Video Clips of RAWA
Video Clips of RAWA

میزان ضدمردمی، خاین و ستمکار بودن دولت پوشالی کرزی را از این عمل محاکم مافیایی و پوسیده اش میتوان درک کرد.

در حالیکه ستمکاران و قاتلان در چوکی های بلند دولتی نصب میشوند و بر تمامی جنایات، پلشتی ها و غارتگری هایشان چشم پوشی میشود، اما این هموطن مظلوم ما که از فرط بیکاری و گرسنگی اطفالش دست به سرقت یک بوری آرد زده، در دادگاه علنی در کابل با تحقیر و توهین محاکمه میشود. آنانی که باید در این محاکم محاکمه شوند، آزادانه در کشور میخرامند و هنوز هم بلیونها دالر به جیب شان ریخته میشود و زندگی افسانوی دارند، اما قانون ساخت این شیادان پلید بر سر مردمی تطبیق میشود که هست و بود شان تاراج شده و در فقر و فلاکت مطلق بسر میبرند.

خوشا روزی که مردم ما بر سرنوشت شان حاکم گردند تا این حکام وطنفروش و خاین را به دست پرتوان شان در پشت میزهای محاکمه حاضر نموده برای اینهمه پلیدی و بربریت و به بازی گرفتن وطن و مردم ما به اشد مجازات محکوم نمایند. آنوقت دیگر بادارن امریکایی، ایرانی، پاکستانی، عربی و .... شان نیز به داد اینان نخواهد رسید.

تا وقتی مردم ما برای رهایی و کسب حقوق شان برنخاسته اند، اینچنین بازی های ننگین در برابر آنان همچنان ادامه خواهد داشت.

25.06.2008. 09:46