دزدی عکس‌های «راوا» توسط «حرکت اسلامی افغانستان»

خفت انواع دارد و یکی آن چاپ بدون اجازه و ذکر منبع مطلب یا عکس از نشریات دیگران است. و مسئله وقتی زننده‌تر شده و حقارت خاصی را می‌رساند که طرف سارقان مطبوعاتی با طرفی که از آن دزدی کرده اند، از هر نظر و شدیدا مخالف باشند.

دزدی «حرکت اسلامی افغانستان» از عکس‌های «راوا» و چاپ آنها در تقویم دیواری شان مصداق همان زشت‌ترین و بیشرمانه‌ترین نوع دزدی است. از ۸۶ قطعه عکس چاپ شده در تقویم سال ۱۳۸۱ هجری شمسی، ۴۳ تای آنها از سایت «راوا» زده شده است.

ولی ما گله‌ای نداریم. کسانی که از تروریزم بنیادگرایی و ساخت و پاخت با کثیف‌ترین جنایتکاران دینی عار نداشته باشند، از سرقت عکس‌های سازمان مخالف و افشاگر شان چرا عار کنند؟

آخرین مطالب