رهایی‌ عده‌ای‌ از زنان‌ مبارز فلسطینی‌ از زندان‌ های‌ اسراییل‌

اسراییل‌ براساس‌ قرارداد صلحی‌ با «سازمان‌ آزادیبخش‌ فلسطین‌»، ۳۰ تن‌ از زنان‌ زندانی‌ فلسطینی‌ را در فبروری‌ امسال‌ از زندانی‌ در تل‌اویو رها كرد. هزاران‌ فلسطینی‌ از زنان‌ رها شده‌ بمثابه‌ قهرمانان‌ شان‌ استقبال‌ پرشوری‌ به‌ عمل‌ آوردند.

عبیرالوحیده‌ بعد از رهایی‌ در حال‌ صحبت‌ با خبرنگاران‌
آخرین مطالب