداران‌ بزرگ‌ گور هستند، زمیندارانی‌ كه‌ غالباً به‌ حیث‌ قومندان‌های‌ محلی‌ در ائتلاف‌ مسعود هم‌ ایفای‌ وظیفه‌ می‌كنند.

هنوز بیشترین‌ كشتزارهای‌ كوكنار در قلمرو طالبان‌ قرار دارد، ولی‌ "دولت‌ اسلامی‌ افغانستان‌" مسعود می‌خواهد سبقت‌ طالبان‌ را بشكند، مزارع‌ خاشخاش‌ قلمرو او تنها در سال‌ گذشته‌ دو برابر شده‌ بود. یكی‌ از بزرگترین‌ لابراتوارهای‌ تصفیه‌ تریاك‌ به‌ هروئین‌ در تالقان‌، مركز ائتلاف‌ مسعود، قرار دارد؛ و انبار ذخایر مواد مخدره‌ در فیض‌آباد جا دارد.

روس‌ها از طریق‌ اقمار مصنوعی‌ خود ۳۹ دیپوی‌ مواد مخدره‌ را در سرحد افغانستان‌، تاجیكستان‌ كشف‌ نموده‌ اند و ماهران‌ ملل‌متحد حتی‌ مالكان‌ دیپوها را هم‌ می‌شناسند، كه‌ تقریباً همه‌ قومندانان‌ مربوط‌ به‌ مسعود می‌باشند.»
--------------------

(۱) - دستگیرپنجشیری‌ (یعنی‌ همان‌ اكادیمسین‌ دستگیرپنجشیری‌!) به‌ آنگونه‌ دفاعی‌ رذیلانه‌ از جنگ‌سالاران‌ تبهكار بی‌ناموس‌ برخاسته‌ كه‌ نظیر آن‌ حتی‌ از سوی‌ خود این‌ جانیان‌ نیز دیده‌ نشده‌ است‌. رجوع‌ شود به‌ مطلب‌ «دستگیرپنجشیری‌ از عضویت‌ در كی‌جی‌بی‌ تا نجاست‌خوری‌ قانونی‌.» در شماره‌ ۵۹ «پیام‌ زن‌»

آخرین مطالب