صبغت‌الله مجددی با همترازان مرتجع تبتی وهندی‌اش

صبغت‌الله مجددی از مرتجع‌ترین و پوسیده‌ترین چهره تاریخ معاصر کشور بین همترازانش، اوتارسنگ مسئول اس جی پی سی، دالایی لاما و سیداحمد بخاری امام مسجد جامع دهلی.
صبغت‌الله مجددی از مرتجع‌ترین و پوسیده‌ترین چهره تاریخ معاصر کشور بین همترازانش، اوتارسنگ مسئول اس جی پی سی، دالایی لاما و سیداحمد بخاری امام مسجد جامع دهلی.

صبغت‌الله خان مجددی، چه به دامان دولت هند یا مزدوران تبتی وهندی آن بخزی و چه در بغل پدرانت «سی‌آی‌ای»، «ایم‌آی‌شش» یا «آی‌اس‌آی»، آرام بگیری، مردم افغانستان ده ملیون دالر کمکی پاکستان را که زده‌ای از خود یا خاندانت حصول کردنی اند ولو بیشتر از این با دلالی بین آدمکشان طالبی و گلبدینی‌ و رژیم جهادی ـ مافیایی کرزی، زیر چتر این برادران خاین و جانی‌ات زندگی را به سر آری!

آخرین مطالب