كنفرانس‌ ملل‌ متحد در باره‌ زنان‌، عليه‌ بنيادگرايی مذهبی اعلان‌ جنگ‌ كرد

هو آريو(ای ايف‌ پی) ـ فعالانی كه‌ بروز جمعه‌ در كنفرانس‌ جهانی زنان‌ شركت‌ داشتند عليه‌ بنيادگرايی مذهبی اعلان‌ جنگ‌ دادند و مردان‌ افراطی در ايران‌، هند و بنگلاديش‌ را متهم‌ به‌ استفاده‌ از دين‌ جهت‌ منافع‌ سياسی شان‌ نمودند.

در يك‌ بحث‌ داغ‌ قبل‌ از چهارمين‌ كنفرانس‌ جهانی سازمان‌ ملل‌ در رابطه‌ با زنان‌، نمايندگان‌ ابراز داشتند كه‌ بنيادگرايان‌ مذهب‌ را غصب‌ نموده‌ آنرا از دايره‌ فردی بيرون‌ و وارد عرصه‌ سياست‌ كرده‌ اند.

آنان‌ از زنان‌ موكداً تقاضا نمودند تا با انجام‌ تبليغات‌ و سخنرانیها بخاطر حقوق‌ مساوی و تغيير در قانون‌، با افراط‌گرايی مبارزه‌ كنند. نماينده‌ی گروهی كه‌ خود را «كميته‌ دفاع‌ از زنان‌ ايران‌» میناميد اظهار داشت‌: « حالا زمان‌ آن‌ است‌ تا اقدام‌ نماييم‌، هرچه‌ بيشتر باشيم‌، بيشتر قادريم‌ خشم‌ خود را ابراز داريم‌.»

نماينده‌ی ديگری از انجمنی موسوم‌ به‌ «زنان‌ ايران‌ در تبعيد» از زنان‌ خواست‌ تا عليه‌ پايه‌ های قدرت‌ اسلامی در تهران‌ «خشم‌ شان‌ را ابراز دارند.»

آنان‌ گفتند كه‌ طلاق‌ دادن‌ از امتيازات‌ ويژه‌ مردان‌ میباشد و زنان‌ اجازه‌ ندارند. همچنان‌ مردان‌ مجاز اند تا چار و يا بيشتر از آن‌ زن‌ بگيرند ـ و نيز زنان‌ مؤقتی (صيغه‌ای) ـ در حاليكه‌ زنان‌ بر اساس‌ قانون‌ ارزش‌ كمتر از نصف‌ مرد را دارند و از انجام‌ بعضی وظايف‌ محروم‌ اند.

سودهه‌ اچاريه‌ از «كنفرانس‌ سراسری زنان‌ هند» گفت‌: «مذهب‌ سياسی شده‌ است‌ و در بسياری كشور ها همچون‌ بهانه‌ای جهت‌ سركوب‌ مورد استفاده‌ قرار میگيرد، هر دينی مسايل‌ مثبتی بخاطر ارائه‌ نمودن‌ در خود دارد، اما كاريكه‌ مردان‌ با دين‌ میكنند زندگی زنان‌ را متأثر میسازد.»

يكتن‌ از نمايندگان‌ جوان‌ بنگلاديشی كه‌ از جانب‌ افراد ضد دموكراسی و حقوق‌ مساوی زنان‌، با مخالفت‌ روبرو شده‌ بود، گفت‌: «در بنگلاديش‌ زير نام‌ مذهب‌ و پدر سالاری فتوا صادر میكنند، و اين‌ جلو رشد دموكراسی را میگيرد. در بعضی جا ها از زنان‌ خواسته‌ میشود تا با مردان‌ يكجا كار نكنند.»

امريتاداس‌ يك‌ مؤرخ‌ هندی گفت‌: «از مذهب‌ بخاطر اهداف‌ انتخاباتی سوءاستفاده‌ میشود و بنيادگرايان‌ زنان‌ را تهديد كرده‌ و حقوق‌ آنان‌ را مورد حمله‌ قرار میدهند.»

«فرنتيرپست‌»، ۲ سپتامبر ۱٩٩۵

آخرین مطالب