داكتر محمودگودرزی‌ نویسنده‌ و اندیشمند نامدار ایران‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مدیر دفتر نشریه‌ای‌ معتبر «شهروند» در واشنگتن‌ معمولاً برای‌ این‌ نشریه‌ مطلب‌ می‌نویسد، تاكنون‌ درباره‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» و مینای‌ جانباخته‌ نیز لااقل‌ سه‌ نوشته‌ از ایشان‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ اند كه‌ در این‌ شماره‌ آخرین‌ آن‌ را می‌آوریم‌.
«راوا» اگر هزاران‌ بار دیگر هم‌ از سوی‌ مزدوران‌ كثیف‌ بنیادگرایان‌ مثل‌ اسحق‌نگارگرها، داكتراكرم‌عثمان‌ها، لطیف‌پدرام‌ها، و نشریاتی‌ مثل‌ «امید» مورد بی‌ناموسانه‌ترین‌ حملات‌ قرار گیرد، حتی‌ فقط‌ یك‌ نوشته‌ی‌ از داكتر محمودگودرزی‌ مبارز، مترقی‌، ضد فاشیزم‌ دینی‌ و هرگونه‌ وابستگی‌، درباره‌ آن‌ كافیست‌ كه‌ دشمنان‌ لچك‌ ـو در مقابل‌ محمودگودرزی‌ها واقعاً بیسوادـ زبان‌ در كام‌ كشند و به‌ خود بپیچند كه‌ چرا دانشمندی‌ سرشناس‌ و بزرگ‌ نه‌ درباره‌ی‌ آنان‌ و «آثار» شان‌، نه‌ درباره‌ «امید» و «فردا» و «افرند» شان‌ و مخصوصاً نه‌ درباره‌ «سپه‌ سالار كثیرالابعاد» شان‌ بلكه‌ درباره‌ سازمانی‌ می‌نویسد كه‌ از چهارسو بر سرش‌ تیر می‌بارد، رهبرش‌ در اثر توطئه‌ خادی‌ـجهادی‌ جان‌ می‌بازد، بر اعضایش‌ سؤقصد می‌شود، و فروش‌ نشریه‌اش‌ در داخل‌ كشور شكنجه‌ و مجازات‌ به‌ دنبال‌ دارد!
به‌ راستی‌ چه‌ شده‌ كه‌ گودرزی‌ از «آنسو» منزجر است‌ و به‌ «سو»یی‌ نظر دارد كه‌ با وصف‌ لجن‌پاشی‌های‌ خاینانه‌ و متحدانه‌ خادی‌ و جهادی‌ و طالبی‌ نه‌ تسلیم‌ می‌شناسد و نه‌ سازش‌؟
صرف‌ نظر از هر چیز دیگر، شاید به‌ این‌ دلیل‌ كه‌ داكتر محمودگودرزی‌ هم‌ دریافته‌ كه‌ آن‌ روباه‌های‌ مشهور و سركاری‌ خادی‌ـجهادی‌ عادت‌ به‌ اقتداء به‌ رژیم‌ ایران‌ داشته‌ اند، رژیمی‌ كه‌ او قلمش‌ را جز در خدمت‌ واژگونی‌ آن‌ به‌ كار نگرفته‌ است‌!
گودرزی‌ها ننگ‌ دفاع‌ از رژیم‌ ایران‌ را به‌ هیچ‌ نویسنده‌ و شاعر ایرانی‌ و افغانی‌ وغیره‌ نخواهند بخشید.
«پیام‌ زن‌»

با پوزش‌ از نویسنده‌ ارجمند تنها یك‌ بخش‌ نوشته‌ را توانستیم‌ در این‌ شماره‌ بیاوریم‌ و بقیه‌ را در شماره‌ بعدی‌ به‌ چاپ‌ خواهیم‌ رسانید.اکثر جنایتکاران در صف اول لویه جرگه جا داشتند.

• وقتی‌ كرزی‌ به‌ مدح‌ احمدشاه‌مسعود می‌پرداخت‌ به‌ او می‌گفتم‌، او همان‌ بنیادگرایی‌ است‌ كه‌ به‌ همدستی‌ برادرانش‌ گلبدین‌ و شركا دولت‌ داوود را كفر گفته‌ با ساز و برگ‌ پاكستانی‌ به‌ پنجشیر حمله‌ كردند كه‌ البته‌ توسط‌ مردم‌ تار و مار شدند؛ هیچ‌ نشریه‌ و هیچ‌ روزنامه‌نگار مهم‌ جهانی‌ نیست‌ كه‌ دست‌های‌ مسعود را در جنایات‌ سال‌های‌ سیاه‌ ۷۱ تا ۷۵ آغشته‌ به‌ خون‌ نبیند و این‌ لكه‌ ننگ‌ ابدی‌ بر جبین‌ تمامی‌ رهبران‌ شورای‌ نظار و جمعیت‌ اسلامی‌ را هیچ‌ افغان‌ شرافتمند و واقعبین‌ انكار نمی‌تواند. ضمناً از كرزی‌ می‌پرسیدم‌، داكتر عبدالرحمن‌ را كی‌ كشت‌؟ چرا خون‌ یك‌ همكارش‌ را بخاطر مصلحت‌های‌ سیاسی‌ با رهبران‌ آدمكش‌ و توطئه‌گر جمعیت‌ و شورای‌نظار پامال‌ می‌كند؟ با این‌ قدر سازش‌ و كوتاه‌ آمدن‌ مقابل‌ بنیادگرایان‌ می‌توان‌ نقشی‌ مهم‌ به‌ عنوان‌ رهبر كشوری‌ متلاشی‌ و خیانت‌زده‌ ایفا كرد؟

مصاحبه‌های‌ مطبوعاتی‌ شهنوازتنی

صفی‌.ن‌ ـ آلمان‌

‌ طوریكه‌ «پیام‌ زن‌» به‌ درستی‌ و متداوماً نوشته‌ است‌ منظور از سه‌ دهه‌ شغالی‌ شدن‌ كشور بیشتر عبارت‌ بوده‌ از خونخواری‌ و لجام‌ گسیختگی‌ طالبی‌ و جهادی‌ كه‌ هر چه‌ دل‌ پلید شان‌ می‌خواست‌ می‌كردند و هیچكس‌ را جرئت‌ اعتراض‌ نبود.

‌ اما جنبه‌ دیگر شغالی‌ شدن‌ افغانستان‌ واژگون‌ بخت‌ ما در زمینه‌های‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ و مطبوعاتی‌ است‌. در قلمرو فرهنگی‌ دیده‌ایم‌ كه‌ چگونه‌ شكنجه‌گران‌ خادی‌ـجهادی‌ و تسلیم‌طلبان‌ بر صحنه‌ سیادت‌ دارند و سر یا دم‌ مطبوعات‌ چاپ‌ داخل‌ یا خارج‌ به‌ استثنای‌ چند تا، پیش‌ این‌ و یا آن‌ باند بنیادگرا بود و هست‌ و یا آنقدر مملو از مطالب‌ خنثی‌، بی‌جبهه‌، بی‌مسلك‌، بی‌اهمیت‌ و مبتذل‌ اند كه‌ عملاً آبی‌ است‌ به‌ آسیاب‌ نشریات‌ فاشیست‌های‌ مذهبی‌.

‌ ولی‌ جنبه‌ سومی‌ شغالی‌ شدن‌ كشور فاجعه‌ها، اظهار نظرهای‌ به‌ اصطلاح‌ سیاسی‌ از سوی‌ كسانی‌ است‌ كه‌ تصور می‌شد به‌ علت‌ جنایت‌ها و خیانت‌های‌ بیشمار خود یا مخدومان‌ شان‌ دیگر مردم‌ ما از بوی‌ گفتار یا كردار آنان‌ آزار نخواهد دید.

دوست‌ ارجمند مینا احدی‌،

از حسن‌ نظر تان‌ نسبت‌ به‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» سپاسگزاریم‌ ولی‌ كاش‌ نامه‌ای‌ از شما ماهها و سال‌ها قبل‌ از ۱۱ سپتامبر می‌داشتیم‌، ماه‌ها و سال‌هایی‌ كه‌ زنان‌ افغانستان‌ در منگنه‌ شكنجه‌ جنایتكاران‌ «ائتلاف‌ شمال‌» و بعد طالبان‌ روحاً و جسماً شقه‌ شقه‌ می‌شدند ولی‌ فریاد شان‌ به‌ هیچ‌ جایی‌ نمی‌رسید چون‌ مصلحت‌ غرب‌ و ماشین‌ عظیم‌ رسانه‌های‌ آن‌ چنان‌ اقتضا می‌كرد. بلی‌، ایكاش‌ نامه‌ای‌ حاكی‌ از همدردی‌ و همدلی‌ شما با زنان‌ و مردم‌ افغانستان‌ بطور كلی‌، خیلی‌ پیشتر از غوغای‌ ۱۱ سپتامبر و بعد از آن‌ نگاشته‌ می‌شد زیرا شما و حزب‌ شما را مدعی‌ شناكردن‌ خلاف‌ جریان‌ و ضد مرتجعان‌ و حامیان‌ بین‌المللی‌ آنان‌ می‌شناسیم‌.

برای‌ ما شگفت‌آور نبود كه‌ بعد از ۱۱ سپتامبر از هزاران‌ زن‌ و مرد امریكایی‌، كانادایی‌ و اروپایی‌ نامه‌ دریافت‌ می‌كردیم‌ كه‌ در آن‌ها اظهار می‌داشتند اول‌ بار است‌ كه‌ نام‌ افغانستان‌ را شنیده‌ و از وضع‌ هولناك‌ زنان‌ آن‌ با خبر شده‌ اند و ارسال‌ این‌ گونه‌ نامه‌ها هنوز ادامه‌ دارد هر چند به‌ میزانی‌ كمتر. لیكن‌ نامه‌ سرگشاده‌ی‌ شما اندكی‌ دیر بنظر می‌آید دوست‌ عزیز. شما افغانستان‌ و فاجعه‌ بر زنان‌ این‌ كشور را خوب‌ می‌شناختید و با ما هم‌ آشنا بودید.


Long live the just struggle of the Palestinian people for !freedom and democracy


Protest supporting Palestine

فلسطین‌ بار دیگر در خون‌ و آتش‌ می‌تپد. دولت‌ شارون‌ از هوا و زمین‌ شهرها و كمپ‌های‌ فلسطینیان‌ را مورد حملات‌ وحشیانه‌ قرار داده‌ و مقر یاسرعرفات‌ را در محاصره‌ گرفته‌ است‌. شارون‌ صدراعظم‌ اسرائیل‌ همان‌ جنایتكاری‌ است‌ كه‌ حكم‌ قتل‌ عام‌ فلسطینیان‌ را در كمپ‌های‌ صبرا و شتیلا در ۱۹٨۲ صادر كرد. و او اكنون‌ فرمان‌ داده‌ است‌ تا جنین‌ و شهرهای‌ دگر فلسطین‌ با خاك‌ یكسان‌ گردیده‌ و دولت‌ خودمختار فلسطین‌ از میان‌ برداشته‌ شود. ولی‌ مردم‌ فلسطین‌ از زن‌ و مرد و پیر و جوان‌ در برابر تجاوزكاران‌ اسرائیلی‌ دست‌ به‌ مقاومت‌ قهرمانانه‌ای‌ زده‌ اند.

سال‌ ۱۳۷۵ است‌، روزگاری‌ كه‌ باندهای‌ ربانی‌، سیاف‌، مسعود، گلبدین‌، خلیلی‌، اكبری‌ و دوستم‌ كابل‌ را طبق‌ آرزوی‌ پدران‌ شان‌ جنرال‌ ضیاالحق‌ و جنرال‌ اخترعبدالرحمن‌ می‌سوزانند و مردمش‌ را قصابی‌ می‌كنند؛ وحوش‌ مذكور كه‌ خود را با اصرار و افتخار «جهادی‌» می‌ خوانند، در بسیاری‌ موارد پیش‌ از آن‌ كه‌ به‌ خانه‌ها یا عابران‌ هجوم‌ برده‌ جان‌ و مال‌ شان‌ را بگیرند، به‌ زنان‌ جوان‌، دختران‌ و پسران‌ نوجوان‌ تجاوز می‌كنند؛ موزیم‌ها و كتابخانه‌ها و پوهنتون‌ها و مراكز فرهنگی‌ و تاریخی‌ كاملاً غارت‌ و به‌ خرابه‌ بدل‌ شده‌ اند؛ میهنفروشان‌ جهادی‌ جهت‌ ابراز خصومت‌ حیوانی‌ شان‌ با هنر، حتی‌ قبرهای‌ هنرمندان‌ محبوب‌ مردم‌ را منفجر می‌سازند؛ خنجر خیانت‌ و جنایت‌ و بدذاتی‌ باندهای‌ جهادی‌ بر اهالی‌ كابل‌ آن‌ چنان‌ بی‌رحم‌ و عمیق‌ و گسترده‌ است‌ كه‌ حتی‌ چهره‌ رژیم‌ پوشالی‌ و جنایتكار نجیب‌ را نزد آنان‌ سفید می‌گرداند؛ وضع‌ در محشر افغانستان‌ گورستان‌ شده‌ به‌ گونه‌ایست‌ كه‌ حتی‌ نماینده‌ خاص‌ ملل‌متحد نیز زبان‌ به‌ اصطلاح‌ دیپلماتیك‌ را یكسو نهاده‌ و احزاب‌ جهادی‌ را صاف‌ و ساده‌ سرداره‌های‌ رهزنان‌ خطاب‌ می‌كند. بوی‌ جنایات‌ هولناك‌ جهادی‌ در سراسر گیتی‌ بالا گرفته‌ طوری‌ كه‌ آن‌ها را با كوره‌های‌ یهودسوزی‌ نازی‌ها مقایسه‌ می‌كند....

داكتر عبداله‌ ـ گلها به‌ روی‌ خوانندگان‌ ـ «وزیر خارجه‌» دولت‌ موقت‌، در ارتباط‌ با «برادر قیادی‌»اش‌ گلبدین‌ می‌گوید:

«او خسارت‌ عظیمی‌ به‌ افغانستان‌ و مردمش‌ وارد آورده‌ است‌. از طالبان‌ دفاع‌ و آنان‌ را كمك‌ كرد به‌ موفقیت‌ دست‌ یابند. او به‌ پشتیبانی‌ از رژیم‌ طالبان‌ اعلامیه‌ پشت‌ اعلامیه‌ صادر كرد. او جنایتكاری‌ جنگی‌ است‌ و سزاوار همان‌ برخوردی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ القاعده‌ و طالبان‌ در پیش‌ گرفته‌ شد.» («فرنتیرپست‌» ۱۳ می‌ ۲۰۰۲).

ولی‌ بنیادگرای‌ نكتایی‌ پوش‌ فراموش‌ می‌نماید كه‌ دنیا هم‌ می‌داند كه‌ سهم‌ او و باندش‌ در ویرانی‌ و جنایت‌پیشگی‌ كمتر از برادر لته‌ پاك‌ شده‌اش‌ نیست‌ و از فرق‌ سر تا نوك‌ پنجه‌ باندش‌ نیز خون‌ مردم‌ می‌چكد.

اگر گلبدین‌ را حامیان‌ دیروز امریكایی‌اش‌ هدف‌ قرار می‌دهند، «وزیر» صاحب‌ خارجه‌ توسط‌ نیروی‌ مردم‌ افغانستان‌ به‌ عنوان‌ جنایتكار جنگی‌، خاین‌ و تاراجگر دارایی‌های‌ ملی‌ به‌ پای‌ میز محاكمه‌ كشیده‌ خواهد شد.

این‌ فرد صرفنظر از كارنامه‌ خونآلودش‌، به‌ خاطر آن‌ همه‌ توجه‌ به‌آرایش‌ و «آلامد» بودنش‌ ـكه‌ روكشی‌ است‌ برای‌ استتار دل‌ و درونش‌ـ باید در كنار گلبدین‌ و سایر برادران‌ جنایتكار حزبی‌، جمعیتی‌، سیافی‌، وحدتی‌ و دوستمی‌اش‌ بنشیند.

متن‌ سخنرانی مارشال‌ متقاعد اصغرخان‌ رهبر «تحريك‌ استقلال‌ پاكستان‌»

اصغرخان Asghar Khan
مارشال‌ متقاعد اصغرخان

میخواهم‌ از «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» بخاطر دعوتم‌ جهت‌ اشتراك‌ در مراسم‌ تجليل‌ روز جهانی زن‌ سپاسگزاری نمايم‌. تجليل‌ چنين‌ روزی به‌ سبب‌ برگزاری آن‌ از جانب‌ يك‌ سازمان‌ زنان‌ افغان‌، اهميت‌ بيشتری كسب‌ میكند. روشن‌ است‌ كه‌ در عصر حاضر زندگی بشريت‌ و پيشرفت‌ آن‌ بسته‌ به‌ كوشش‌های اجتماعی و بكار برد تمامی امكانات‌ و وسايل‌ ممكن‌ است‌، بناءً محروم‌ ساختن‌ نصف‌ نفوس‌ از چهارچوب‌ اين‌ تلاش‌ها برخورد علمی نه‌ بلكه‌ جهالت‌ محض‌ است‌. تحصيل‌ زنان‌ و شركت‌ مساويانه‌ آنان‌ در مسايل‌ ملی، رشد و ترقی كشور را ممكن‌ میسازد. در جهان‌ امروز در آن‌ كشورهايی كه‌ زنان‌ از حقوق‌ خود محروم‌ بوده‌ و زمينه‌ شركت‌ شان‌ مساعد نگشته‌ است‌ پيشرفت‌ ناممكن‌ میباشد.

متن‌ سخنرانی عاصمه‌ جهانگير وكيل‌ ارشد محكمه‌ تميز پاكستان‌

عاصمه‌ جهانگير Aasma Jehangir
عاصمه‌ جهانگير

من‌ از برادران‌ و خواهران‌ «راوا» تشكر میكنم‌. آنان‌ با برگزاری محفل‌ امروزی در پشاور برای همه‌ نشان‌ دادند كه‌ تا جايی كه‌ سوال‌ افغانستان‌ و تنگ‌ نظری مطرح‌ است‌، مردم‌ پاكستان‌ و افغانستان‌ درك‌ متفاوت‌ دارند. افراد بيشماری در پاكستان‌، افغانستان‌ و ساير كشورهای اسلامی اند كه‌ اسلام‌ رابالاتر از تنگ‌ نظری میبينند. امروز من‌ از زبان‌ خواهران‌ افغانم‌، ناله‌ و فرياد شان‌ را شنيدم‌. من‌ زخم‌ آنان‌ را ديدم‌. امروز من‌ به‌ خواهران‌ افغان‌ ما،به‌نيروهـای دموكـرات‌ افغانستان‌ و به‌ مردم‌ غيور آن‌ كشور كه‌ زير يوغ‌ ستمگران‌ به‌ مبارزه‌خويش‌ ادامـه‌مـیدهنــددرود میفرستم‌.

زرداد Zardad

اين‌ روزها بار ديگر صحت‌ ادعای هميشگی «راوا» مبنی بر جنايت‌پيشگی و جانورصفتی كليه‌ سران‌ احزاب‌ بنيادگرا به‌ اثبات‌ رسيد.

سرانجام‌ سر صندوق‌ مهر و لاك‌ شده‌ای باز شد و تعفن‌ متصاعد شده‌ از آن‌ مشام‌ بسياری را در جهان‌ آزرد، ديگر نه‌ صرفاً از زبان‌ «راوا» كه‌ از زبان‌ مهمترين‌ رسانه‌ها، مردم‌ دنيا با نام‌ و جنايتهای يكی از گردانندگان‌ حزب‌ گلبدين‌ خاين‌ آشنا شدند و با برنامه‌ «جهان‌ سمپسن‌» در تلويزيون‌ بیبیسی، ديگر برای هيچ‌ كس‌ شكی باقی نماند كه‌ داره‌های جهادی و از آن‌ جمله‌ باند گلبدين‌ چه‌ باند پليد و تبهكاريست‌ و در آن‌ چه‌ موجودات‌ وحشی كه‌ پرورش‌ نيافته‌ اند.

 1. در باب‌ «بالا» رفتن‌های‌ واصف‌ باختری‌
 2. سوهارتو و سوهارتوهای‌ پلیدتر وطنی
 3. طنز» خونین‌ حلیم ‌تنویر و چاپلوسی رقت انگیز‌ رهنورد زریاب‌»
 4. مصاحبه‌ با زنان‌ تباه‌ شده‌ شمالی
 5. پاسخ ما به انتقادهای فرهاد
 6. جهادی‌ها و طالبان‌ هردو مسئول‌ فاجعه‌ جاری‌ اند
 7. داكتـر اكـرم‌ عثمان‌، اجنت‌ یا اجنتِ اجنت‌؟
 8. شعله‌ی‌ پیكارعادلانه‌ كردها خاموش‌ نخواهد شد!
 9. كشتار جمعی‌ای‌ كه‌ از نظر جهان‌ پنهان‌ ماند
 10. مدافعان‌ قلم‌ بدست‌ طالب‌ در تقابل‌ با مدارك‌
 11. ‌داكتـر اكـرم عثمان‌، اجنت‌ یا اجنتِ اجنت‌؟
 12. راكت‌ هایی‌ كه‌ بالای‌ سر ما صفیر كشیدند
 13. مدافعان‌ قلم‌ بدست‌ طالب‌ در تقابل‌ با مدارك‌
 14. كاش‌ از كوسوو بودم...
 15. «ادبیات‌ كودكان‌» و كودكان‌ ادبی
 16. اسرائیل‌ در ازای‌ میدان‌ هوایی‌ بگرام‌ از مسعود پشتیبانی‌ می‌كند
 17. داكتر اكـرم‌ عثمان‌، اجنت‌ يا اجنتِ اجنت‌؟
 18. سی‌آی‌ای‌ به‌ افغانستان‌ فراوان‌ اسلحه‌ می‌فرستد
 19. واصف ‌باختری‌ شاعری‌ معلق‌ بین‌ جنایتكاران‌ پوشالی‌ و اخوانی‌ به‌ روایت‌ منتقدی‌ خادی‌ـ جهادی
 20. واصف ‌باختری‌ شاعری‌ معلق‌ بین‌ جنایتكاران‌ پوشالی‌ و اخوانی‌ به‌ روایت‌ منتقدی‌ خادی‌ـ جهادی
آخرین مطالب