«دام‌مرگ‌» واقعی‌، حاكمیت‌ خاینان‌ بنیادگراست‌

درباره ‌فلم‌ «دام مرگ‌»

در شماره‌ ۸۸ هفته‌ نامه‌ جهادی‌ ـ خادی‌ «كابل‌» خبر ساخته‌ شدن‌ فلمی‌ سینمایی‌ به‌ نام‌ «دام‌ مرگ‌» از ساخته‌های‌ مؤسسه‌ فلمسازی‌ «رها» آمده‌ كه‌ گویا «تم‌ اصلی‌ آن‌ بالای‌ استعمال‌ مواد مخدر می‌چرخد».

نشریه‌ مذكور در آخر خبر اضافه‌ می‌ كند: «رویهمرفته‌ نمایش‌ فلم‌ جدید هنری‌ "دام‌ مرگ‌" روزنه‌ امید است‌ بر روند خاموش‌ فلم‌ و فلمسازی‌ در كشور.»!

در یك‌ نشریه‌ مزدور خاینان‌ جهادی‌ جز این‌ نباید گفته‌ شود. این‌ مزدورنامه‌ها برای‌ همین‌ انتشار یافتند تا خیانتها و جنایتهای‌ باندهای‌ میهنفروش‌ جهادی‌ را پرده‌پوشی‌ كرده‌، وضع‌ را طوری‌ نشان‌ دهند كه‌ پس‌ از سقوط‌ رژیم‌ پوشالی‌ نجیب‌، «حكومتی‌ اسلامی‌» به‌ میان‌ آمده‌ و بر كافه‌ ملت‌ است‌ تا به‌ آن‌ «بیعت‌» كرده‌، هر طوری‌ هست‌ به‌ آن‌ گردن‌ نهند و در مقابل‌ هر آنچه‌ رذالت‌ و بیشرافتی‌ از «برادران‌ قیادی‌» و سگان‌ روشنفكر و غیر روشنفكر شان‌ می‌بینند دم‌ برنیاورند چرا كه‌ حكومت‌ «حكومتی‌ اسلامی‌» است‌ و وظیفه‌ فقط‌ اطاعت‌ و شكر خدا را بجا آوردن‌ است‌ و بس‌!

پس‌ طبیعی‌ است‌ كه‌ هفته‌نامه‌ ارتجاعی‌ مذكور «دام‌ مرگ‌» را «روزنه‌ امید»ی‌ بنامد. زیرا فلم‌هایی‌ با این‌ مضامین‌ برای‌ فاشیستهای‌ دینی‌ قابل‌ قبول‌ و ستایش‌ است‌ اما نه‌ آن‌ فلم‌ یا شعر یا داستان‌ یا نقاشی‌ای‌ كه‌ مضمونش‌ را پرده‌دری‌ دارودسته‌های‌ جنایتكار جهادی‌ و ضرورت‌ مبارزه‌ای‌ پیگیر و آشتی‌ناپذیر علیه‌ آنان‌ تشكیل‌ دهد.

یك‌ فلمساز یا مؤسسه‌ فلمسازی‌ در شرایط‌ حاضر وطن‌ ما باید آغشته‌ به‌ گذشته‌ خادی‌ یا داشتن‌ رگهای‌ كثیف‌ بنیادگرایی‌ باشد تا به‌ عوض‌ آن‌ كه‌ از دیدن‌ باران‌ خون‌ و خیانت‌ بی‌مانند بر سر خاك‌ و مردمش‌، وجدانش‌ به‌ لرزه‌ درآمده‌ و او را به‌ مبارزه‌ علیه‌ علل‌ فاجعه‌ برانگیزد، چشمان‌ ناپاك‌ و كورمكوریش‌ بر به‌ اصطلاح‌ مضار مواد مخدر و معتادان‌ خیره‌ ماند. فلمساز و مؤسسه‌ فلمسازی‌ای‌ كه‌ خود را گدی‌گك‌ و دلقكی‌ بی‌شعور و كرایی‌ در خدمت‌ فاشیستهای‌ مذهبی‌ نداند، در وضع‌ جاری‌ یا باید فلم‌ نسازد یا اگر می‌سازد باید «دام‌ مرگ‌» واقعی‌ یعنی‌ سلطه‌ خاینان‌ بنیادگرا را با تمام‌ ضدانسانی‌ بودن‌ و پلشتی‌هایش‌ تصویر نماید كه‌ اعتیاد روزافزون‌ جوانان‌ به‌ مواد مخدر یكی‌ از هزاران‌ معلول‌ این‌ سلطه‌ خونریز و خیانتكار بشمار می‌رود.

در چهارونیم‌ سال‌ اخیر به‌ روشنی‌ ثابت‌ شد كه‌ برای‌ مردم‌ ستمدیده‌ی‌ ما هیچ‌ «دام‌ مرگ‌» دیگری‌ دردناكتر و سیاهتر از دام‌ خفاشان‌ بنیادگرا وجود نداشته‌ است‌.

فلمسازی‌ كه‌ «دام‌ مرگ‌» دارودسته‌های‌ تبهكار جهادی‌ را نادیده‌ گرفته‌ و پشت‌ این‌ و آن‌ بلای‌ اجتماعی‌ درجه‌ دوم‌ را محكم‌ می‌گیرد، در حقیقت‌ آگاهانه‌ و یا ناآگاهانه‌ به‌ نوكر بی‌مقدار آن‌ ستمگران‌ و عوامل‌ مرگ‌ و فساد و فحشاء و بی‌ناموسی‌ بدل‌ شده‌ و بدینترتیب‌ نامش‌ را به‌ عنوان‌ هنرمندی‌ احمق‌ یا خاین‌ ثبت‌ تاریخ‌ می‌سازد.

آخرین مطالب