اسلوب جنایتکاری بنیادگرایان ددمنش در همه جا یکسان است

برادران جنایت پیشگان جهادی و طالبی در الجزایر نیز اهداف خود را از زنان و کودکان بیگناه انتخاب می کنند. آنان گلوی قربانیان را می‌برند، جسد آنان را با تبر قطعه قطعه می کنند و همچنین علاقمندند سر کودکان شیرخوار یا بزرگتر را از تن کوچک معصوم شان جدا کنند تا به اینصورت به «شریعت» خود بطور کامل جامه عمل پوشانیده باشند.

ما طبق گزارش‌هایی، جهادی‌های الجزایر در بیشرافتی و ارتکاب بی ناموسی، نسبت به برادران جهادی افغانی شان عقب تراند.

آخرین مطالب