آهنگهاى میهنى و انقلابى «جمعیت انقلابى زنان افغانستان»

Patriotic and Revolutionary Songs of RAWA


About Our Songs
Titles of RAWA Tapes
MIDI Files
درباره این سرودها
سی دی سرودها را از ما بخواهید
نمونه کاستهای "راوا"
«پیام زن»، نشریه راوا


دوازدهمین مجموعه سرودهای "راوا"
12th Collection of RAWA's Songs

rawa cd of songs, vol.12
صدا و متن مقدمه تعدادی از کاستهای «راوا»
Introcutions to Some of our Albumsmusical groups of rawa students

rawa audio tape, vol.5  rawa audio tape, vol.4

site of payam-e-zan, rawa publication
image
آزادی، دموکراسی
Freedom, Democracy
5.2 MB - 5:43 Min

lyric download mp3
image
قسم ای وطن
We vow oh Homeland
3.4 MB - 4:13 Min

lyric download mp3
image
زنان برپا
Arise Oh Women
2.9 MB - 3:07 Min

lyric download mp3
image
د آزادی ستوری
The Star of Freedom
4.7 MB - 5:08 Min

lyric download mp3
image
ای وطنداران
O compatriots!
4.8 MB - 5:14 Min

lyric download mp3
image
کابله انتقام شه
Kabul, Take Revenge!
3.9 MB - 4:17 Min

lyric download mp3
image
مادر خونین جگر
Grieving Mother
5.3 MB - 5:50 Min

lyric download mp3
image
وطن نابود شد
Devastated Homeland
5.7 MB - 6:13 Min

lyric download mp3
image
نفرین
The Curse
4.3 MB - 4:41 Min

lyric download mp3
image
نوروز
Naoroz
5.8 MB - 6:18 Min

lyric download mp3
image
پارتیزان
Partisan
5.3 MB - 5:48 Min

lyric download mp3
image
قسم
The Pledge
5.8 MB - 6:23 Min

lyric download mp3
image
بیا بریم افغانستان
Let’s go to Afghanistan
5.9 MB - 6:24 Min

lyric download mp3
image
دجنگ لمبی
Flames of the war
5.7 MB - 6:15 Min

lyric download mp3
image
لیلای میهن
Laila of Homeland
4.98 MB - 5:26 Min

lyric download mp3
image
الا ای مام میهن
Oh motherland
5.6 MB - 6:08 Min

lyric download mp3
image
عزیز مادرم
My beloved mother
6.0 MB - 6:35 Min

lyric download mp3
image
خاک وطن
Soil of my country
9.15 MB - 9:59 Min

lyric download mp3
image
میرزمم بهر وطن
We Struggle for our
Country
3.5 MB - 3:48 Min

lyric download mp3
image
مینا دپیغلو سرلښکره
Meena, the pioneer of girls
5.74 MB - 6:16 Min

lyric download mp3
image
شهید عاشق
Martyred
5.48 MB - 5:59 Min

lyric download mp3
image
دشمن
The Enemy
5.59 MB - 6:58 Min

lyric download mp3
image
شابه شابه ای کارگره
Bravo, Bravo Worker!
7.22 MB - 7:53 Min

lyric download mp3
image
ای وطن
Hey My Homeland
4.98 MB - 5:22 Min

lyric download mp3
image
د وطن لار
The Way to My Country
6.76 MB - 7:23 Min

lyric download mp3
image
جان و جهانم
My Soul, My Body
3.49 MB - 3:49 Min

lyric download mp3
image
ای د وطن موری
Hey Motherland
4.79 MB - 5:14 Min

lyric download mp3
image
کابل شد ویران
Kabul was Destroyed
2.0 MB - 2:11 Min

lyric download mp3
image
نیرنگ بربادی
Devastation
6.18 MB - 6:45 Min

lyric download mp3
image
توفان کابل
Storm of Kabul
4.9 MB - 5:21 Min

lyric download mp3
image
آفتاب دانش
The Sun of Knowledge
5.17 MB - 5:38 Min

lyric download mp3
image
دنیای من
You are my World
7.13 MB - 7:47 Min

lyric download mp3
image
هزار انقلابی
1000 Revolutionaries
5.61 MB - 6:07 Min

lyric download mp3
image
مینا عظمت ته
To the great Meena
5.95 MB - 6:30 Min

lyric download mp3
image
مادر من
My Mother
8.95 MB - 9:47 Min

lyric download mp3
image
زمونږ شعاره
Our Slogan
4.95 MB - 5:24 Min

lyric download mp3
image
وطن ترا
به دشمنان نمی دهیم
Will not give you to the enemy

4.26 MB - 4:39 Min

lyric download mp3
image
آهنگی از آوازخوان کوریایی - شعر از مینا
By Hae Kyoung Ahn, Korean singer based on Meena's poem
3.51MB - 3:48 Min

lyric download mp3

استفاده از آهنگهای ما با ذکر منبع مانعی ندارد.

1997- RAWA.

Last Update: Ocober 25,2020