«مسلم‌» سرمقاله‌ای‌ دارد در شماره‌ ۱۰ جنوری‌ زیر عنوان‌ «حكمتیار خصلت‌ واقعیش‌ را افشا میكند».

و بعد گلبدین‌ تروریست‌ را به‌ باد شكوه‌ها و گله‌های‌ دوستانه‌ میگیرد كه‌ چرا حالا كه‌ دولت‌ پاكستان‌ هم‌ خواستار انعقاد لویه‌ جرگه‌ با شركت‌ افرادی‌ ازسوی‌ رژیم‌ كابل‌ شده‌، او (گلبدین‌) چنگ‌ و دندان‌ نشان‌ میدهد.

«مسلم‌» مینویسد:

«رهبر حزب‌ اسلامی‌، گلبدین‌ حكمتیار كه‌ از طرف‌ بعضی‌ها رهبر اصلی‌ مجاهدین‌ افغان‌ خوانده‌ میشود....»


این آقای هارت امریکایی را تروریست های گلبدینی رها کردند. ولی نه خبرنگار فرنتیر پست و نه هیچ کس دیگر نپرسید که همراه و مترجم افغانی وی چه شد؟ آیا گلبدین برای اولین بار جرات دارد بگوید خون همسفر و مترجم این امریکایی را در کجا نوشیده؟

منظور از «بعضی‌ها» كیست‌؟ «راوا» همیشه‌ گفته‌ است‌ كه‌ یكی‌ از بدترین‌ توهین‌ها به‌ ملت‌ ما این‌ بوده‌ است‌ كه‌ گلبدین‌ این‌ تروریست‌ سیاهكار و منحرف‌ را مطبوعات‌ پاكستان‌ «عظیم‌ راهنما» و «عظیم‌ مجاهد» و امثال‌ آن‌ میخوانند ولی‌ اجازه‌ نداده‌اند حتی‌ ذره‌ای‌ هم‌ از هزارها جنایات‌ و خیانتهایش‌ علیه‌ جنبش‌ آزادیخواهانه‌ و ضد بیگانه‌پرستی‌ مردم‌ ما از پرده‌ بیرون‌ افتد.

متاسفانه‌ طی‌ ۱۲ سال‌ جنگ‌ مردم‌ ما بر ضد اشغالگران‌ روسی‌ و رژیم‌های‌ دست‌ نشانده‌ آنان‌، بسیاری‌ از مهمترین‌ مطبوعات‌ پاكستان‌ و منجمله‌ «مسلم‌» هر قدر در توان‌ داشتند و هر چه‌ القاب‌ و صفات‌ میدانستند به‌ او ارزانی‌ نمودند. حتی‌ وقتی‌ گلبدین‌ با جناح‌ خلق‌ رژیم‌ به‌ رهبری‌ جنایتكاران‌ و وطنفروشان‌ كثیفی‌ چون‌ شهنوازتنی‌، سروری‌ و گلاب‌زوی‌ و شركا وحدت‌ كرد، هیچ‌ روزنامه‌ پاكستان‌ و منجمله‌ «مسلم‌» آنرا بعنوان‌ نابخشودنی‌ترین‌ خیانت‌ و توطئه‌ علیه‌ جنبش‌ آزادیخواهانه‌ مردم‌ ما افشا نكردند.

Page 2 of 2

آخرین مطالب