په پیښور کی د «راوا» لویی او بریالی مظاهری، د هیواد پلورونکو بنسټپالو انگولاوی آسمان ته پورته کړی

این زوج حرام که مزاوجت و متارکه های بیشمارآنان توسط عمدتاَ وکیل های پاکستانی، رسوای جهان میباشد، سه سال است که با وجود «نداشتن اختلاف ایدئولوژیک»، بطور عجیبی جهادی و برادرانه بر یکیدیگر چک می اندازند و سرزمینی را به نابودی مواجه ساخته اند. آیا با وحشت مرگبار از آمدن ظاهر شاه، بار دیگر این دو خاین بیگانه از هر حیا و عزت انسانی، با هم جور خواهند آمد؟
آخرین مطالب