امیرالمؤمنین‌» نمی‌فهمد یا دروغ‌ می‌گوید؟»‌

«امیرالمؤمنین‌» در بیانیه‌ای‌ از قندهار گفت‌ كه‌ زنان‌ افغانستان‌ تحت‌ حكومت‌ طالبان‌ زندگی‌ آرامی‌ داشته‌ و از امنیت‌ كامل‌ مبتنی‌ بر اصول‌ مقرره‌ در اسلام‌ برخوردار اند. «امارت‌ اسلامی‌ افغانستان‌ از حقوق‌ زنان‌ افغانستان‌ به‌ خوبی‌ آگاه‌ بوده‌ و كلیه‌ حقوق‌ منطبق‌ با قوانین‌ اسلامی‌، به‌ آنان‌ داده‌ شده‌ است‌. ما توجهی‌ به‌ امریكاییان‌ و اروپاییان‌ نداریم‌ كه‌ می‌خواهند با آن‌ نوع‌ آزادی‌ زنان‌ كه‌ خود در كشورهای‌ شان‌ مرعی‌ داشته‌ اند، هرزگی‌ و لاقیدی‌ را در افغانستان‌ رایج‌ سازند.» («مسلم‌»، ۲۹ جنوری‌ ۱۹۹۸)

نه‌ آقای‌ امیرالمؤمنین‌! امریكاییان‌ و اروپاییان‌ در همان‌ حدی‌ كه‌ منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ شان‌ ایجاب‌ كند، گاهگاهی‌ حرف‌هایی‌ می‌زنند كه‌ اشتباه‌ است‌ و ثابت‌ می‌سازند كه‌ كور اند و آزادی‌، وارستگی‌ و بالندگی‌ عجیب‌ و بی‌سابقه‌ی‌ زنان‌ را در تمام‌ شئون‌ جامعه‌ در امارت‌ اسلامی‌ متمدن‌ و پرفرهنگ‌ شما را نمی‌بینند! به‌ حرف‌های‌ بی‌ربط‌ آنان‌ قیمت‌ ندهید كه‌ حرف‌های‌ فصلی‌ و دیپلماتیك‌ برمقتضای‌ شرایط‌ روز است‌.

جناب‌ «امیرالمؤمنین‌»، حالا چه‌ از سر جهالت‌ و چه‌ از سر دروغ‌ پراندن‌ و چه‌ از سر نمك‌ پاشیدن‌ بر زخم‌های‌ زنان‌ ما، هر چه‌ می‌خواهید بگویید.

فقط‌ قیام‌ سرتاسری‌ توده‌های‌ مرد و زن‌ ملت‌ ما كه‌ شعارش‌ سرنگونی‌ تام‌ و تمام‌ شما و برادران‌ جهادی‌ تان‌ باشد، جواب‌ اینهمه‌ ستم‌ و تحقیر و تهدید شما و امارت‌ تان‌ علیه‌ زنان‌ افغانستان‌ خواهد بود. و این‌ مسئله‌ای‌ است‌ كه‌ بدون‌ تردید روزی‌ «توجه‌» شما را برخواهد انگیخت‌.

آخرین مطالب