تساوی در انتخابات‌ حق‌ مردم‌ است

متن‌ سخنرانی مارشال‌ متقاعد اصغرخان‌ رهبر «تحريك‌ استقلال‌ پاكستان‌»

اصغرخان Asghar Khan
مارشال‌ متقاعد اصغرخان

میخواهم‌ از «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» بخاطر دعوتم‌ جهت‌ اشتراك‌ در مراسم‌ تجليل‌ روز جهانی زن‌ سپاسگزاری نمايم‌. تجليل‌ چنين‌ روزی به‌ سبب‌ برگزاری آن‌ از جانب‌ يك‌ سازمان‌ زنان‌ افغان‌، اهميت‌ بيشتری كسب‌ میكند. روشن‌ است‌ كه‌ در عصر حاضر زندگی بشريت‌ و پيشرفت‌ آن‌ بسته‌ به‌ كوشش‌های اجتماعی و بكار برد تمامی امكانات‌ و وسايل‌ ممكن‌ است‌، بناءً محروم‌ ساختن‌ نصف‌ نفوس‌ از چهارچوب‌ اين‌ تلاش‌ها برخورد علمی نه‌ بلكه‌ جهالت‌ محض‌ است‌. تحصيل‌ زنان‌ و شركت‌ مساويانه‌ آنان‌ در مسايل‌ ملی، رشد و ترقی كشور را ممكن‌ میسازد. در جهان‌ امروز در آن‌ كشورهايی كه‌ زنان‌ از حقوق‌ خود محروم‌ بوده‌ و زمينه‌ شركت‌ شان‌ مساعد نگشته‌ است‌ پيشرفت‌ ناممكن‌ میباشد.

حالا كه‌ كشور از دوره‌ی سياست‌ ظالمانه‌ ـدوره‌ای كه‌ دولت‌هايی به‌ اصطلاح‌ دموكراتيك‌ زير نام‌ دموكراسی مردم‌ را تهديد میكردند و اقتصاد كشور را در بحران‌ عميق‌ غرق‌ ساختندـ رهايی يافته‌ بايد برای ملت‌ فرصت‌ داده‌ شود تا طی انتخاباتی كه‌ افراد مربوط‌ گذشته‌ در آن‌ شركت‌ نداشته‌ باشند دموكراسی اصيل‌ را برگزيند. نفوذ پول‌ بايد كاهش‌ يابد تا مردم‌ حق‌ مساوی شركت‌ در انتخابات‌ را داشته‌ باشند. زنان‌ بايد در تمامی سطوح‌ انتخابات‌ شركت‌ كنند. اين‌ بسيار مهم‌ است‌ كه‌ هر دولت‌ بكوشد تا زمينه‌ تحصيل‌ زنان‌ و شركت‌ و ايفای نقش‌ آنان‌ در ساير بخش‌ها و مسايل‌ ملی را مهيا نمايد. با زنان‌ در ساحه‌ تعليم‌ و تربيه‌ هرگز برخورد مساويانه‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌ از اين‌ رو لازم‌ است‌ تا برای آنان‌ تسهيلات‌ اساسی مهيا گردد.

در صورتی كه‌ با زنان‌ مساويانه‌ رفتار كرده‌، نقش‌ آنان‌ را در رشد و پيشرفت‌ كشور درك‌ نماييم‌ پاكستان‌ خيلی سريع‌ ترقی خواهد كرد. در اين‌ جا فرصت‌ را مساعد میدانم‌ تا از خدمات‌ خانم‌ عاصمه‌ جهانگير كه‌ از حقوق‌ زنان‌ و مردم‌ محكوم‌ حمايت‌ میكند يادآوری نمايم‌. عاصمه‌ دختر شجاع‌ يك‌ پدر شجاع‌ است‌. نقش‌ وی و خواهرش‌ حناجيلانی در اين‌ زمينه‌ بسيار بارز است‌. به‌ نظر من‌ او بخاطر خدمات‌ عادلانه‌اش‌ برای بشريت‌، سزاوار جايزه‌ نوبل‌ است‌. به‌ عقيده‌ من‌ اگر جايزه‌ مذكور به‌ وی اعطا گردد برعلاوه‌ زنان‌ پاكستان‌، زنان‌ ستمديده‌ در هر كنج‌ و كنار جهان‌ در مبارزه‌ی شان‌ تشجيع‌ خواهند شد.

آخرین مطالب