حامد کرزی، حامی متجاوزان و خاینان

خوشا روزی که مردم ما خود قانون را بدست گیرند

درحالیکه اخبار اسفبار تجاوز جمعی جنگسالاران و زورمندان بر دخترکان کم سن و سال در ولایات شمال کشور همه روزه به گوش میرسد و ناله و فریاد قربانیان بالاست، اما دولت پوشالی و مافیایی حامد کرزی با دزدان و متجاوزان زد و بند داشته و آنان را در پناه گرفته است.

روزنامه اندیپندنت به تاریخ ۲۴ اگست ۲۰۰۸ گزارش داد که به حکم حامد کرزی، دو تن از تجاوزکاران جنسی که قبلا به یازده سال حبس از سوی ستره محکمه افغانستان محکوم شده بودند، از زندان رها گردیده اند.

12-year-old girl was gang-raped in Afghanistan
انیسه، دخترک ۱۲ ساله که چندی قبل در ولایت سرپل مورد تجاوز جمعی قرار گرفت: «در حق من بی‌ناموسی کردند، من عدالت میخواهم»

Mother and father of the victim
عوض علی، پدر دخترک در حالیکه فلج است و حرف زده نمیتواند با مادر دختر یکجا ناله میکنند که اگر کسی به داد شان نرسید تمام شان دست به خودکشی خواهند زد

در سپتامبر ۲۰۰۵ ایندو مرد همراه با قومندان شان به نام مولوی سلام پسر زنی به نام سارا را به قتل رسانیده و بعد در مقابل چندین شاهد عینی در ولایت سمنگان این زن را مورد تجاوز جمعی قرار داده بودند. مولوی سلام قبل از دستگیری در حادثه‌ای به قتل میرسد اما سه تن از متهمین دیگر سال گذشته مورد محاکمه قرار گرفته و به یازده سال حبس محکوم میشوند.

یکی از متجاوزان به نام عبدالبصیر در زندان می‌میرد اما دو تن دیگر به نامهای نور محمد و خیرمحمد طی فرمانی به امضای شخص حامد کرزی در ماه می ۲۰۰۸ مورد بخشایش قرار گرفته از زندان رهایی می‌یابند.

سارا و همسرش به نام دلاور به کیت کلارک خبرنگار اندیپندنت گفته اند که آنان زمانی از رهایی دو متجاوز آگاهی یافتند که آندو را در قریه خود دیدند و از آن شوک دیده اند. فعلا این زوج از خطری که متوجه شان است قریه شانرا ترک گفته و زندگی مخفی را پیشه کرده اند. وقتی خبرنگار از دلاور میپرسد که آیا میخواهد قضیه در مطبوعات انعکاس یابد جواب میدهد: "ما قبلا پسر و عزت خود را از دست داده ایم، زمین خود را بخاطر پرداخت مصارف پیشبرد دوسیه خود فروختیم و حال خانه خود را از هم از دست دادیم، دیگر چه چیزی داریم که از دست دهیم؟"

کرزی زمانی این تجاوزکاران را زیرچپنش جا میدهد که چندی قبل با عوامفریبی و کمپاین برای انتخابات آینده دو قربانی تجاوز از ولایت سرپل را در کابل خواست و ظاهرا مورد حمایت قرار داد و قومندان امنیه سرپل را بخاطر بی‌توجهی به دوسیه اینان از کار سبکدوش نمود ولی در همین جریان یک جنایتکار پلید به نام بشیر چاه آبی را، که سالها مردم تخار را مورد جنایت و ددمنشی قرار داده است، منحیث والی سرپل تعیین نمود!

ناله های دردناک و فقر و فلاکت و مرارت های استخوانسوز مردم تیره روز افغانستان به کرزی و تیم وطنفروشش کمترین ارزشی نداشته و کماکان مشغول زدو بند با خاینان و جانیان اند، و از جانب دیگر مالکان خارجی شان هم با بمباردمان های کور و هیتلری شان پیاپی صدها هموطن بیگناه و معصوم ما را با خاک و خون یکسان میکنند.

مردم ما که دیگر از این دولت وطنفروش و خاین کوچکترین انتظاری ندارند و روزی رسیدنیست که خود قانون را بدست گرفته این خاینان ملی را به جزای اعمال شان برسانند.

ویدیو کلپ:

از تازه ترین مورد تجاوز جمعی در شمال

آخرین مطالب