تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران

به تاریخ ۷ میزان ۱۴۰۱ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲) تعدادی از زنان افغانستان با تجمع اعتراضی در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل همبستگی شان را با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران اعلام نمودند. آنان شعار می‌دادند که «زن، زندگی، آزادی»، «مرگ بر دیکتاتور چه در کابل چه در تهران!»، «ایران برخاست، حال نوبت ماست!»، «نابود باد جلادان در ایران و افغانستان!»، «مهسا ژینا خونت راه و الهام ماست!»، «امروز ایران، فردا افغانستان» و..

تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران

معترضان در کنار تصاویر مهسا، پلاکارتهایی حاوی تصاویر زنان افغان قربانی جنایات طالبان چون الهه، حلیمه امامی، شکریه تبسم، مینه منگل، منوره، نگار، نفیسه بلخی، تاج‌گل مرادی، فروزان صافی، زینب عبداللهی، شکریه الکوزی و غیره را حمل می‌کردند که روی آن نوشته بود: «به رسم مردم آزادیخواه ایران برای رنج و خون این قربانیان دادخواهی و اعتراض کنیم!»

تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران

طالبان با خشونت و فیرهای هوایی مانع تظاهرکنندگان شدند و پلاکارتهای آنان را پاره نمودند، اما زنان بدون ترس تا آخر به شعار دادن و رنگ زدن بر در و لوحه جاسوسخانه رژیم ایران ادامه دادند.

تعدادی از خبرنگارانی که به ساحه رسیده بودند با خشونت طالبان مواجه گشتند و استخبارات طالبان چند تن از آنان را وادار ساخت که تصاویر را از کمره و موبایل خود پاک کنند.

تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


تجمع اعتراض زنان افغان در برابر سفارت رژیم خونخوار ایران در کابل در همبستگی با زنان و جنبش شکوهمند مردم ایران


آخرین مطالب