قتل‌ عام‌ زنان‌ و كودكان‌ به‌ اتهام‌ طرفداری‌ از حزب‌ كمونیست‌ هند (ماركسیست‌ ـ لنینیست‌) در «بزرگترین‌ دموكراسی‌ دنیا»

جسد زنی‌ كه‌ توسط‌ نیروی‌ زمینداران‌ كشته‌ شده‌ است‌.

در سوم‌ دسامبر ۱۹۹۷ در ولسوالی‌ «جهان‌آباد» ایالت‌ بیهار (هندوستان‌)، حدود ۱۰۰ مرد، زن‌ و كودك‌ متعلق‌ به‌ كاست‌ پائینی‌ («نجسها») در حال‌ خواب‌ به‌ اتهام‌ طرفداری‌ از حزب‌ كمونیست‌ هند (ماركسیست‌ ـ لنینیست‌) به‌ دست‌ مالكان‌ ارضی‌ منطقه‌ قتل‌ عام‌ شدند.

اگر میلیونها نفر در «بزرگترین‌ دموكراسی‌ جهان‌» از گرسنگی‌ و بی‌پناهی‌ می‌میرند، هزاران‌ تن‌ دیگر وابسته‌ به‌ طبقات‌ محروم‌ توسط‌ بالایی‌ ها قصابی‌ می‌شوند. عكس‌ اجسادی‌ از ۲۰ نفر متعلق‌ به‌ كاست‌ پایینی‌ را نشان‌ می‌دهد كه‌ توسط‌ زمینداران‌ كاست‌ بالایی‌ در ایالت‌ بیهار سلاخی‌ شده‌ اند

آخرین مطالب