Video Clips of RAWA
Video Clips of RAWA

دروغپراکنی های دولتمداران افغان در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان انسان را مالامال از خشم و انزجار میسازد.

به تاریخ هشم مارچ ۲۰۰۸ وزارت زنان افغانستان محفلی را در کابل برگزار کرده بود که در آن پیاپی از «دستاورد» ها در مورد حقوق زنان صحبت میشد. درین محفل خانم غضنفر به اصطلاح وزیر زنان تقدیر نامه‌ای را به حامد کرزی بخاطر «تلاشهای مدبرانه برای رشد، ترقی و آزادی زنان» به وی تقدیم کرد که حتی خود کرزی را هم خنده گرفت.

درحالیکه زنان نگونبخت افغانستان وضعیت فراتر از فاجعه‌بار دارند، به آقای کرزی تقدیر نامه نه بلکه ننگ نامه باید داده میشد که به اشاره مالکان امریکایی‌اش دشمنان خونی زنان را در چهار کنارش منحیث وزیر و والی و رئیس و مشاور و .... نصب کرده آنان را به جان مردم و مخصوصا زنان رها کرده که زندگی شانرا تیره و تار سازد.

09.03.2008. 12:27