نمونه هایی از فساد و چپاول قدیر فطرت

قدیر فطرت رئیس د افغانستان بانک که به امریکا گریخته است استعفا داد و ظاهرا علت آنرا تهدید یک عده زورمندان وانمود ساخته و گفته است که زندگی‌اش در افغانستان به خطر جدی مواجه بوده است.

فطرت در سالهای آخر حکومت وحشت ربانی رئیس بانک مرکزی شد، بعد در دوران کرزی به حیث معاون دوم د افغانستان بانک مقرر گردید. بعد از اینکه پول جدید چاپ و قرار شد پول های کهنه جمع آوری و حریق گردد، وی منحیث مسئول زون شمال برای این کار تعیین گردید. او به تمام اعضای گروپ خود دستور داده بود که پول جنبشی را با ارزش نصف پول دولتی آنزمان تبادله نموده ولی مساوی با پول دولتی گزارش دهند. درین معامله وی میلیون ها افغانی را به جیب زد. از طرف دیگرخودش شخصا در حریق کردن پول های کهنه شرکت کرده و میلیون ها افغانی را حریق شده گزارش میداد ولی این مبالغ هنگفت را توسط گماشتگان خود دوباره به بانک آورده با پول جدید تبادله میکرد. حتی وی بانکنوت های با شماره د- ی را که دولت ایران برای نوکران وحدتی خود چاپ میکرد و در بامیان، دایکندی و دیگر مناطق مرکزی با ارزش بسیار کم در مقایسه با پول دولتی در گردش بود، به همان نرخ معمولش با پول جدید تبادله کرده ولی به قیمت پول دولتی گزارش داده که از این طریق نیز پول فراوانی به جیب زد.

قدیر فطرت
قدیر فطرت، دزد جهادی که با بوجی های دالر فرار کرد

قدیر فطرت بعد از بدست آوردن میلیون ها افغانی در معاملات بالا، د افغانستان بانک را ترک گفته شامل بانک جهانی در امریکا شد، جایی که با فامیلش زندگی میکرد. با توجه به اینکه فطرت به باند جنایتکار جمعیت اسلامی تعلق داشت و از بدخشی های نزدیک به شخص ربانی بود، در سال ٢٠٠٧ از طرف کرزی به حیث رئیس د افغانستان بانک مقرر گردید. با آمدنش در بانک مرکزی تمام آمرین بخش ها را تبدیل نموده و به عوض آنان بدخشانی های خود را مقرر کرد.

از سه سال به اینطرف وضع کابل بانک بحرانی بوده و بسوی ورشکستگی میرفت اما فطرت به محمد ظاهر آمر دیپارتمنت سوپرویزن (نظارت) دستور داده بود که کابل بانک را به درجه ٢ ارزیابی نماید و نظر به سیستم درجه بندی جهانی بانکها، به بانکی درجه ٢ گفته میشود که عاید ش تفاوت کمتری با مصرف داشته و خطرات قروض آنها کمتر از ٥٠% باشد، درحالیکه کابل بانک مصارف فوق‌العاده بالائی نسبت به عاید داشته و به کسانی قرضه داده بود که امکان نداشت آنرا دوباره بدست آورند. طبق گزارشات بعد از هر بررسی، کابل بانک مبلغ یک میلیون دالر به قدیر فطرت میپرداخت و شیوه بررسی قسمی بود که محمد ظاهر توسط مسئولین کابل بانک به دوبی برده میشد و در بهترین هوتل جابجا شده امکانات عیش ونوش را برایش مساعد میساختند و در ختم نظر مساعد بانک درجه دوم را از وی میگرفتند.

فطرت با یک تعداد صرافها جور آمده و در وقت کشیدن دالر به مارکیت به نرخ داده شده توسط آنها موافقه کرده و در جریان تبادله ٥٠% پول افغانی را نوت ١٠-٢٠-٥٠ افغانیگی گرفته و درین معاملات پول زیادی را بدست می‌آورد. گفته میشود که یک مقدار زیادی ازین پول های خورد در بانک مرکزی جمع گردیده است.

بعد از سقوط بانک انکشافی افغانستان، فطرت بالای عزیزی (مالک عزیزی بانک) که در آنزمان در پروژه های ساختمانی خود در دوبی ضربه خورده وعزیزی بانک را به مرز سقوط رسانیده بود، فشار می‌آورد تا بانک انکشافی را خریداری نماید. عزیزی این بانک را خریداری کرده به نام باختر بانک مسما میسازد. از طرف دیگر عزیزی را مجبور میسازد تا نورخان حیدری را که از بدخشان و دوست بسیار نزدیک فطرت میباشد به حیث رئیس اجرائیوی عزیزی بانک تعیین نماید در مقابل فطرت موافقه کرده است عزیزی بانک را که وضع خوبی نداشت بانک درجه ٢ ارزیابی کند. عزیزی، حیدری را با معاش ماهوار بیست هزار دالری به حیث رئیس اجرائیوی عزیزی بانک مقرر کرد، خانه مجللی را در دوبی برایش به کرایه گرفت و تکت رفت و آمدش را به دوبی میپردازد. این شخص بانک را از بدخشانی های خود پر کرده و کارمندان غیر بدخشی را جواب داده و یا به ولایات تبدیل نموده است.

خریداری بانک انکشافی و تبدیل آن به باختر بانک موقعیت ورشکسته عزیزی بانک را تغییر داده و از ورشکستگی نجاتش میدهد معلوم نیست درین معامله سری چه مقدار پول نصیب قدیر فطرت گردیده است.

بعد از ورشکست شدن کابل بانک و افشای نام کسانیکه از کابل بانک میلیون ها دالر قرضه گرفته بودند، لوی سارنوالی او را به جرم غفلت در وظیفه و خیانت ملی متهم ساخته و تحت سرپرستی سارنوال قادری، گروپی را توظیف نمود تا از فطرت تحقیق نمایند، ولی بعد از دو تحقیق، فطرت خاین با اخذ چهار ماهه معاش پیشکی به امریکا فرار کرد و برای فریب مردم مسئله امنیتش را بهانه قرار داد در حالیکه او خود شریک جرم مافیای کابل بانک به شمار میرود.

آخرین مطالب