كریم خلیلی ضمانت سگ خونخوارش عارف داوری را كرده...

كريم‌خليلی ضمانت‌ سگ‌ خونخوارش‌ عارف‌داوری را كرده‌ و او را از چنگ‌ قانون‌ فرار داد. طبق‌ گزارش‌هايی اكنون‌ برادر اين‌ سگ‌ هار - تورن‌ عبدالعلی - در كابل‌ بازداشت‌ شده‌ است‌. اما به‌ يقين‌ دست‌ پليد كريم‌خليلی و ساير سرتبهكاران‌ حزب‌ وحدت‌ در كار است‌ تا او را نيز از محاكمه‌ و مجازات‌ برهاند.

اگر آقای كرزی نخواهد در سطح‌ رئيس‌جمهوری اسمی، بیاختيار و در گرو «ائتلاف‌ شمال‌» باقی بماند، بايد بلافاصله‌ كريم‌خليلی اين‌ يكی از داغ‌های ننگ‌ كابينه‌ را از مقامش‌ طرد و او را به‌ جای عارف‌داوری با زنجير و زولانه‌ به‌ زندان‌ انداخته‌ يا به‌ نيروهای ايساف‌ بسپارد تا هم‌ عارف‌ پيدا شود و هم‌ او جزای سؤاستفاده‌ و خيانتش‌ را در مقام‌ معاون‌ رياست‌جمهوری ببيند.

شايان‌ يادآوريست‌ كه‌ عارف‌داوری و عبدالعلی جنايتكاران‌ مربوط‌ به‌ حزب‌ وحدت‌ از هيچ‌ بيشرافتی، بی‌ناموسی و رذالتی كه‌ در قاموس‌ اين‌ حزب‌ و «ائتلاف‌ شمال‌» وجود دارد، نسبت‌ به‌ مردم‌ شهرستان‌ ولايت‌ ارزگان‌ دريغ‌ نكرده‌ اند.

آخرین مطالب