نواسه‌ تزار نوين‌/ دومين‌ سيلی‌ بروی‌ گورباچف

خبرگزاری‌ رويتر در ۲۴ اگست‌ ۱۹۹۶ گزارش‌ داد:

نواسه‌ ۱۵ ساله‌ رئيس‌ جمهور بوريس‌ يلتسن‌ در نظر دارد در يكی‌ از گرانترين‌ مكاتب‌ بريتانيا درس‌ بخواند. گفته‌ می‌شود پسر مذكور كه‌ نام او هم‌ بوريس‌ است‌ ماه‌ آينده‌ در «مكتب‌ مل‌فيلا» در «سامرست‌» شروع‌ به‌ درس‌ خواندن‌ كرد كه‌ فيس‌ سالانه‌ی‌ آن‌ به‌ ۲۳۲۳۰ دالر بالغ‌ می‌گردد.


بين‌ تزارهای‌ كهن‌ و نوين‌ تنها يك‌ فرق‌ موجود است‌ كه‌ اولی‌ها غرق‌ در تبهكاری‌ و فساد خود، بی‌نقاب‌ عمل‌ می‌كردند و دومی‌ها پرچم‌ مندرسی‌ از «دموكراسی‌» را در بغل‌ دارند.

مردم‌ روسيه‌ به‌ زودی‌ با تجربه‌ دريافتند كه‌ گورباچف‌ها عوامل‌ دشمن‌ اند و فقط‌ شايسته‌ سيلی‌ خوردن‌ اند. فردا مسلماً به‌ پوزه‌ی‌ يلتسن‌ها هم‌ كوبيده‌ و آنان‌ را به‌ زباله‌دان‌ تاريخ‌ پرتاب‌ خواهندكرد.


دومين‌ سيلی‌ بروی‌ گورباچف

رئيس‌ جمهور سابق‌ شوروی‌ ميخاييل ‌گورباچف‌، كانديدای‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوری‌ ماه‌ جون‌ روسيه‌، به‌ تاريخ‌ ۹ می‌ در ولگوگراد بوسيله‌ زنی‌ از اعضای‌ شاخه‌ چپ‌ افراطی‌ «جنبش‌ كارگری‌ روسيه‌» برويش‌ سيلی‌ خورد.

واقعه‌ در جريان‌ پنجاه ‌ويكمين‌ سالگرد پيروزی‌ روسيه‌ بر آلمان‌ نازی‌ در جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ در استالينگراد رخ‌ داد، شهری‌ كه‌ قشون‌ روسی‌ در نبردی‌ تعيين‌ كننده‌ پيروز شده‌ و نقطه‌ عطفی‌ را در جنگ‌ دوم‌ نشانی‌ كردند.

خبرگزاری‌ «اترتاس‌» به‌ نقل‌ از پليس‌ روسيه‌ گفت‌ كه‌ اين‌ دومين‌ حادثه‌ سيلی‌ خوردن‌ گورباچف‌ طی‌ دو هفته‌ گذشته‌ بود.

قبلاً در اواخر ماه‌ گذشته‌ در جريان‌ يك‌ اكسيون‌ انتخاباتی‌ در شهر اومسك‌ سايبريا مرد جوانی‌ به‌ روی‌ او سيلی‌ محكمی‌ حواله‌ كرده‌ بود.

خبرگزاری‌ فرانسه‌، ۱۰ می‌۱۹۹۶

اين‌ سيلی‌ها نشانه‌ تحقير و طرد گورباچف‌ از صحنه‌ سياسی‌ روسيه‌ می‌باشد. دور نخواهد بود روزی‌ كه‌ يلتسن‌ها نيز در بدل‌ آنهمه‌ ذلت‌ سياسی‌ و اقتصادی‌ كه‌ برای‌ روسيه‌ به‌ بار آورده‌اند، با لگدهای‌ پرخشم‌ و كين‌ مردم‌ مواجه‌ شوند.

آخرین مطالب