افغانستان‌، عراق‌‌ خواهد شد اگر...

Abuse of Iraqi POWs by US troops

دیروز زندان‌ ابوغریب‌ شكنجه‌گاه‌ و كشتارگاه‌ رژیم‌ صدام‌ بود و امروز محل‌ شكنجه‌ و رفتارهای‌ شنیع‌ و غیرانسانی‌ عساكر امریكایی‌ علیه‌ اسیران‌ عراقی‌. و این‌ عراق‌ را می‌خواهد به‌ ویتنام‌ دیگر امریكا بدل‌ سازد.

اما در كشور ما كه‌ امریكا محصولات‌ دیروزی‌ مافیای‌ جهادیش‌ «ائتلاف‌ شمال‌» را رویكار آورده‌ و عناصر گلبدینی‌ و طالبی‌ را هم‌ به‌ كمر آقای‌ كرزی‌ می‌بندد، در واقع‌ تخم‌ هر گونه‌ ناآرامی‌، بی‌ثباتی‌، ستمگری‌ و بدمستی‌ جنایتكاران‌ مذكور علیه‌ مردم‌ را می‌كارد. و این‌ افغانستان‌ را نیز سرانجام‌ به‌ باتلاق‌ امریكا بدل‌ خواهد ساخت‌ كه‌ طبعاً تروریست‌های‌ طالبی‌، گلبدینی‌ و القاعده‌ از آن‌ سود خواهند جست‌.

پس‌ تنها و تنها بر مردم‌ ماست‌ كه‌ كشور را از آلودگی‌ بنیادگرایان‌ از هر جنس‌ پاك‌ سازند.

آخرین مطالب