زاهده‌انصاری با پول‌های سفارت کجا گریخته است؟


زاهده‌انصاری

زنی بنام زاهده‌انصاری را وزیر خارجه جهادی ـ ‌مافیایی معلوم نیست خودش یا به اشاره بادارش کرزی، از کجا پیدا کرد و آورد و او را سفیر در بلغاریه مقرر کرد. اما زمانی که این زن شیاد به کابل خواسته شد، نیامد و تا امروز روشن نشده که با پول‌های زدگی از سفارت به کدام کشور رفته و عشق می‌کند. وزیر صاحب شدیداً «روشنفکر» جلو انتشار این خبر را هم گرفته تا بوی گندیدگی و فساد خود و دم و دستگاهش بالا نشود. البته او بیشتر از آن وقیح و خیانت‌پروف است که به فرض افشای موضوع،‌ خاطرش پریشان شود. مگر او از سفیر بودن اراذلی به بد نامی عمرصمد،‌ جاویدلودین،‌ داوودپنجشیری،‌ مسعودخلیلی و... ذره‌ای خجالت می‌کشد که از بیشرافتی گماشته‌اش زاهده‌انصاری بکشد؟

امروز یا فردا خبر خواهیم شد که این زن مشکوک از زندگی در کجای غرب لذت می‌برد ولی ‌از این ‌که ‌چی‌مقدار پول را از‌ سفارت‌ زده‌ و‌ وزیر «روشنفکر» ‌چی‌ مقدار‌ پول ‌اضافی‌ برایش فرستاده بود، هرگز نخواهیم دانست.

تا وقتی سران جهادی‌ـ ‌مافیایی به محاکمه کشانده نشده اند،‌ هزار و یک سوال از این گونه خیانت‌های حکومتیان پوشالی، مردم ما را آزار خواهد داد.

آخرین مطالب