در آلمان‌ سند دكتورا به‌ فروش‌ میرسد

اعلان‌ فروش‌ دكتورا در آلمان‌ كشوری كه‌ شدیداً به‌ این‌ عناوین‌ ارج‌ مینهد، در روزنامه‌های‌ مهمی‌ چون‌ دی‌ساید Dei Zeit ،دی‌ویلت‌ Die Welt و مجلات‌ طبی‌ و محصلی‌ به‌ مشاهده‌ میرسند. اعلانها حاوی‌ انجام‌ خدمات‌ در زمینه‌ نوشتن‌ اكادمیك‌ و تحقیق‌ میباشد. اجرت‌ بین‌ ۳۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ مارك‌ است‌.

ایكاردكندلر Eckard Kindler رئیس‌ فاكولته‌ حقوق‌ پوهنتون‌ آزاد برلین‌ گفت‌:

«با حدود سالانه‌ ۱۵۰۰۰ محصل‌ كه‌ دوكتورا ارائه‌ میكنند نظارت‌ دقیق‌ دشوار است‌. هر محصل‌ باید سوگند بخورد كه‌ دكتورا اصیل‌ و كار خودش‌ است‌. حالا اگر آنان‌ دروغ‌ بگویند برای‌ ما مسئله‌ای‌ مشكل‌ است‌ كه‌ این‌ دروغ‌ را ثابت‌ سازیم‌.»

اولریش.‌ایم‌ كه‌ كارتش‌ او را نماینده‌ «انستیتیوت‌ مشاوران‌ شغلی‌ آلمان‌ - امریكا» مینمایاند برای‌ هر تیزس‌ (پایان‌نامه‌ تحصیلی‌) كه‌ تیمش‌ ظرف‌ ۱۰ ماه‌ مینویسد، ۳۰۰۰۰ مارك‌ تقاضا میكند. اما سود اصلی‌ اولریش‌.ایم‌ از درك‌ نوشتن‌ تیزس‌، سرپرستی‌ و امتحان‌ است‌ كه‌ برای‌ آن‌ ۱۰۰۰۰۰ مارك‌ میگیرد. درین‌ مورد تیم‌ او غیر از نوشتن‌ تیزس‌، با پرداخت‌ فقط‌ ۱۵۰۰۰ مارك‌ به‌ پروفیسری‌ در پوهنتون‌ و «امتحان‌ طرفدارانه‌» را نیز تدارك‌ میبیند.

به‌ نقل‌ از مجله‌ فرهنگی‌ روزنامه‌ نیوز
۲۰ - ۲۶ مارچ‌ ۱۹۹۲

آخرین مطالب