راوا» در ایتالیا و سریلانکا»

شركت‌ نماینده‌ «راوا» در كنفرانس‌ «زنان‌ و انقلاب‌»

به‌ تاریخ‌ ۱۸ و ۱۹ نوامبر ۱۹۹۹ كنفرانسی‌ با شركت‌ حدود ۲۰۰ زن‌ در مورد «زنان‌ و انقلاب‌» در شهر ناپل‌ ایتالیا برگزار گردید. در كنفرانس‌ كه‌ توسط‌ برخی‌ از گروه‌های‌ فعال‌ زنان‌ شهر ناپل‌ ترتیب‌ داده‌ شده‌ بود، نمایندگان‌ سازمان‌های‌ زنان‌ كشورهای‌ افریقای‌جنوبی‌، روسیه‌، ایران‌، صحرای‌غربی‌، الجزایر و افغانستان‌ شركت‌ داشتند.

روز اول‌ كنفرانس‌ عمدتاً اختصاص‌ داشت‌ به‌ سازمان‌های‌ مختلف‌ زنان‌ ایتالیا كه‌ از حضور و نقش‌ تعیین‌ كننده‌ زنان‌ در انقلابات‌ سخن‌ گفتند.

به‌ تا ریخ‌ ۱۹ نوامبر، نمایندگان‌ مختلف‌ سخنرانی‌های‌ شان‌ را در مورد حقوق‌ بشر، حقوق‌ زن‌ و نقش‌ زنان‌ در جامعه‌ ایراد نمودند. نماینده‌ «راوا» نیز از وضع‌ زنان‌ افغانستان‌ در دو دهه‌ اخیر و مخصوصاً بعد از تسلط‌ بنیادگرایان‌ سخن‌ گفت‌ كه‌ حاضران‌ را به‌ شدت‌ تحت‌ تاثیر قرار داده‌ و مورد استقبال‌ پرشور آنان‌ واقع‌ شد. بعد از ختم‌ كنفرانس‌ تمامی‌ نمایندگان‌ همبستگی‌ و همكاری‌ خود را به‌ اشكال‌ گوناگون‌ ابراز نمودند. یك‌ برقع‌ كه‌ به‌ عنوان‌ سمبول‌ اسارت‌ و تحقیر زنان‌ افغان به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شده‌ بود و نشریات‌ «راوا» به‌ فروش‌ رسید.

نماینده‌ «راوا» با استفاده‌ از فرصت‌ در برخی‌ از برنامه‌هایی‌ كه‌ توسط‌ زنان‌ ایتالیا در همبستگی‌ با زنان‌ افغانستان‌ ترتیب‌ داده‌ شده‌ بود شركت‌ نموده‌ از وضع‌ زنان‌، مبارزه‌، مواضع‌ و فعالیت‌های‌ «راوا» صحبت‌ نمود. از آنجمله‌ تحصنی‌ با شركت‌ حدود ۳۰ زن‌ در ۳ دسامبر توسط‌ Women in Black در شهر روم‌ براه‌ انداخته‌ شده‌ بود كه‌ شركت‌كنندگان‌ شعارهای‌ «صلح‌ در افغانستان‌»، «همبستگی‌ با زنان‌ افغان‌» و .... را با خود حمل‌ می‌كردند. آنان‌ ضمن‌ ستایش‌ از كار و فعالیت‌های‌ «راوا» طی‌ سخنان‌ شان‌ می‌گفتند كه‌ تا زمانی‌ كه‌ زنان‌ درافغانستان‌ به‌ آزادی‌ خود نرسیده‌ اند، زنان‌ ایتالیا نمی‌توانند آرام‌ بنشینند. نماینده‌ «راوا» همچنان‌ در برخی‌ از صنوف‌ شاگردان‌ مكاتب‌ از وضع‌ افغانستان‌ مخصوصاً وضع‌ تعلیم‌ و تربیه‌ اطفال‌ و جوانان‌ صحبت‌ كرد كه‌ با استقبال‌ گرم‌ شاگردان‌ و معلمان‌ مواجه‌ شد و عده‌ای‌ از شاگردان‌ با شنیدن‌ وضع‌ دردناك‌ و باور نكردنی‌ تعلیم‌ و تربیه‌ و برخورد طالبان‌ به‌ آن‌، بی‌اخیتار به‌ گریه‌ افتادند.

شركت‌ نماینده‌ «راوا» در محفل‌ روز جهانی‌ زن‌ در ایتالیا

سازمان‌ Circolo ARCI Isolltto ایتالیایی‌ به‌ مناسبت‌ هشتم‌ مارچ‌ روز جهانی‌ زن‌، محفلی‌ را در شهر فلورانس‌ ایتالیا با شركت‌ سه‌صد نفر ترتیب‌ داده‌ بود. از نماینده‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ زنان‌ افغانستان‌» نیز دعوت‌ نموده‌ بودند تا با سخنرانی‌ خود، مردم‌ ایتالیا را هر چه‌ بیشتر درباره‌ وضع‌ واقعی‌ مردم‌ و بخصوص‌ زنان‌ زیر سلطه‌ جانیان‌ بنیادگرا مطلع‌ سازد.

محفل‌ ساعت‌ ۳۰ : ۴ بعد از ظهر آغاز گردید. بعد از معرفی‌ «راوا» توسط‌ یكی‌ از برگزاركنندگان‌ محفل‌، نماینده‌ «راوا» سخنرانی‌ای‌ ایراد نمود و به‌ سوالات‌ اشتراك‌ كنندگان‌ پاسخ‌ داد.

اكثریت‌ زنان‌ شركت‌كننده‌ كه‌ شامل‌ سازمان‌های‌ مختلف‌ زنان‌ ایتالیا و خبرنگاران‌ بودند ضمن‌ ابراز نگرانی‌ از وضع‌ اسفبار زنان‌ افغان‌ زیر ساطور طالبان‌ و برادران‌ جهادی‌ شان‌، همبستگی‌ خود را با زنان‌ ستمدیده‌ افغانستان‌ در مبارزه‌ برای‌ نیل‌ به‌ آزادی‌ و دموكراسی‌ و حقوق‌ شان‌ ابراز داشتند.

در آخر نشریات‌ «راوا» با استقبال‌ حاضران‌ مواجه‌ شد و همه‌ی‌ آنها به‌ فروش‌ رسید.

شركت‌ نماینده‌ «راوا» در مذاكره‌ منطقه‌ای‌ (APWLD) با نماینده‌ خاص‌ ملل‌متحد منعقده‌ سریلانكا

به‌ تاریخ‌ ۱۹ و ۲۰ اگست‌ ۲۰۰۰ حدود ۴۰ زن‌ از كشورهای‌ آسیاـ اقیانوسیه‌ در شهر كولمبو (سریلانكا) جمع‌ شده‌ و در مورد وضعیت‌ زنان‌ این‌ كشورها به‌ بحث‌ پرداختند.

نماینده‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» كه‌ به‌ دعوت‌ (APWLD) در این‌ گردهمایی‌ شركت‌ نموده‌ بود، سخنرانی‌ای‌ در مورد وضعیت‌ فاجعه‌بار حقوق‌ بشر و بخصوص‌ زنان‌ در افغانستان‌ داشت‌. بعد از او، خانم‌ ردیكا كماراسوامی‌ (Radhika Coomaraswamy) مسئول‌ بررسی‌ خشونت‌ علیه‌ زنان‌ در ملل‌متحدبا تأیید و استقبال‌ از سخنان‌ نماینده‌ «راوا» یاد آور شد كه‌ وضع‌ در افغانستان‌ به‌ مراتب‌ وحشتناكتر از آنچه‌ است‌ كه‌ انعكاس‌ می‌یابد و ملل‌متحد باید به‌ اقدام‌ جدی‌ و عملی‌ در زمینه‌ متوسل‌ شود.

همچنان‌ در كنفرانس‌ مذكور سند تحقیقی‌ كه‌ از طرف‌ «مركز انكشاف‌ آسیاـ اقیانوسیه‌» (APDC) در مورد وضعیت‌ زنان‌ در شرایط‌ جنگ‌ و مهاجرت‌ منتشر گردیده‌ وسیعاً پخش‌ شد كه‌ بخش‌ مربوط‌ افغانستان‌ آن‌ توسط‌ «راوا» تهیه‌ شده‌ است‌.

آخرین مطالب