ایران در تلاش «اسلامی كردن‌» فحشاء‌

فاشیست‌های دینی در هر زمینه‌ای نیرنگ‌بازی‌های خود را دارند و ترویج فساد و فحشاء هم از این قاعده مستثنی نیست‌. بر همگان پیداست كه صیغه كردن صرفنظر از خوار شمردن زن همان فحشاء و تن‌فروشی است با پوشش و تایید مذهب‌.

بنیادگرایان حاكم در ایران بعد از ۱۹ سال «انقلاب اسلامی‌» كردن‌، برعكس همه گزافه‌گویی‌ها، هنوز هم نتوانسته‌اند نه میزان فحشاء را كاهش دهند و نه از معاشرت جوانان دختر وپسر قبل از ازدواج جلوگیری كنند. بناءً مصلحت را در آن دیده‌اند كه چنانچه بر بسیاری چیزها مهر «اسلامی‌» را كوبیده‌اند (اخیراً حتی گدی‌های اسلامی شان هم به بازار آمد)، صنعت فحشاء را نیز «اسلامی‌» بسازند.

خبرگزاری فرانسه در ۱۳ جنوری ۱۹۹۷ گزارش داد:

آیت‌اله محی‌الدین حائری شیرازی گفت كه دولت باید شریعت اسلامی را در مورد ازدواج مؤقتی معروف به صیغه‌، به مرحله اجرا درآرد.

صیغه به یك مرد و یك زن اجازه می‌دهد كه با انجام تشریفات مختصر مذهبی‌، با هم روابط جنسی داشته باشند. ازدواج مؤقتی برای مدت معینی است و گاهی می‌تواند حتی یك‌روزه باشد.

آیت‌اله شیرازی گفت‌: «جهت جلوگیری از انحراف جوانان‌، ما باید قانون شریعت را در مورد ازدواج عملی‌تر سازیم‌. این (قانون‌) باید مجاز گردد و نه تحریم‌.... در جامعه اسلامی مان‌، در برابر مناسبات نامشروع و پنهانی كه جوانان زیر پرده دوستی برقرار می‌سازند، ما باید به جستجوی راه چاره‌ای برآییم‌.»

و «راه حل‌» را این پهلوانان اسلام فقط در ترویج هر چه وسیعتر صیغه می‌یابند. ولی بنیادگرایان ایران نمی‌دانند كه بنای شان از بنیاد خراب است و اینگونه رنگ وروغن زدن‌ها از سرنگونی محتوم آن جلوگیری نخواهد كرد.



ربانی با بادار ایرانیش

آیا نابینایی گرفتار، كوری كثیف و مغروق را نجات داده می‌تواند؟


آخرین مطالب