سوهارتو و سوهارتوهای‌ پلیدتر وطنی

از اندونیزیا خبر است‌ كه‌ از آنجایی‌ كه‌ بوی‌ خورد و بردهای‌ نوع‌ جهادی‌ سوهارتو بسیار بالا گرفت‌ و مردم‌ اندونیزیا یك‌ صدا خواهان‌ دستگیری‌ این‌ قصاب‌ بوده‌ و قرار است‌ به‌ محاكمه‌ كشیده‌ شود، «قیادی‌ جهادی‌» مخلوع‌ اندونیزیا هم‌ اطمینان‌ داده‌ است‌ كه‌ از دارائی‌های‌ به‌ جیب‌ زده‌ی‌ مردم‌ فقیرش‌، ۲۵بلیون‌ (بیست‌ و پنج‌بلیون‌) دالر را پس‌ بدهد!

جنبش‌ ضد استبدادی‌ مردم‌ اندونیزیا به‌ یقین‌ به‌ پیروزیهای‌ چشمگیرتری‌ نایل‌ شده‌ و ثروت‌های‌ شانرا از حلقوم‌ سوهارتو و دار و دسته‌اش‌ بیرون‌ خواهند كشید.

آیا روزی‌ هم‌ رسیدنی‌ است‌ كه‌ مردم‌ بدطالع‌ و ناكام‌ افغانستان‌ نیز بلیون‌ها دالر سرمایه‌های‌ میهن‌ به‌ خاكدان‌ برابر شده‌ی‌ شان‌ را از شكم‌ «قیادیان‌» خونخوار و تا مغز استخوان‌ فاسد و خاین‌ و بی‌ناموس‌ جهادی‌ بیرون‌ كشند؟

آیا تا فرا رسیدن‌ آن‌ روز بزرگ‌ گردن‌های‌ گلبدین‌،ربانی‌، خلیلی‌، مسعود، سیاف‌، دوستم‌، اكبری‌ و شركا و دور دسترخوانهای‌ خرد و كلان‌ شان‌ در طناب‌ مردم‌ ما خواهند بود و در كشورهای‌ دیگر متواری‌ نخواهد شد؟

آیا صبغت‌اله‌ مجددی‌ به‌ زور ۱۰ ملیون‌ دالر نوازشریف‌ كه‌ به‌ جیب‌ زده‌، همچون‌ زرداد جنایتكار به‌ كشورهای‌ غربی‌ نخواهد گریخت‌ و خود و پسرانش‌ در چنگال‌ مردم‌ به‌ پا خاسته‌ی‌ ما خواهند بود؟

آیا......

بر نیروهای‌ دموكراسی‌طلب‌ كشور است‌ كه‌ با وصف‌ سلطه‌ی‌ بربرهای‌ طالبی‌ از تلاش‌ جهت‌ آگاه‌ ساختن‌ مردم‌ دنیا و سازمانهای‌ ذیعلاقه‌ جهانی‌ در مورد جلادان‌ جهادی‌ به‌ مراتب‌ فاسد تر و پست‌تر از سوهارتو، هیچگاه‌ باز نه‌ایستند.

آخرین مطالب