جایزه‌ «ارتقای‌ موقعیت‌ زنان‌» به‌ «راوا»

Advancing Status of Women Award to RAWA

انجمن‌ بین‌المللی‌ خواهری‌ و خدمات‌ اجتماعی‌ سانتاباربارا
سنـد «ارتقـای‌ مـوقعیت‌ زنـان‌»
به‌ «راوا»
جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌
سانتاباربارا، كالیفورنیا (امریكا)، ۲ می‌ ۲۰۰۴

آخرین مطالب