بنیادگرایان تركی و چیلر فاسد‌

خاینان بنیادگرا چه وطنی و چه غیر وطنی‌، آنجا كه پای منافع سیاسی شان بند باشد بیشرمترین و كثیفترین نوع ریاكاران اند.

مدتهاست كه طشت فساد و سوءاستفاده‌های مالی خانم‌تانسوچیلر صدراعظم سابق و وزیر خارجه فعلی تركیه از بام افتاده است و آنقدر بویش بالا گرفت كه مسئله در پارلمان آن كشور نیز مطرح و كمیته‌ای پارلمانی برای تحقیق اتهامات علیه وی تشكیل یافت‌. اما براساس گفته‌ی رئیس كمیته مذكور در ۱۵ جنوری ۱۹۹۷، ۸ نفر وابسته به حزب صدراعظم نجم‌الدین اربكان وحزب چیلر به طرفداری از چیلر رأی دادند و ۷ نفر متعلق به نماینده اپوزیسیون خواستار محاكمه وی شدند.

بدینترتیب زنی كه نه با «حجاب اسلامی‌» و «دلاق و برقع اسلامی‌» آشناست و نه به هیچیك از سیاستهای قرون وسطایی بنیادگرایان اسلامی تركیه بهایی قایل بوده و علاوتاً متهم است كه با سوءاستفاده از مقام و قدرت دولتی دهها میلیون دالر را زده است‌، به كمك برادران تركی ربانی‌، گلبدین‌، طالبان و سایر خاینان‌، از قرار گرفتن پشت میز محاكمه نجات یافت‌.

بنیادگرایان جنایتكار تا آنجا و آن زمان با اسلامِ ساخت خود به بازیگری می‌پردازند یا آنرا بسادگی در چشمهای خود فرومی‌برند كه منافع سیاسی و اقتصادی شان اقتضاء كند.

آخرین مطالب