تازه‌ترین‌ دروغ‌ گلبدین‌: چهارمیلیون‌ خاین‌ و تروریست‌ در افغانستان‌!؟

«امیرالامیران‌» تروریست‌ چندی‌ پیش‌ ضمن‌ چنگ‌ و دندان‌ نشان‌ دادن‌های‌ معمول‌ علیه‌ كابوس‌ آمدن‌ ظاهرشاه‌ گفت‌:

«حزب‌ دارای‌ دوصدوسی‌هزار (خنده‌ موقوف‌ خواننده‌ عزیز) مجاهد و لشكری‌ از قومندانهای‌ ملیتهای‌ مختلف‌ بشمول‌ تاجیك‌، ازبك‌، تركمن‌ و هزاره‌ است‌ در حالیكه‌ تعداد اعضای‌ حزب‌ (باز هم‌ جلو خنده‌ تانرا بگیرید) به‌ بیش‌ از یك‌ ملیون‌ میرسد»!

«در انتخابات‌ اخیر شورای‌ حزب‌ حدود یك‌ ملیون‌ اراكین‌ و اعضا رای‌ دادند. اراكین‌ آن‌ اعضای‌ حزب‌ اند كه‌ از ده‌ سال‌ به‌ اینسو عضو حزب‌ باقیمانده‌اند و آنانیكه‌ از لااقل‌ شش‌ سال‌ گذشته‌ به‌ این‌ طرف‌ عضو بوده‌اند اعضا نامیده‌ میشوند. سایر اعضا كه‌ كمتر از شش‌ سال‌ به‌ اینسو با حزب‌ در پیوند بوده‌اند بیشمار است‌» (میدانیم‌ خواننده‌ عزیز كه‌ حالا هیچكس‌ نمیتواند جلو خنده‌ و نفرینش‌ را بر امیر دروغگو بگیرد).

حتی‌ احزاب‌ پرچم‌ و خلق‌ نیز در دادن‌ آمار و ارقام‌ مربوط‌ اعضا خود به‌ اندازه‌ این‌ «غازی‌ امیر» وقاحت‌ و دروغ‌ به‌ خرج‌ نداده‌ بودند.

با یك‌ محاسبه‌ ساده‌ میتوان‌ دریافت‌ كه‌ گلبدین‌ بخاطر ترساندن‌ ملت‌ ما چقدر خام‌ و بچگانه‌ انداخته‌ است‌.

نفوس‌ كشور ما طبق‌ تخمین‌ سالنامه‌ بین‌المللی‌ ۱۹۹۲ چاپ‌ نیویارك‌ به‌ ۱۵۵۹۲۰۰۰ نفر میرسد.

نصف‌ این‌ تعداد یعنی‌ ۷۷۹۶۰۰۰ نفر را كه‌ زنان‌ تشكیل‌ میدهد باید نادیده‌ گرفت‌ چرا كه‌ ضد زن‌ بودن‌ «امیر» انتها ندارد و ضمناً هنوز بخش‌ تروریست‌های‌ زن‌ حزب‌ گلبدین‌ بوجود نیامده‌ و عملیات‌ فاطمه‌ یاسر خانم‌ هم‌ عجالتاً به‌ فحاشی‌ علیه‌ «راوا» در صفحات‌ كاغذ متمركز است‌. ازین‌ كمتر از ۸میلیون‌ نفر هم‌ كم‌ از كم‌ ۳میلیونش‌ را اگر كودك‌ و نابالغ‌ حساب‌ كنیم‌ میماند ۵میلیون‌ تن‌. و اكنون‌ در مقابل‌ هر عضو حزب‌ اسلامی‌ (از مجموع‌ بیش‌ از یك‌ملیون‌ عضو ادعایی‌ آن‌) لااقل‌ سه‌ نفر را آن‌ اعضای‌ حزب‌ در نظر بگیریم‌ كه‌ از عضویت‌ شان‌ كمتر از ۶ سال‌ سپری‌ میشود. آنگاه‌ مجموع‌ به‌ اصطلاح‌ اراكین‌ و اعضا با یك‌ محاسبه‌ محافظه‌كارانه‌ میرسد به‌ چهارملیون‌ نفر یعنی‌ از مجموع‌ پنج‌ ملیون‌ افغان‌ دارای‌ شرایط‌ رای‌دهی‌، چهارملیون‌ آن‌ عضو حزب‌ خاین‌ و فاشیستی‌ گلبدین‌ میباشند یا بعبارت‌ دیگر از هر پنج‌ هموطن‌ حایز شرایط‌ رایدهی‌ چهار آن‌ ننگ‌ پیوستگی‌ به‌ حزب‌ گلبدین‌ - تنی‌ را دارند! و نیروی‌ دهها سازمان‌ سیاسی‌ دیگر افغانستان‌ را فقط‌ یك‌ ملیون‌ باقیمانده‌ تشكیل‌ میدهد كه‌ بلعیدن‌ هر كدام‌ برای‌ حزب‌ چهارملیونی‌ مثل‌ آب خوردن‌ است‌!

جالب‌ است‌ كه‌ «امیر» صاحب‌ در همین‌ مصاحبه‌ به‌ نقطه‌ای‌ از معجزه‌ بی‌ نظیرش‌ اشاره‌ میكند كه‌ «در پاكستان‌ با جمعیت‌ ۶ برابر افغانستان‌ هیچ‌ حزب‌ واحدی‌ نتوانسته‌ به‌ یكچنین‌ درجه‌ای‌ بالا از داشتن‌ اعضا نایل‌ آید». البته‌ «امیر» احمق‌ تنها مثال‌ پاكستان‌ را میدهد در حالیكه‌ به‌ تناسب‌ جمعیت‌ و وضع‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ وطن‌ ما در هیچ‌ كشور دیگر در كره‌ زمین‌ و در تاریخ‌ سیاسی‌ ابنای‌ آدم‌ تا امروز، حزبی‌ تروریست‌ و غیر تروریست‌ با این‌ همه‌ عضو وجود نداشته‌ و در آینده‌ هم‌ پیدا نخواهد شد. همانطوریكه‌ هیچ‌ مرد سیاسی‌ دیگر هم‌ با داشتن‌ سوابقی‌ آنچنانی‌ نظیر گلبدین‌ نتوانسته‌ بر احساس‌ سرافگندگی‌ و حقارتش‌ فایق‌ آمده‌ و اینطور با تفاخر و بی‌ پروا و وقیحانه‌ بلافد و تهدید و ارعاب‌ كند.

ولی‌ مردم‌ ما بخوبی‌ میدانند كه‌ گلبدین‌ كیست‌ و چرا این‌ دروغهای‌ بیشرمانه‌ را میزند. اقلاً آنان‌ به‌ سادگی‌ و فوریت‌ میپرسند كه‌ اگر این‌ ادعای‌ او درست‌ باشد چطور است‌ كه‌ از آمدن‌ ظاهر شاه‌ به‌ تب‌ لرزه‌ مرگ‌ میافتد؟ چطور است‌ كه‌ گاهگاهی‌ برخی‌ اربابان‌ پاكستانیش‌ كه‌ بر او خشم‌ میگیرند با به‌ هیچ‌ گرفتن‌ این‌ «امیر» میلیونی‌ از جریان‌ صلح‌ حرف‌ میزنند؟ دیگر اینكه‌ كدام‌ بی‌ وجدان‌ و لاشعور و كودنی‌ میتواند قبول‌ كند كه‌ در كشور ما چهارمیلیون‌ آدمكش‌، اراذل‌ و اوباش‌ بنیادگرا وجود داشته‌ باشد؟ هیچ‌ فردی‌ غیر از گلبدین‌ هر قدر هم‌ شرفباخته‌ باشد جرئت‌ نمیكند یكچنین‌ توهین‌ نابخشودنی‌ (وجود چهارمیلیون‌ جانی‌ و خاین‌ متشكل‌ در افغانستان‌) را بر مردم‌ ما روا دارد.

از همه‌ی‌ اینها گذشته‌ برای‌ یك‌ لحظه‌ فرض‌ كنیم‌ گلبدین‌ دروغ‌ نمیگوید، باز هم‌ آیا او نیرومندتر از تجاوزكاران‌ یك‌ ابرقدرت‌ و سگهای‌ دست‌ نشانده‌اش‌ خواهد بود؟ ملتی‌ كه‌ علیه‌ آن‌ دشمنان‌ بپا خاست‌ و تسلیم‌ نشد بیگمان‌ با مشت‌ كوبنده‌اش‌ مغز گلبدین‌ تروریست‌ و حزبش‌ را با هر عرض‌ و طولی‌ كه‌ دارد نیز پاشان‌ خواهد ساخت‌.

آخرین مطالب