دو تصدیقنامه‌ افتخاری‌ به‌ «راوا»

Certificate of special congressional recognition from the US congress to RAWA

تصدیقنامه‌ ویژه‌ افتخاری‌ از سوی‌ كنگره‌ امریكا به‌ «راوا»
جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌
به‌ پاس‌ ارجگذاری‌ به‌
خدمات‌ بارز و پر ارزش‌ «راوا» به‌ جامعه‌.

لویزكپس‌، عضو كنگره‌
۲ می‌ ۲۰۰۴A certificate of recognition to RAWA from the California Legislature Assembly

تصدیقنامه‌ افتخاری‌ از سوی‌ مجلس‌ مقننه‌ كالیفورنیا
به‌ «راوا»
جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌
تصدیقنامه‌ ویژه‌، تبریكات‌ و ستایش‌های‌ قلبی‌
بخاطر به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شدن‌ سهم‌ نمونه‌ تان‌ در زمینه‌ تعلیم‌ و تربیه‌.
«جایزه‌ ارتقای‌ موقعیت‌ زنان‌»
چهاردهمین‌ جایزه‌ سالانه‌ انجمن‌ لنچیون‌
انجمن‌ بین‌المللی‌ خواهری‌ و خدمات‌ اجتماعی‌ سانتاباربارا

هانا ـ بیت‌ جیكسن‌
عضو مجلس‌ مقننه‌ ایالت‌ كالیفورنیا
۲ می‌ ۲۰۰۴

آخرین مطالب