بـدون‌ رهـايی زنـان‌، رهايی افغانستان‌ ميسر نيست!

قريب‌ هشت‌ سال‌ است‌ كه‌ كشور ما در آتش‌ بيداد بنيادگرايی میسوزد. بعد از سقوط‌ دولت‌ دست‌نشانده‌، مردم‌ ما به‌ فكر روی كار آمدن‌ دولتی بودند كه‌ پيام‌آور صلح‌ و خوشبختی باشد. اما عناصر جاهل‌ و وطنفروش‌ جهادی و طالبی به‌ قدرت‌ رسيدند كه‌ در جنايت‌، زن‌ستيزی و جهالت‌ روی ميهنفروشان‌ خلقی و پرچمی را سفيد ساختند. زنان‌ افغانستان‌ از ابتدايیترين‌ حقوق‌ انسانی، حق‌ كار، تحصيل‌ و حتی رفتن‌ نزد داكتر محروم‌ شدند. زنان‌ افغانستان‌ از بيكاری و شدت‌ فقر حتی مجبور به‌ فروش‌ دلبندان‌ شان‌ میشوند. بوی برخورد حيوانی طالبان‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ چنان‌ دنيا را فرا گرفته‌ كه‌ هيچ‌ دغلكار و دورويی نمیتواند اين‌ واقعيت‌ تلخ‌ را كتمان‌ كند.

«جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» به‌ خاطر رساندن‌ فرياد مردم‌ و بخصوص‌ زنان‌ ما، نكات‌ آتی را طی محفل‌ كنونی به‌ مناسبت‌ روز جهانی زن‌، اعلام‌ میدارد:

۱ـ ما اعمال‌ جنايتكارانه‌ طالبان‌ را در مقابل‌ مردم‌ شمالی و مخصوصاً زنان‌ ستمديده‌ آن‌، شديداً محكوم‌ میكنيم‌ و بدين‌ وسيله‌ يكبار ديگر خود را در ماتم‌ آن‌ مردم‌ بلاكشيده‌ شريك‌ میدانيم‌ و آرزو داريم‌ كه‌ با خيزش‌ عظيم‌ مردم‌ اين‌ مناطق‌ و ساير مناطق‌ كشور ما لوث‌ طالبان‌ و برادران‌ جهادی شان‌ برای ابد از افغانستان‌ پاك‌ گردد.

۲ـ فاشيست‌های دينی طالبی بر تمام‌ آنچه‌ نام‌ انسانيت‌، شرف‌، تمدن‌ و دموكراسی و حقوق‌ زن‌ دارد، پا نهاده‌ اند. اين‌ رياكاران‌ بیشرم‌ در حالی كه‌ از يك‌ سو از مقامات‌ انگليسی میخواستند تا با طياره‌ ربايان‌ طياره‌ آريانا شدت‌ عمل‌ به‌ خرج‌ دهند، از سوی ديگر خود به‌ طياره‌ ربايان‌ كشميری اسلحه‌ و مهمات‌ رسانيده‌ و از آنان‌ استقبال‌ به‌ عمل‌ میآورند. اگر طياره‌ ربايان‌ مشتی از مردم‌ را برای چند روز در آزار و عذاب‌ نگهداشته‌ بودند، طالبان‌ و برادران‌ تبهكار جهادی شان‌، هشت‌ سال‌ تمام‌ است‌ كه‌ ملت‌ افغانستان‌ را زير شكنجه‌، تهديد و تجاوز قرار داده‌ اند.

۳ـ ما هرگونه‌ تلاش‌ ملل‌متحد و يا هر مرجع‌ ديگر را اگر توأم‌ با خلع‌سلاح‌ كامل‌ طالبان‌ و برادران‌ جهادی شان‌ نباشد، كماكان‌ محكوم‌ به‌ شكست‌ میدانيم‌. پشت‌ هر سر و صدای به‌ اصطلاح‌ صلح‌ اينان‌ جنگ‌ و تشديد آن‌ نهفته‌ است‌. آغاز سگ‌جنگیها در شمال‌ كابل‌ اثبات‌ اين‌ ادعای هميشگی ماست‌.

۴ـ تعزيرات‌ اقتصادی ملل‌متحد كه‌ ظاهراً بالای طالبان‌ وضع‌ شده‌، زندگی مردم‌ ما را دشوارتر میسازد، ولی در عين‌ حال‌ تاثير قابل‌ توجهی بر جنگ‌پرستان‌ طالبی كه‌ با دالر و پوند بازی میكنند، ندارد. از آن‌ مهم‌تر تعزيرات‌ صرفاً متوجه‌ طالبان‌ بوده‌ و در برگيرنده‌ی خاينان‌ جهادی نمیباشد. و اين‌ به‌ معنی ترجيح‌ دادن‌ جهادیها از سوی ملل‌متحد و كشورهای معين‌ زمينه‌ سازیای نفرت‌ انگيز برای تحميل‌ مجدد آن‌ جانيان‌ بر ميهن‌ ما انگاشته‌ میشود كه‌ نزد مردم‌ ما امری مطلقاً مردود است‌. اگر امريكا و ساير دولت‌ها و سازمان‌های جهانی ذره‌ای به‌ مصالح‌ ملت‌ ما علاقمند باشند بايد قبل‌ از هر چيز تمام‌ آن‌ كشورهايی را كه‌ به‌ طالبان‌ و مخالفان‌ جهادی شان‌ پول‌ و اسلحه‌ میفرستند، از لحاظ‌ اقتصادی و سياسی مجازات‌ كنند تا به‌ اين‌ صورت‌ ماشين‌ جنگی آن‌ جنايت‌ كاران‌ خود به‌ خود و طی مدتی محدود از كار بيفتد.

۵ـ ما از تصميم‌ دولت‌ پاكستان‌ در مورد بسته‌ شدن‌ دفاتر جهادی و طالبی، استقبال‌ میكنيم‌. ولی در عين‌ حال‌ اين‌ اقدام‌ را در مورد كسانيكه‌ دست‌های شان‌ به‌ خون‌ بهترين‌ فرزندان‌ ملت‌ آغشته‌ است‌، كافی نمیدانيم‌. ما از دولت‌ پاكستان‌ مصرانه‌ خواستار آنيم‌ كه‌ تمامی مسئولان‌ احزاب‌ بنيادگرا، نظير گلبدين‌، ربانی، سياف‌، خليلی را به‌ محاكمه‌ كشانده‌ و مجازات‌ كنند.

۶ـ «راوا» از تمام‌ سازمان‌ها و احزاب‌ آزاديخواه‌ در پاكستان‌ و ساير كشورها میخواهد تا نسبت‌ به‌ وضع‌ فاجعه‌بار كنونی در افغانستان‌ و مخصوصاً ستمكاری جانور منشانه‌ عليه‌ زنان‌ بیتفاوت‌ نبوده‌ به‌ هر طريق‌ ممكن‌ همبستگی خود را با مردم‌ زجرديده‌ و مخصوصاً زنانِ در بند افغانستان‌ در عمل‌ اعلام‌ دارند.

۷ـ ما پشتيبانی خود را از مبارزات‌ آزاديخواهانه‌ زنان‌ در ايران‌، كشمير، كردستان‌ و سراسر جهان‌ اعلام‌ میداريم‌ و آرزو میكنيم‌ تا همبستگی زنان‌ صرفاً برای يك‌ روز در سال‌ محدود نمانده‌ بلكه‌ تمام‌ روزهای سال‌ را به‌ منظور براندازی هرگونه‌ استبداد و بهره‌كشی، در كنار همديگر قاطعانه‌ و تا رهايی كامل‌ برزميم‌.

زنده‌ باد آزادی، دموكراسی و حقوق‌ زن‌!

«جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌»
۸ مارچ‌ ۲۰۰۰ - پشاور

آخرین مطالب