وحشت طالبی بر زنان تیره روز ما

Cartoon showing Taliban beating a woman in the street

وحشت طالبی بر زنان تیره روز ما

دوست هنرمند ما (ن‌. ا. ـ كابل‌) این كارتون را تحت تاثیر صحنه‌ای كشیده كه طالبان در اوایل اشغال كابل در چهارراهی حاجی یعقوب زنی را زیر شلاق گرفته اند كه دلبندش را به زمین گذاشته و می‌خواهد خریطه لوبیایش را بردارد. اما از زمانی كه جای جهادیان خاین را طالبان فاشیست گرفتند، این صحنه‌های از تمسخر و توهین خاینانه بر زنان ما روز چندین بار تكرار می‌شود.

آخرین مطالب