تازه‌ترین‌ تصویر از رژیم‌ پوشالی‌ كابل‌

Najib

یكی‌ از همكاران‌ ما از كابل‌ گزارشی‌ مفصلی‌ را جهت‌ نشر به‌ «پیام‌ زن‌» فرستاده‌اند. ما با تشكر ازین‌ دوست‌ خود قسمت هایی‌ از آن‌ را درین‌ شماره‌ و شماره‌های‌ بعدی‌ به‌ نشر میرسانیم‌.

دولت‌ نجیب‌ فعلاً به‌ نیروهای‌ اساسی‌ ذیل‌ تكیه‌ دارد:

۱) حزب‌ وطن‌
۲) قوای‌ مسلح‌
۳) احزاب‌ سیاسی‌ وابسته‌ به‌ آنان‌
۴) سازمان‌های‌ اجتماعی‌
۵) مشران‌ اقوام‌ و قبایل‌

۱) حزب‌ وطن‌:

این‌ حزب‌ نیروی‌ عمده‌ و فعال‌ دولت‌ نجیب‌ است‌ كه‌ در تشكیلات‌ خود كندك‌های‌ مستقل‌ سپاهیان‌ انقلاب‌ را دارد. اعضای‌ سپاهیان‌ انقلاب‌ برعلاوه‌ داشتن‌ كوپون‌، معاش‌، ماكولات‌ و سایر امتیازات‌ ماهانه‌ ۱۲۰۰۰ افغانی‌ نیز بدست‌ میاورند. كندك‌های‌ مذكور مجهز به‌ سلاح‌ پیشرفته‌ بوده‌ و در كمربندهای‌ امنیتی‌ وظیفه‌ دفاع‌ از شهر و سایر نقاط‌ حساس‌ دولتی‌ را بدوش‌ دارند. همچنان‌ آنان‌ عساكر تازه‌ وارد را كه‌ جبراً جلب‌ و احضار شده‌اند تحت‌ كنترول‌ و نظارت‌ خود میگیرند تا از كمربندهای‌ امنیتی‌ شهر فرار نكنند. در صورتی‌ كه‌ سربازی‌ فرار كند و یا قصد تسلیم‌ شدن‌ به‌ مجاهدین‌ را داشته‌ باشد از طرف‌ آنان‌ تیرباران‌ میگردد.

گروپ‌های‌ مسلح‌ تبلیغاتی‌ حزب‌ وطن‌ در قطعات‌ و جزوتامها و همچنان‌ بین‌ اهالی‌، تبلیغاتی‌ ضد مجاهدین‌ را سازماندهی‌ میكنند. فلم‌های‌ مستندی‌ را كه‌ در ان‌ از وضعیت‌ مجاهدین‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ بعد از فتح‌ شهرهای‌ خوست‌، تالقان‌، كنرها، تورخم‌ وغیره‌ فلمبرداری‌ شده‌ ، از طریق‌ ویدئو و تلویزیون‌ به‌ نمایش‌ میگذارند. این‌ فلم‌ها از طریق‌ دستگاه‌ جاسوسی‌ خاد دستگاه‌ جاسوسی‌ كی.‌جی.‌بی‌ بوسیله‌ ماهواره‌های‌ مصنوعی‌ و خبرنگاران‌ غربی‌ تهیه‌ شده‌اند.

تلویزیون‌ كابل‌ برنامه‌ای‌ دارد بنام‌ «رادیوها چه‌ میگویند؟» كه‌ در آن‌ مصاحبه‌های‌ افرادی‌ را كه‌ با رادیوی‌ بی‌بی‌سی‌ و صدای‌ امریكا صورت‌ گرفته‌ و علیه‌ مجاهدین‌ خبرهایی‌ گفته‌اند، هفته‌ یكی‌ دو بار پخش‌ میشود.

برعلاوه‌ این‌ تبلیغات‌ چون‌ حزب‌ عملاً قدرت‌ را بدست‌ دارد اشخاص‌ ناآگاه‌ و بی‌وجدان‌ را در بدل‌ دادن‌ امتیازات‌ به‌ پست‌های‌ مهم‌ دولتی‌ مقرر و در عوض‌ هر چه‌ بخواهند بالای‌ آنان‌ تحمیل‌ مینمایند. در مقابل‌ فعالیت‌های‌ شخصی‌ برایش‌ وعده‌های‌ گوناگون‌ داده‌ میشود. مثلاً خانه‌ در مكروریان‌ها، دادن‌ وظیفه‌ دولتی‌ و... بناً كسی‌ كه‌ ازین‌ طریق‌ به‌ مقامی‌ میرسند در تبلیغ‌ حزب‌ وطن‌ و دولت‌ از اعضای‌ حزب‌ هم‌ پیشی‌ گرفته‌ و برای‌ شان‌ این‌ اهمیت‌ ندارد كه‌ شرف‌ و وجدان‌ خود را میفروشند مهم‌ این‌ است‌ كه‌ خانه‌ مكروریان‌ و موتر ولگا را از دست‌ نرود.

همچنان‌ در داخل‌ حزب‌ شعبه‌ای‌ بنام‌ «كمیته‌ عدل‌ و دفاع‌» وجود دارد كه‌ وظیفه‌ آن‌ همكاری‌ با خاد و مسلح‌ ساختن‌ اهالی‌ است‌. وقتی‌ دو عضو اصلی‌ حزب‌ یك‌ شخصی‌ غیر حزبی‌ را تضمین‌ كند یك‌ میل‌ سلاح‌، مهمات‌ آن‌ و مبلغ‌ ۱۵۰۰ افغانی‌ ماهوار بنام‌ مدافعین‌ انقلاب‌ برای‌ شان‌ پرداخته‌ میشود. البته‌ مبلغ‌ فوق‌ برعلاوه‌ پولی‌ است‌ كه‌ فرد از كار مثلاً معلمی‌، ماموریت‌ یا كار خانه‌اش‌ بدست‌ میآورد.

همچنان‌ «كمیته‌ عدل‌ و دفاع‌» برای‌ تمام‌ حزبی‌ها سلاح‌ توزیع‌ میكند كه‌ دادن‌ سلاح‌ در مناطق‌ مختلف‌ با شرایط‌ مختلف‌ صورت‌ میگیرد. مثلاً در هرات‌، فراه‌، قندهار، غزنی‌، پكتیا وغیره‌ به‌ همه‌ حزبی‌ها سلاح‌ داده‌ میشود ولی‌ در كابل‌، جلال‌آباد، مزار، پلخمری‌، چاریكار، لغمان‌ وغیره‌ نه‌ همه‌ حزبی‌ها بلكه‌ فقط‌ افراد مورد اعتماد «كمیته‌ عدل‌ و دفاع‌» آن‌هم‌ به‌ مشوره‌ خاد و منشی‌ كمیته‌ ولایتی‌ مسلح‌ میشوند. این‌ شرایط‌ تنها برای‌ خلقی‌های‌ مشكوك‌ در نظر گرفته‌ میشود.

فعلاً «كمیته‌ عدل‌ و دفاع‌» بنام‌ «شعبه‌ قوای‌ مسلح‌ كمیته‌ مركزی‌» نام‌گزاری‌ شده‌ است‌.

مختصر اینكه‌ حزب‌ وطن‌ در تمام‌ امور دولتی‌ و اجتماعی‌ حاكم‌ میباشد.

اگر چه‌ امور سازمانی‌ در حزب‌ وطن‌ منظم‌ میباشد ولی‌ اختلافات‌ درونی‌ حزب‌ شدید بوده‌ و باعث‌ بروكراسی‌ در داخل‌ حزب‌ شده‌ است‌. فعلاً فراكسیون‌های‌ آتی‌ در حزب‌ وطن‌ وجود دارد:


Hezb-e-Watan
آخرین مطالب