حـرفهای دو چوچـه اخوانـی علیه سخنرانی نماینـده «راوا» در انجمن هیئت وكلای پشاور كه ارزش هیچ تبصره‌ای را ندارند

جواد همیم‌:

«صایمه كریم سنجیده گپ بزند»

از اظهارات ضد مجاهدین خودداری ورزد اگر نه خود مسئول وضع خواهند بود

پشاور (خبر وحدت‌) ـ منشی مركزی انجمن طلبه‌ی نهضت اسلامی‌، جاوید احمد جواد همیم طی بیانیه‌ای گفته است بنیادگرایان كسانی اند كه بر ضد ارتش روس مبارزه مسلحانه را آغاز كرده و ملت غیور افغانستان را بر آن واداشت تا برای افتخارات دینی و دفاع از كشور جهاد نماید. وی گفت كه صایمه‌كریم از صحبت های بی‌مورد خودداری نماید زیرا كه در افغانستان نظام اسلامی كاملاً پیاده شده و جایی برای سكیولاریزم وجود ندارد.

او گفت كه صایمه‌كریم سنجیده صحبت نموده از اظهارات نادرست علیه اسلام و مجاهدین خودداری نماید. وی علاوه كرد كه اسلام حقوق زن را بطور كامل و بیشتر از تمام مذاهب دیگر در نظر گرفته است‌. او افزود كه صایمه‌كریم و رفقایش در محدوده‌ی خویش بمانند و از اظهارات نادرست خودداری ورزند در غیرآن خود مسئول خرابی اوضاع خواهند بود.Jawad Hamim against RAWA in Wahdat paper

* * *


همتیار:

«رداظهارات اخیر رهبر جمعیت زنان‌»

باید در آینده از ایراد همچو بیانیه ها خودداری ورزند

پشاور(پ ر) ـ انجنیر حزب‌اله‌همت‌یار نطاق سیاسی تنظیم محصلان در حوزه‌ی بورد حضرت عبدالرحمن بن عوف واقع پشاور گفته است كه همه‌ی ملت قیام ملی نموده تنظیم های جهادی و طالبان را دور هم بنشانند.

وی دیروز گفت اگر چنین نمیشود پس به ملت فرصت داده شود كه خود مسایل كشور شان را حل نمایند.

او اظهارات‌اخیررهبرجمعیت زنان را رد نموده گفت كه ایشان‌باید درآینده ازایراد همچوبیانیه‌هاخودداری ورزند.Hamtyar against RAWA in Wahdat paper

* * *

آخرین مطالب