«جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» بخاطر گرامیداشت‌ روز جهانی‌ زن‌ و احترام‌ به‌ مقام‌ والای‌ زنان‌ زحمتكش‌ سراسر جهان‌ و بدست‌ آوردن‌ حقوق‌ و آزادی‌ شان‌ محفلی‌ را در یكی‌ از مكاتب‌ «راوا» در كویته‌ پاكستان‌ برگزار نمود.

این‌ محفل‌ با شركت‌ تعداد كثیری‌ از اعضا و هواداران‌ «جمعیت‌ انقلابی‌ زنان‌ افغانستان‌» ساعت‌ ۳۰:۲ آغاز و با قرائت‌ مقالات‌، سخنرانی‌ها، دكلمه‌ اشعار و اجرای‌ سرودهای‌ انقلابی‌ ساعت‌ ۵ عصر پایان‌ یافت‌.

RAWA students singing song in function
شاگردان مکتب وطن در حال اجرای سرود در محفل هشتم مارچ

در زیر قسمتهایی‌ از مقالات‌ و سخنرانی‌های‌ این‌ محفل‌ را برایتان‌ تقدیم‌ میكنیم‌.

«با تشدید مبارزه‌ بر ضد دشمنان‌ زن‌، هشتم‌ مارچ‌ را گرامی‌ میداریم‌» عنوان‌ مطلبی‌ است‌ كه‌ توسط‌ یكتن‌ از اعضای‌ «راوا» خوانده‌ شد كه‌ در قسمتی‌ از آن‌ چنین‌ آمده‌: «موقعیت‌ زنان‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌ در عرصه‌های‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ هنوز هم‌ از بی‌عدالتی‌ها و تفاوتها متاثر است‌. در كشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی‌ هم‌ زنان‌ نتوانسته‌اند كه‌ دارای‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ باشند. در كشورهای‌ عقب‌ نگهداشته‌ شده‌ جهان‌ سوم‌ به‌ علت‌ وجود افكار عقب‌ مانده‌ و مداخله‌ كشورهای‌ استیلاگر در امور داخلی‌ آن‌ها، زنان‌ بیشتر تحت‌ ستم‌ اند....

پیام زن به زبان اردو انتشار یافت

Urdu poster of RAWA
آنرا به دوستان پاکستانی تان بفرستید تا ذهن شان نسبت به سرشت و روحیه‌ی آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه مردم ما روشن شود.

تا مردم پاکستان بدانند که زنان ملت ما هم شعور دارند و برای کسب حقوق خود در پیکار اند.

تا بدانند که زن و مرد ما به هیچ قیمتی حاضر به پذیرش حاکمیت بنیادگرایان نخواهند بود و علیه آنان تا آخر تا حذف کامل شان از صحنه سیاسی کشور خواهند جنگید.

هر سال‌ زنان‌ پاكستان‌ كه‌ شامل‌ حقوقدانان‌، اعضای‌ جبهه‌ عمل‌ زنان‌ (WAF) (یكی‌ از سازمانهای‌ فعال‌ زنان‌ پاكستان‌) و فعالین‌ حقوق‌ بشر میباشد، در ۱۲ فبروری‌ راهپیمایی‌ اعتراضی‌ای‌ را بخاطر تقبیح‌ حمله‌ وحشیانه‌ پولیس‌ بالای‌ زنان‌ تظاهركننده‌ در ۱۹۷۳ براه‌ میاندازند تا حمله‌ وحشیانه‌ پولیس‌ پاكستان‌ را كه‌ در ۱۹۸۳ بالای‌ زنان‌ تظاهركننده‌ انجام‌ یافته‌ بود تقبیح‌ نمایند.

در ۱۲ فبروری‌ ۱۹۸۳ زنان‌ كه‌ اكثراً شامل‌ استادان‌، حقوق دانان‌، نویسندگان‌، ژورنالیستها، معلمین‌، داكتران‌ و فعالین‌ خدمات‌ اجتماعی‌ بودند، بخاطر الغای‌ قانون‌ شهود (برای‌ اثبات‌ جرم‌ موجودیت‌ دو شاهد مرد و یا یك‌ مرد و دو زن‌ ضروری‌ است‌)، حدود، قصاص‌، دیت‌ و سایر قوانین‌ تبعیض‌آمیز بین‌ زنان‌ و مردان‌، مظاهره‌ای‌ را به‌ راه‌ انداخته‌ بودند. این‌ راهپیمایی‌ توسط‌ انجمن‌ زنان‌ حقوقدان‌ پنجاب‌ PWLA سازمان‌ داده‌ شده‌ بود كه‌ در آن‌ تقریباً ۳۰۰ زن‌ اشتراك‌ داشتند. ابتدا رئیس‌ محكمه‌ به‌ تظاهركنندگان‌ هشدار داد كه‌ بعلت‌ نافذ بودن‌ ماده‌ ۱۴۴ قانون‌ اساسی‌، اجتماع‌ بیش‌ از ۵ نفر ممنوع‌ است‌ بناً نباید راهپیمایی‌ صورت‌ بگیرد. زنان‌ خواستند تا در كنار مال‌رود لاهور به‌ تحصن‌ بپردازند اما از طرف‌ پولیس‌ تحت‌ محاصره‌ قرار گرفتند. وقتی‌ پولیس‌ خواست‌ یكی‌ از سخنرانان‌ را از ستیژ پایین‌ بكشد، زنان‌ همه‌ بپا خاستند و با صدای‌ بلند علیه‌ پولیس‌ اعتراض‌ نمودند. متعاقب‌ آن‌ زنان‌ همه‌ به‌ طرف‌ ستره‌ محكمه‌ هجوم‌ بردند. درین‌ هنگام‌ پولیس‌ با استفاده‌ از گاز اشك‌آور و دنده‌ برقی‌ مانع‌ حركت‌ شان‌ شد و این‌ اجتماع‌ را به‌ شدت‌ سركوب‌ نمود. ۵۰ نفر از فعالین‌ را دستگیر و كشان‌ كشان‌ با خود بردند. با وجودی كه‌ تعداد زیاد زنان‌ مجروح‌ شده‌ بودند، باز هم‌ یك‌ عده‌ شان‌ خود را به‌ ستره‌ محكمه‌ رساندند كه‌ در آنجا از طرف‌ حقوقدانان‌ مرد طرفدار حقوق‌ زنان‌ با دسته‌های‌ گل‌ پذیرایی‌ شدند.

Page 7 of 7

آخرین مطالب