راوا» در مطبوعات‌ جهان‌»

KINESIS نشریه‌ چاپ‌ كانادا فبروری‌ ۲۰۰۰

Changing the World Step-by-step جنوری‌ ۲۰۰۰

CLAUDIA نشریه‌ چاپ‌ برازیل‌ مارچ‌ ۲۰۰۰

Welfare Mothers Voice بهار، تابستان، خزان ۲۰۰۰

SOCIALIST نشریه‌ حزب‌ سوسیالیست‌ امریكا شماره‌ ۲ مارچ‌ و اپریل‌ ۲۰۰۰

Newsheet نشریه‌ شركت‌گاه‌ شماره‌ ۲ می‌ و جون‌ ۲۰۰۰

HARVARD INTERNATIONAL REVIEW شماره‌ ۲ بهار ۱۹۹۹

La Croix دسمبر ۱۹۹۹ شماره‌ ۳۵۴۸۳

WOMEN'S ASIA نشریه‌ چاپ‌ جاپان‌ شماره‌ ۲۱ سال‌ ۲۰۰۰

L' ESPRESSO شماره‌ ۴ ۲۰۰۰

NEWS & LETTERS شماره‌ ۲ مارچ‌ ۲۰۰۰

آخرین مطالب