مردم‌ ما از خشكسالی میسوزند، بايد طالبان‌ را سوزانيد!

مردم مناطق خشکسالی زده People of the drought-stricken areas
عضو «راوا» در حال صحبت با مردم در مناطق خشکسالی زده

آفات‌ طبيعی بلاهای ديگريست‌ كه‌ در پهلوی خاينان‌ جهادی و طالبی از مردم‌ مظلوم‌ ما قربانی میگيرند. امسال‌ در مناطق‌ غرب‌، شمال‌ غرب‌ و جنوب‌ غرب‌ كشور ما طی چندين‌ ماه‌ باران‌ نشد و آب‌ درياهايی كه‌ سابق‌ تكافوی زمين‌های زراعتی را میكرد كاملاً خشك‌ شد. مردم‌ به‌ اميد دست‌ يافتن‌ آب‌ به‌ حفر چاه‌ها پرداختند كه‌ به‌ علت‌ نبود وسايل‌ تخنيكی لازم‌ تعدادی از مردم‌ در جريان‌ كار كشته‌ و يا زخمی شدند. كمك‌ موسسات‌ امدادی در مقايسه‌ با وسعت‌ فاجعه‌ ناچيز و در واقع‌ هيچ‌ بوده‌ و بخش‌ اعظم‌ آن‌ طعمه‌ی اژدهای طالبی شد.

خشكسالی از آن‌ حوادث‌ طبيعی‌ايست‌ كه‌ در هر كشوری و برای هر مردمی اتفاق‌ میافتد. ولی در كشور ما زمانی دردناك‌ میشود كه‌ قربانيان‌ آن‌ كسانی اند كه‌ جسم‌ و جان‌ شان‌ قبلاً توسط‌ خون‌ آشامان‌ دينی لگدمال‌ شده‌ و چشم‌ شان‌ به‌ جز مرگ‌ و وحشت‌ و چور و چپاول‌ و تجاوز چيز ديگری نديده‌ است‌.

آخرین مطالب