گلبدین‌ را حامیان‌ «سی‌آی‌ای‌»اش‌ هدف‌ قرار می‌دهند، و داكتر عبداله‌ و شركا را مردم‌ ما

داكتر عبداله‌ ـ گلها به‌ روی‌ خوانندگان‌ ـ «وزیر خارجه‌» دولت‌ موقت‌، در ارتباط‌ با «برادر قیادی‌»اش‌ گلبدین‌ می‌گوید:

«او خسارت‌ عظیمی‌ به‌ افغانستان‌ و مردمش‌ وارد آورده‌ است‌. از طالبان‌ دفاع‌ و آنان‌ را كمك‌ كرد به‌ موفقیت‌ دست‌ یابند. او به‌ پشتیبانی‌ از رژیم‌ طالبان‌ اعلامیه‌ پشت‌ اعلامیه‌ صادر كرد. او جنایتكاری‌ جنگی‌ است‌ و سزاوار همان‌ برخوردی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ القاعده‌ و طالبان‌ در پیش‌ گرفته‌ شد.» («فرنتیرپست‌» ۱۳ می‌ ۲۰۰۲).

ولی‌ بنیادگرای‌ نكتایی‌ پوش‌ فراموش‌ می‌نماید كه‌ دنیا هم‌ می‌داند كه‌ سهم‌ او و باندش‌ در ویرانی‌ و جنایت‌پیشگی‌ كمتر از برادر لته‌ پاك‌ شده‌اش‌ نیست‌ و از فرق‌ سر تا نوك‌ پنجه‌ باندش‌ نیز خون‌ مردم‌ می‌چكد.

اگر گلبدین‌ را حامیان‌ دیروز امریكایی‌اش‌ هدف‌ قرار می‌دهند، «وزیر» صاحب‌ خارجه‌ توسط‌ نیروی‌ مردم‌ افغانستان‌ به‌ عنوان‌ جنایتكار جنگی‌، خاین‌ و تاراجگر دارایی‌های‌ ملی‌ به‌ پای‌ میز محاكمه‌ كشیده‌ خواهد شد.

این‌ فرد صرفنظر از كارنامه‌ خونآلودش‌، به‌ خاطر آن‌ همه‌ توجه‌ به‌آرایش‌ و «آلامد» بودنش‌ ـكه‌ روكشی‌ است‌ برای‌ استتار دل‌ و درونش‌ـ باید در كنار گلبدین‌ و سایر برادران‌ جنایتكار حزبی‌، جمعیتی‌، سیافی‌، وحدتی‌ و دوستمی‌اش‌ بنشیند.

آخرین مطالب