۱۲ فبروری‌ روز زنان‌ پاكستان‌

پیام زن به زبان اردو انتشار یافت

Urdu poster of RAWA
آنرا به دوستان پاکستانی تان بفرستید تا ذهن شان نسبت به سرشت و روحیه‌ی آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه مردم ما روشن شود.

تا مردم پاکستان بدانند که زنان ملت ما هم شعور دارند و برای کسب حقوق خود در پیکار اند.

تا بدانند که زن و مرد ما به هیچ قیمتی حاضر به پذیرش حاکمیت بنیادگرایان نخواهند بود و علیه آنان تا آخر تا حذف کامل شان از صحنه سیاسی کشور خواهند جنگید.

هر سال‌ زنان‌ پاكستان‌ كه‌ شامل‌ حقوقدانان‌، اعضای‌ جبهه‌ عمل‌ زنان‌ (WAF) (یكی‌ از سازمانهای‌ فعال‌ زنان‌ پاكستان‌) و فعالین‌ حقوق‌ بشر میباشد، در ۱۲ فبروری‌ راهپیمایی‌ اعتراضی‌ای‌ را بخاطر تقبیح‌ حمله‌ وحشیانه‌ پولیس‌ بالای‌ زنان‌ تظاهركننده‌ در ۱۹۷۳ براه‌ میاندازند تا حمله‌ وحشیانه‌ پولیس‌ پاكستان‌ را كه‌ در ۱۹۸۳ بالای‌ زنان‌ تظاهركننده‌ انجام‌ یافته‌ بود تقبیح‌ نمایند.

در ۱۲ فبروری‌ ۱۹۸۳ زنان‌ كه‌ اكثراً شامل‌ استادان‌، حقوق دانان‌، نویسندگان‌، ژورنالیستها، معلمین‌، داكتران‌ و فعالین‌ خدمات‌ اجتماعی‌ بودند، بخاطر الغای‌ قانون‌ شهود (برای‌ اثبات‌ جرم‌ موجودیت‌ دو شاهد مرد و یا یك‌ مرد و دو زن‌ ضروری‌ است‌)، حدود، قصاص‌، دیت‌ و سایر قوانین‌ تبعیض‌آمیز بین‌ زنان‌ و مردان‌، مظاهره‌ای‌ را به‌ راه‌ انداخته‌ بودند. این‌ راهپیمایی‌ توسط‌ انجمن‌ زنان‌ حقوقدان‌ پنجاب‌ PWLA سازمان‌ داده‌ شده‌ بود كه‌ در آن‌ تقریباً ۳۰۰ زن‌ اشتراك‌ داشتند. ابتدا رئیس‌ محكمه‌ به‌ تظاهركنندگان‌ هشدار داد كه‌ بعلت‌ نافذ بودن‌ ماده‌ ۱۴۴ قانون‌ اساسی‌، اجتماع‌ بیش‌ از ۵ نفر ممنوع‌ است‌ بناً نباید راهپیمایی‌ صورت‌ بگیرد. زنان‌ خواستند تا در كنار مال‌رود لاهور به‌ تحصن‌ بپردازند اما از طرف‌ پولیس‌ تحت‌ محاصره‌ قرار گرفتند. وقتی‌ پولیس‌ خواست‌ یكی‌ از سخنرانان‌ را از ستیژ پایین‌ بكشد، زنان‌ همه‌ بپا خاستند و با صدای‌ بلند علیه‌ پولیس‌ اعتراض‌ نمودند. متعاقب‌ آن‌ زنان‌ همه‌ به‌ طرف‌ ستره‌ محكمه‌ هجوم‌ بردند. درین‌ هنگام‌ پولیس‌ با استفاده‌ از گاز اشك‌آور و دنده‌ برقی‌ مانع‌ حركت‌ شان‌ شد و این‌ اجتماع‌ را به‌ شدت‌ سركوب‌ نمود. ۵۰ نفر از فعالین‌ را دستگیر و كشان‌ كشان‌ با خود بردند. با وجودی كه‌ تعداد زیاد زنان‌ مجروح‌ شده‌ بودند، باز هم‌ یك‌ عده‌ شان‌ خود را به‌ ستره‌ محكمه‌ رساندند كه‌ در آنجا از طرف‌ حقوقدانان‌ مرد طرفدار حقوق‌ زنان‌ با دسته‌های‌ گل‌ پذیرایی‌ شدند.

از آن‌ تاریخ‌ به‌ بعد ۱۲ فبروری‌ به‌ حیث‌ روز زنان‌ پاكستان‌ نامیده‌ شد و هر سال‌ با برگزاری‌ تظاهرات‌ تجلیل‌ میگردد.

حنا جیلانی‌ که تظاهرات‌ امسال‌ را‌ در لاهور رهبری‌ مینمود اظهار داشت‌: «راهپیمایی‌ امسال‌ بخشی‌ از ادامه‌ مبارزه‌ ما بخاطر اعاده‌ حقوق‌ زنان‌ است‌. زنان‌ در هیچ‌ جا مصئون‌ نیستند و موج‌ جرایم‌ در برابر آنان‌ بیشتر از هر زمان‌ دیگر است‌.»

در اعلامیه‌ای‌ كه‌ ضمن‌ تظاهرات‌ امسال‌ صادر شد آمده‌ كه‌ احكام‌ حدود باید لغو گردد و زنان‌ در دفاتر پولیس‌ مورد تحقیق‌ و آزار قرار نگیرند.

تظاهركنندگان‌ بیعدالتی‌ای‌ را كه‌ در حق‌ فرحت‌ پرستار در كراچی‌ صورت‌ گرفته‌ بود، تقبیح‌ نمودند. این‌ زن‌ توسط‌ خالدالرحمن‌ مورد تجاوز قرار گرفته‌ بود. محكمه‌ وی‌ را بنابر شك‌ در قضیه‌ آزاد ساخت‌ و فرحت‌ را كه‌ قربانی‌ تجاوز شده‌ بود به‌ مجازات‌ پنج‌ دُره‌ و هفت‌ سال‌ حبس‌ با مشقت‌ محكوم‌ نمود.

قابل‌ تذكر است‌ كه‌ WAF اولین‌ سازمانی‌ از زنان‌ پاكستان‌ است‌ كه‌ علیه‌ قانون‌ شهود در ملاعام‌ اعتراض‌ نمود. همچنان‌ WAF مردم‌ و موسسات‌ رسمی‌ را آگاه‌ ساخت‌ كه‌ مسوده‌ قانون‌ شهود توسط‌ عده‌ای‌ از علمای‌ ارتجاعی‌ تهیه‌ شده‌ و هیچ‌ قانوندان‌ یا متخصص‌ رسمی‌ای‌ در تهیه‌ مسوده‌ آن‌ سهم‌ نداشت‌ و حتی‌ یگانه‌ عضو زن‌ انجمن‌ ایدئولوژی‌ اسلامی‌ (CII) در هنگام‌ تهیه‌ مسوده‌ مذكور در خارج‌ از كشور بود.

آخرین مطالب